Monday, 12 March 2012


အာဏာရွင္ေဟာင္းဦးသန္းေရႊ မိသားစု ၄င္းတုိ ့ပုိင္စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ လွ်ပ္စစ္မီးခမေပးပဲသုံးစဲြေန

ေနျပည္ေတာ္တြင္ဦးသန္းေရႊ၏သား/သမီးမ်ားဗိုလ္က်စိုးမိုးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊  ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္အတူတင္ျပလိုက္ပါသည္။

အသံုးမက်ေသာအမွတ္(၂)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနမွ၀န္ႀကီးအပါအ၀င္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကိုလည္းရွံဳ႕ခ်လိုက္ပါသည္။ လက္ရွိေနျပည္ေတာ္တြင္ ဦးသန္းေရႊ သားသမီးမ်ားလုပ္ကို္င္ေနေသာ စည္းပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္----
၁။ ျမတ္မဂၤလာဟိုတယ္တြင္ 1000 KVA Transfer (၁)လံုး           
၂။ ဟိုတယ္အမွတ္(၂၂)(ဒကၡိဏသီရိဟိုတယ္ဇံု) တြင္ (1000) KVA Transfer (၁) လံုး၊
 ၃။ ေျမကြက္အမွတ္ (၄၃) (ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္)တြင္ (500) KVA Transfer (၁) လံုး
စုစုေပါင္း(၃)လံုးအား၄င္းတို႕ဖခင္အရွိန္အ၀ါသံုး၍ခုိင္းေစမွဳေၾကာင့္အမွတ္(၂)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနမွ၀န္ႀကီးအပါအ၀င္ အင္ဂ်င္နီယာ(ထိုလူသိသေလာက္ေျပာျပေသာ) 
 ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားမွ စတပ္ဆင္သည့္အခ်ိန္မွလက္ရွိအခ်ိန္(ခန္႕မွန္းေျခစုစုေပါင္း၂နွစ္ေက်ာ္)မီတာခေဆာင္ရန္မလိုပဲ ဇယားအတြင္းမွ အခ်ိဳ႕ေသာအင္ဂ်င္နီယာမ်ားကိုယ္တိုင္ဦးစီး၍ဌာနပိုင္ပစၥည္းနွင့္လူအင္အားစိုက္၍တပ္ဆင္ေပးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
သိရွိရပါသည္။
 ၄င္း Transfer (၃) လံုး၏ လစဥ္သံုးစြဲမွု တန္ဖိုးမွာ ယခင္မီတာခမ်ားမတက္ခင္ကပင္ က်ပ္ေငြ သိန္းတစ္ရာ ၀န္းက်င္ရွိေၾကာင္း ၊ ယခုေစ်းနွံုးနွင့္ဆိုလွ်င္ သိန္း တစ္ရာ အထက္တြင္ရွိေၾကာင္း၊ ၄င္းေငြပမာဏသည္ ဌာနမွ လစဥ္အနစ္နာခံေနေသာ္လည္း  အမွန္တစ္ကယ္တြင္ ျပည္သူလူထုမွ နစ္နာေနျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။
 လစဥ္၄င္းတို႕ဗိုလ္က်၍မီတာခမေဆာင္ေသာ ေငြပမာဏကိုဖြံ႕ၿဖိဳးမွုအားနည္းေသာ ေဒသမ်ားတြင္အသံုးခ်လွ်င္ ေတာ္ေတာ္ အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္သည္။ သာမန္ျပည္သူ လွ်ပ္စစ္မီး ခိုးသံုးလွ်င္ ဌာနမွ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအား ေအာက္ပါတိုင္းတြက္
ခ်က္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ လုပ္ငန္းသံုးအတြက္ ၂၀၀၀ ၀ပ္(2kW)ပမာဏ လွ်ပ္စစ္မီးခိုးသံုးေနလွ်င္ တြက္ခ်က္ပံုမွာ-
 (2kW/1kWh)x12 hr x 365 days x 75 Ks = 657000 Ks( ေျခာက္သိန္းငါးေသာင္းခုနစ္ေထာင္က်ပ္)1000 KVA(800 KW) Transfer (၁) လံုးျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီး တရားမ၀င္သံုးစြဲလွ်င္ ေပးေဆာင္ရမည္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမွာ-
(800 kW /1kWh) x 12 hr x 365 days x 75 Ks = 262800000 ( နွစ္ေထာင့္ေျခာက္ရာနွစ္ဆယ့္ရွစ္သိန္း)ဟု ၄င္း ပုဂၢိဳလ္ေျပာျပ၍ သိရွိရသည္။
 Transfer(၃)လံုးအတြက္နွင့္(၂)နွစ္ေက်ာ္မီတာခမေဆာင္ေသာ ေငြပမာဏကိုအမ်ားျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္တြက္သာၾကည့္ေပေတာ့..ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ရင္နာလြန္း
လို႕မတြက္ေတာ့ပါ..မယံုၾကည္သူမ်ားကၽြန္ေတာ္ျပထားေသာအင္ဂ်င္နီယာမ်ားထံသို႕သက္ဆိုင္ရာဖုန္းနံပါတ္မ်ားျဖင့္ စံုစမ္းၾကည့္နုိင္ပါသည္.. ၄င္းအင္ဂ်င္နီယာမ်ား.. အရွက္ရွိလွ်င္ အမွန္တိုင္းေျဖဆိုလိမ့္မည္..အရွက္မရွိေသာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသာလွ်င္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပေျဖလိမ့္မည္.. ဒီ ဘေလာ့ ကိုဖတ္သူမ်ားထဲမွ ဒီမတရာမွုႀကီးကို အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းေပးနိုင္မဲ့သူပါ ပါေစလို႕ဆိုေတာင္းလွ်က္.....
 Sky Star

 အမွတ္(၂)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနမွဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ(ၿငိမ္း)၏သား/သမီးမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကိုအလကားတိုက္ရိုက္ေပးထားျခင္းအား၀န္ႀကီးအပါအ၀င္ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာအင္ဂ်င္နီယာမ်ားနွင့္သိရွိေသာ္လည္းအေရးမယူေသာ
အင္ဂ်င္နီယာမ်ား စဥ္ အမည္
ရံုးအမည္ ဖုန္းနံပါတ္
ရာထူး Minister ရံုးအမွတ္(၂၇) 067-414139
ဦးေအာင္သန္းဦး Vice Minister ရံုးအမွတ္(၂၇) 09-8303200
ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္ Director General ရံုးအမွတ္(၂၇) 067-410483
ဦးညိုျမင့္ Head Officer ရံုးအမွတ္(၂၇) 09-8603003
ဦးျမင့္ေအာင္ Mananging Director ရံုးအမွတ္(၅၃) 09-8600134
ဦးေအာင္ျမင့္ Chief Engineer ရံုးအမွတ္(၅၃) 067-440064
ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း Deputy Chief Engineer တိုင္းလွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး 09-8302992
ဦးျမင့္သန္း Superindentent Engineer တိုင္းလွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး 09-49202881
ဦးမ်ိဳးသန္႕ထြန္း Superindentent Engineer ခရိုင္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး(၁) 09-49202897
၁၀ ဦးသက္ပိုင္မ်ိဳး Superindentent Engineer ခရိုင္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး(၂) 09-49202896
၁၁ ဦးေအာင္မ်ိဳးသြင္ Executive Engineer ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး(၁) 09-49202883
၁၂ ဦးခန္႕ထက္ Executive Engineer ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး(၂) 09-49202895
၁၃ ဦးလွဖုန္း Executive Engineer တိုင္းလွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး 09-2018504
၁၄ ဦး၀င္းလြင္ရွိန္ Assitant Engineer တိုင္းလွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး 067-414839
၁၅ ဦးဆန္းနိုင္ Assitant Engineer တိုင္းလွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး 067-414839
၁၆ ဦးစိုးထြဋ္ခုိင္ Assitant Engineer တိုင္းလွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး 067-414839
၁၇ ဦးေအာင္သက္ေ၀ Assitant Engineer တိုင္းလွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး 09-8302787
၁၈ ဦးၾကည္ျမင့္ Assitant Engineer ခရိုင္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး(၂) 09-49344574
၁၉ ဦးတင္မ်ိဳးေအာင္ Sub-Assitant Engineer တိုင္းလွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး 09-49213842
၂၀ ဦးစိုးပိုင္ထြန္း Sub-Assitant Engineer ခရိုင္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး(၂) 09-49220318
၂၁ ဦးဆန္းလင္းထြန္း Sub-Assitant Engineer ဓာတ္အားခြဲရံုအမွတ္(၄) 09-43079297
၂၂ ဦးေဇယ်ာလင္း Sub-Assitant Engineer ဓာတ္အားခြဲရံုအမွတ္(၅) 067-419097
၂၃ ဦးေအာင္ေက်ာ္ၿငိမ္း Sub-Assitant Engineer ဓာတ္အားခြဲရံုအမွတ္(၆) 067-413252
၂၄ ဦးခုိင္မင္းဦး Sub-Assitant Engineer ဓာတ္အားခြဲရံုအမွတ္(၇) 067-414521 ၂၅ ဦးေဇာ္မင္း Sub-Assitant Engineer ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး(၂) အျပည့္အစုံကုိPDF File မွာဆက္လက္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

http://www.scribd.com/thit_lwin_2/d/84955736-Engineers
http://www.thithtoolwin.com/2012/03/blog-post_5697.html

No comments :