Sunday, 4 March 2012

ဂ်ပန္ အိုု ဒီ ေအ ေပၚလစီဂ်ပန္နိင္ငံသည္ ODA  ကိုု ျမန္မာ ျပည္သိုု ့ျပန္လည္ေပး ေတာ့မည္ဟုုသတိရပါသည္။ သိုု ့ရာတြင္
၀်ပန္ႏုိင္ငံကေပးအပ္မည့္ ODA ကုိေအာက္ပါ Projects မ်ားတြင္သာသုံးစြဲခြင့္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။

၁။ ကူးဆက္ေရာ၀ါတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ။
၂။ျမန္မာျပည္အလယ္ပုိင္းမုိးေခါင္ေရရွားရပ္ဝွမ္းမ်ားေရရရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ား။
၃။လူသားရင္းျမစ္မ်ားျပု့စု့ပ်ဳိးေထာင္ေရးစည္မံကိန္းမ်ား။
၄။အမွတ္၂ဘီလူးေခ်ာင္းေရအားလ်ပ္စစ္စက္ရုံျပု့ျပင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာေလ့လာေရးလုပ္ငန္းမ်ား။
၅။၀်ပန္ျမန္မာလူသားရင္းျမစ္ပ်ဳိးေထာင္ေရးစန္တာတည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာေလ့လာေရးလုပ္ငန္းမ်ား။
၆။ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းျပု့ျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား သာ ျဖစ္သည္ဟုု သိရပါသည္။  


မ်ုိးေအာင္သန္း ( တိုုက်ိဳ)

1 comment :

Anonymous said...

Areas with Japan's benefits as well -:)