Sunday, 18 March 2012

ေခတ္၊ စနစ္ နဲ႔ လူေတြ ဟာ အံ၀င္ခြင္က် ၿဖစ္ဖုိ႔ လုိတယ္ - အပုိင္း (၄)

Changes require actions on the ground, not on the media or speeches.
  The central requirement for the improvement of governance and institutional quality in Burma is the removal of the military from its central position of power. 

-ၿမတ္စုိး-
၀၃-၁၈-၂၀၁၂

အေလ့အက်င့္ေကာင္းေတြ ကုိ ဆည္းပူးက်င့္သုံးၿခင္း၊ မလုိတာေတြ ကုိ ရွင္းထုတ္ၿခင္း၊ အေလအလႊင့္ေတြ ကုိေလ်ာ့ခ်ၿခင္း၊ လူေတြရဲ႕ စြမ္းရည္ေတြ ကုိ ၿမင့္တင္ေပးၿခင္းၿဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းရည္ၿမင့္တင္ၿခင္း၊ ကုိ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ နယ္ပယ္ မွာ “Lean” လုပ္တယ္လုိ႕ ေယဘူယ် သုံးႏွဳန္း ေခၚေေ၀ၚၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေနတဲ့ တုိင္းၿပည္ေတြမွာ “Lean” ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ပုံစံ ကုိ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ပယ္ေတြ မွာ သာမက အစုိးရ အဖြဲ႔အတြင္း မွာ ပါ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသုံးၿပဳ လာတာေတြ႔ရတယ္။ အစုိးရ အဖြဲ႔အတြင္း Clean Government ( သန္႔ရွင္းတဲ႔ အစုိးရ) ၿဖစ္ဖုိ႔ က အစုိးရ အဖဲြ႔အတြင္း "Lean" ကုိ လက္ေတြ႔က်င့္သုံး လာၾကတယ္။ ယေန႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ စစ္တပ္ဟာ စစ္ေၿမၿပင္ မွာ “Lean” လုပ္ေတာ့မယ္လုိ႔ ကမၻာ ကုိ အသိေပးၿပီးၿဖစ္တယ္။

ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ေခတ္၊ စနစ္ နဲ႔ လူေတြ ဟာ အံ၀င္ခြင္က် ၿဖစ္ဖုိ႔ ေခါက္ရုိးက်ိဳးေနတဲ့ ၿမန္မာႏုိင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ ကုိ " Lean" လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ က ေတာ့ အေတာ္ေလး စိန္ေခၚမႈေတြရွိေနဆဲပါ။ ထုိ႔အတူ အစုိးရ အဖြဲ႔ အတြင္း "Lean" မလုပ္ပါက "Clean Government" ၿဖစ္လာ မွာေတာ့ မဟုတ္ပါ။

ၿမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ပုံစံ
 
ၿမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ ကုိ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနည္းလမ္း ပုံစံနဲ႔ ႏွဳိင္းယွဥ္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ Input လုိ႔ေခၚတဲ့ အေတြးအေခၚ အယူအဆ က လႊမ္းမုိး ေနတုန္းပဲ။ လူတေယာက္ရဲ႕ တန္ဘုိး၊ စြမ္းရည္ ကုိ Input ဆုိတဲ့ အသြင္း / အ၀င္ ကုန္ၾကမ္း နဲ႔ တုိင္းတာမႈေတြ ရွိေနၾကတုန္း ကုိ ဆုိလုိတာပါ။ ငါက ဘာလူမ်ိဳး၊ ငါက မဟာမ်ိဳးမဟာႏြယ္ လူၾကီးသားသမီး စစ္သားၿဖစ္ရမယ္၊ စစ္မႈထမ္းခဲ့ရမယ္ ဆုိတဲ့ ငါ က ဘယ္သူဆုိတဲ့ အေတြးအေခၚ အယူအဆ ကုိဆုိလုိတာပါ။ ၿမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ သမုိင္း ထဲက ႏုိင္ငံေရး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ပုံစံ ထဲမွာ တခါတရံ Input ေတြ က အမ်ားၾကီး၊ တုိးတက္ တဲ့ ရလာဒ္ က မရွိ၊ မလုိအပ္တဲ့ သူေတြ က မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ ႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္း က လည္း မရွိၿဖစ္ေနတယ္။ အရည္အခ်င္းစြမ္းရည္ ရွိသူေတြ လူမွန္၊ ေနရာ မွန္မွာ မရွိေတာ့ တုိင္းၿပည္ဟာ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ေႏွးေကြး လာေစတယ္။ လူသားေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ ေတြ ႏွင့္ အေလ့အက်င့္ေတြ ဟာ ေခတ္ နဲ႔ စနစ္ ေနာက္မွာ က်န္ရစ္ေနၿပီ ဆုိရင္ေတာ့ တုိင္းၿပည္ဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ လာမွာ ေတာ့ မဟုတ္ပါ။
 
ဒီေန႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ ေနပါတယ္ဆုိတဲ့ တုိင္းၿပည္ေတြ မွာ လူသားေတြဟာ ဒီလုိ ေတြးေခၚယူဆမႈမ်ိဳးေတြ လက္မခံ ၾကေတာ့ဘူး။ Output (သုိ႔) Result ဆုိတဲ့ လက္ေတြ႔က်တဲ့ ရလာဒ္ေတြ၊ ေအာင္ၿမင္စြာ စြမ္းေဆာင္ခဲ့မႈ ေတြ အေပၚ ယုတၱိေဗဒနည္းလမ္းက်၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ တဲ့ Logical Concept/ Thinking / Model တုိင္းတာမႈ ေတြနဲ႔ စဥ္းစား သုံးသပ္ လာၾကတာေတြ႔ရတယ္။

ဆက္ဖတ္ရန္-

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနည္းလမ္း ပုံစံ နဲ႔ ႏွုိင္းယွဥ္ေၿပာရရင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ကုိ တုိင္းတာရာမွာ ဘယ္ေလာက္ အေလအလႊင့္နည္းပါးမႈ ၿဖစ္ေပၚေစမလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ထုတ္လုပ္မႈ အားေကာင္း လာမလဲ၊ အသက္အႏၱာရယ္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈ ေတြ ဘယ္ေလာက္ ေပးႏုိင္မလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ ကုန္က်မႈသက္သာမလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ အက်ိဳးၿဖစ္ထြန္းႏုိင္မလဲ၊ ယခင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ မွာ ဘာ ရလာဒ္ေကာင္းေတြ၊ ေအာင္ၿမင္မႈေတြ ရွိခဲ့သလဲ ဆုိတဲ့ ရလာဒ္ Result/ Outcome ေတြ အေပၚ မွာ သုံးသပ္ တုိင္းတာၾကတယ္။ တနည္းအားၿဖင့္ ေအာင္ေအာင္ၿမင္ၿမင္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းေဆာင္မႈေတြ (Achievements) အေပၚမွာ လူသားေတြရဲ႕ တန္ဘုိး ကုိ တုိင္းတာ ေလ့ရွိၾကတယ္။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အားေကာင္းတဲ့ စက္ကရိယာေတြ၊ နည္းပညာေတြ ကုိ တီထြင္ခဲ့တာတုိ႔၊ သန္းနဲ႔ခ်ီ အေလအလႊင့္ေတြ ေလ်ာ့ခ်ခဲ့တာတုိ႔ စတဲ့ လက္ေတြ႔ တုိင္းတာလုိ႔ရတဲ့ ေအာင္ၿမင္မႈ အခ်က္အလက္ ရလာဒ္ေတြကုိ ဆုိလုိတာပါ။

ကမၻာ့ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ က ေခါင္းေဆာင္ေတြ ကုိ လည္း လူသားေတြ အေပၚ သူတုိ႔ ဘယ္ေလာက္ အက်ိဳးၿပဳ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္တဲ့ ေအာင္ၿမင္မႈ ရလာဒ္ေတြ အေပၚ စံခ်ိန္စံႏွဳန္းထား တုိင္းတာ ေလ့ရွိၾကတယ္။
 
ဥပမာ- ႏုိင္ငံေရးေလာက မွာ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္လုပ္မဲ့သူေတြဟာ တုိင္းျပည္ မွာ လူထု ကုိ ဘယ္လုိ ထမင္းေကြ်းမလဲ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔ ဘယ္ေလာက္ထိ တင္ၿပေတာင္းဆုိေပးသလဲ၊ ႏုိင္ငံကုိ ဘယ္လုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္လုပ္မလဲ၊ လူထုကုိ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ဘယ္လုိ ဖန္တီးေပးမလဲ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈနဲ႔ အဂတိလုိက္စားမႈေတြ ဘယ္လုိ တုိက္ဖ်က္မလဲ၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈေတြကုိ ဘယ္လုိေၿဖရွင္းမလဲ၊ ဆင္းရဲမြဲေတေနမႈကုိ ဘယ္လုိ တုိက္ဖ်က္မလဲ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟေနမႈကုိ ဘယ္လုိေၿဖရွင္းမလဲ၊ တုိင္းျပည္အတြင္း ပညာေရး က်န္းမာေရး အေၿခအေနေတြ ဘယ္ေလာက္ျမႇင့္တင္ ႏုိင္ေအာင္ၾကိဳးစားမလဲ ဆုိတာေတြကုိ ေန႔စဥ္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး ေျပာဆုိဖုိ႔ လုိအပ္သလုိ၊ ၿပည္သူေတြ က လည္း ေခါင္းေဆာင္လုပ္တဲ့ သူေတြ ရဲ႕ လုပ္ကုိင္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္၊ လုပ္ခဲ့တဲ့ ေအာင္ၿမင္မႈ ရလာဒ္ေတြ အေပၚ တုိင္းတာၾက ရမွာၿဖစ္တယ္။ လုပ္ကုိင္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္ရွိသူေတြ ကုိလည္း လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ ရရွိေအာင္ လူထု ကလည္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရြးခ်ယ္ ေပးဖုိ႔လုိတယ္။

ေခတ္ ေခတ္ နဲ႔ တေခတ္၊ စနစ္ တခု ကေန အၿခား စနစ္ တခု ကုိ ေၿပာင္းလဲတဲ့ အသြင္ကူးေၿပာင္းေရး ကာလ ေတြ မွာ လည္း လူသားအားလုံးဟာ သူေနရာ က ေန သူ၊ သူတက္ႏုိင္တဲ့ အရည္းအခ်င္း လုိက္ တာ၀န္ေတြ ကုိ ထမ္းေဆာင္ယင္း ပါ၀င္ ကၿပ ၾကရတယ္။ ဥပမာ- Activists လုိ႔ေခၚဆုိတဲ့ လူထု အတြက္ အခြင့္အေရးေတြ ကုိ တက္ၾကြစြာ လႈပ္ရွားေနတဲ့သူ (သို႔) လူထုကုိ လႈံ႔ေဆာ္ ပညာေပးတဲ့သူ Politicians လုိ႔ေခၚဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမား (သုိ႔) ဥပေဒ ေရးဆြဲတဲ့သူ၊ Technocrats လုိ႔ေခၚဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ၊ ဥပေဒၿပဳသူေတြရဲ႕ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ေတြ ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္တဲ့ တက္ကြ်မ္းတဲ့ ပညာရွင္ လုိမ်ိဳး သူ႔ေနရာ နဲ႔ သူ မွာ အသီးသီး ပါ၀င္ကၿပၾကတာကုိ ဆုိလုိတာပါ။ 

ဒီေနရာမွာ လူထု အတြက္ အခြင့္အေရးေတြ ကုိ တက္ၾကြစြာ လႈပ္ရွားေနတဲ့သူ ( သုိ႔) လူထုကုိ လႈံ႔ေဆာ္ ပညာေပးတဲ့သူ (Activists) ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသမား (သုိ႔) ဥပေဒ ေရးဆြဲတဲ့သူ ( Politicians) ကြာၿခားတာကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြဟာ ဆုံးၿဖတ္ခ် ေတြ ကုိ ခ်မွတ္ရတယ္။ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ေတြ အေပၚ တာ၀န္ယူမႈ ရွိရတယ္။ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ မွားရင္ သူၿပိဳင္တဲ့ မဲဆႏၵမွာ သူ႔ကုိ ေထာက္ခံတဲ့ မဲ ရမွာ မဟုတ္ဘူး ဆုိတာပဲ။ ႏုိင္ငံေရးသမား ေတြ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္မွားရင္ ေတာ့ သူ႔အေပၚ ၿပန္လည္ သက္ေရာက္မဲ့ အက်ိဳးက ပုိမုိၾကီးမားစြာခံစားရ ပါလိမ့္မယ္။ 

ႏုိင္ငံေရး သမား ဘ၀ ကုိ တက္လွမ္းမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်ႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္း၊ တာ၀န္ယူမႈ ရွိတဲ့ စိတ္ဓာတ္ ေတြ ရွိဖုိ႔ လုိအပ္သလုိ၊ ဒီလုိ အရည္အခ်င္းရွိရွိ၊ မွန္ကန္ တဲ့ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ႏုိင္ဖုိ႔ ပံ့ပုိး ကူညီ အၾကံအဥာဏ္ ေပးႏုိင္မဲ့ ပညာရွင္ေတြ အနားမွာရွိဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ တက္သိတက္ကြ်မ္း တဲ့ ပညာရွင္ေတြ အနားမွာ ရွိဖုိ႔ က လည္း ႏုိင္ငံေရးသမားတုိင္း မွာ စြဲေဆာင္စည္းရုံးႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္း ရွိဖုိ႔ လုိပါတယ္။ 

ေလးနက္မႈ မရွိပဲ အရာတုိင္း ကုိ ငါသိပါတယ္ဆုိတာ မ်ိဳး မၿဖစ္သင့္ဘူး။ ဒီလုိ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးေတြ ရွိရင္လည္း ႏုိင္ငံေရးသမားေတြဟာ က်ဆုံးမႈေတြ နဲ႔ သာ ရင္ဆုိင္ရပါလိမ့္မယ္။ ၿမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ေခတ္က ဆုိက္ကားသမား တင္းၿပည့္ပါတီ၀င္ၿဖစ္လုိ႔ တရားသူၾကီးတက္လုပ္ၾက ေတာ့ စနစ္တခုလုံး၊ ေခတ္တခုလုံး မွာ ၿပည္သူလူထုေတြ ဘယ္လုိ ခံစားခဲ့ရတယ္ဆုိတဲ့ ၿဖစ္ရပ္ဆုိးေတြအေပၚ မွာ သင္ခန္းစာယူၾကဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မယ္။

လူထုက လက္ခံတဲ့၊ လူထု ကုိ အက်ိဳးၿပဳလုပ္ေဆာင္မဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕ ဆုံၿဖတ္ခ်က္ေတြ ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမဲ့သူေတြ ကေတာ့ နယ္ပယ္အသီးသီး က ကြ်မ္းက်င္တဲ့ ပညာရွင္မ်ား (Technocrats) ေတြသာ ၿဖစ္တယ္။ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ ပညာရွင္မ်ား ဆုိရာမွာ နယ္ပယ္ အသီးသီးက အတက္ပညာ၊ နည္းပညာပုိင္းမွာ တကယ္ လက္ေတြ႔ ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ အေတြ႔အၾကဳံ ရွိၾကတဲ့ သူေတြကုိသာ ဆုိလုိတာၿဖစ္တယ္။ အသိပညာရွိေသာ္ လည္း လက္ေတြ႔ အေတြ႔အၾကံဳမရွိတဲ့ တုံးေနတဲ့ဓားေတြလုိ မၿဖစ္ဖုိ႔ေတာ့ လုိတယ္။ လက္ေတြ႔ အေတြ႔အၾကဳံမရွိတဲ့ အသိပညာ ဟာ ဆား မပါတဲ့ ဟင္းလုိပဲ ၿဖစ္ေန မွာပဲ။ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေနပါတယ္ဆုိတဲ့ တုိင္းၿပည္ေတြ မွာေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းၾကီးေတြထဲ မွာ တကယ္လက္ေတြ႔ အေတြ႔အၾကဳံ ရွိတဲ့ သူမ်ားကုိ သာ အသုံးခ်တာ ေတြ႔ရတယ္။ Hands on experience လုိ႔ေခၚဆုိတဲ့ ေခတ္ က ေပါက္ဖြား လာတဲ့ လက္ေတြ႔ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ ပညာရွင္သစ္ေတြ၊ ၿပည္တြင္း၊ ၿပည္ပ က ႏုိင္ငံတကာ အေတြ႔အၾကံဳ ရွိသူေတြ နဲ႔ အစားထုိး လာတာေတြ ကုိ ေတြ႔လာရတယ္။ 

ယေန႔ ေခတ္ၾကီး မွာ လူသားေတြဟာ အစုိးရေတြထက္ လူထုကုိ ပုိမုိ အက်ိဳးၿပဳလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္ၾကတယ္ လုိ႔ေတာင္ ကမၻာၾကီးက အသိအမွတ္ၿပဳ ၿခင္းခံလာရတယ္။ ကမၻာ့လူသားေတြ ကုိ အက်ိဳးၿပဳခဲ့တဲ့ မုိက္ကရုိေဆာ့ဗ္ လုပ္ငန္းရွင္ေဟာင္း ေဘးလ္ဂိတ္ ( Bill Gates)တုိ႔၊ အဲလ္ပဲ ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ စတီးေဂ်ာ့ ( Steve Jobs) ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ၾကီး ၀ါရမ္ဘူေဗး ( Warren Buffet) ၊ ေဘ့စ္ဘုတ္ ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ မက္ခ္ ဇူကာဘဂ်္ (Mark Zuckerberg)၊ Oracle အုိရယ္လ္ကယ္ ကုမၸဏီ ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ လာရီ အယ္လီစင္ ( Larry Ellison) တုိ႔ လုိ စီးပြားေရး နယ္ပယ္က ေခါင္းေဆာင္ေတြ ႏွင့္ ကမၻာမွာ လူသိမ်ား ေက်ာ္ၾကား ခဲ့ၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ အမ်ားစု ဟာ လည္း Ph.D ဘြဲ႔ ရရွိခဲ့တဲ့ သူေတြေတာ့ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ တခ်ိဳ႕က ေကာ္လိပ္ေက်ာင္းထြက္ ေတြၿဖစ္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔နယ္ပယ္မွာ သူ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ ပညာရွင္မ်ား (Technocrats) ေတြ၊ ေခတ္ တေခတ္ ကုိ ေၿပာင္းလဲေပးခဲ့သူေတြ အၿဖစ္ အသိအမွတ္ၿပဳ ခံထားရသူေတြၿဖစ္တယ္။ ဆုိလုိတာက ကြ်မ္းက်င္တဲ့ ပညာရွင္ေတြ အေနနဲ႔ လူထုကုိ အက်ိဳးၿပဳ လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ Ph.D ဘြဲ႔ ရမွ မဟုတ္ပါဘူး။

တနည္း အားၿဖင့္ ဘယ္ ကုိ ဦးတည္သြားမယ္ဆုိတာ က တက္ၾကြစြာ လႈပ္ရွားေနတဲ့သူ (သို႔) လူထုကုိ လႈံ႔ေဆာ္ ပညာေပးတဲ့သူ (Activists)၊ ေတြ နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးသမား (သုိ႔) ဥပေဒ ေရးဆြဲတဲ့သူ ( Politicians) ေတြရဲ႕ အလုပ္။ ဦးတည္ခ်က္ေတြ ကုိ ဘယ္လုိသြားရင္ အေကာင္းဆုံး ၿဖစ္မလဲ ဆုိတာက ကြ်မ္းက်င္တဲ့ ပညာရွင္ေတြ (Technocrats) ရဲ႕ အလုပ္ၿဖစ္တယ္။ စနစ္ေၿပာင္း၊ ေခတ္ေၿပာင္း အသြင္ကူးေၿပာင္းေရးကာလ ေတြမွာ ကုိယ္လုပ္ရမဲ့ အလုပ္ ကုိ ကုိယ္မလုပ္ပဲ၊ သူမ်ား လုပ္ရမဲ့ အလုပ္ကုိ ၀င္ေရာက္ ကၿပေနရင္ေတာ့ ေခတ္၊ စနစ္၊ ႏွင့္ လူေတြ အံ၀င္ခြင္က် မၿဖစ္ပဲ၊ ပဋိပကၡေတြ ၾကီးထြားလာႏုိင္တယ္။

ၿမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ မွာ လူေတြဟာ အရည္အခ်င္းမရွိ၊ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈမရွိပဲ ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳး မွာ ပါ၀င္ကၿပခ်င္ၾကတဲ့ ပါေလရာ အက်င့္ဆုိး ဓေလ့ထုံးစံ စဥ္လာက မိရုိးဖလာ လုိ ၾကီးဆုိး ေနခဲ့တာ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာရွိေနခဲ့ၿပီး၊ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ အရည္အခ်င္း မတည္ေဆာက္သလုိ၊ လုပ္သင့္တာ မ လုပ္ပဲ အရာတုိင္းကုိ ငါသိပါတယ္ဆုိတဲ့ ပါေလရာ အတၱစိတ္ေတြ က ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈလုိ ၿဖစ္ခဲ့တယ္။ ေခတ္သစ္ ကုိ ဦးတည္ ေၿခလွမ္းခ်င္ၾကတဲ့ သူေတြဟာ ဒီလုိ နိမ့္က်တဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြ ကုိ ၿပင္ဆင္ဖုိ႔လုိေနတယ္။ ကုိယ့္ အရည္အခ်င္း နဲ႔ ကုိယ္ ဘယ္ေနရာ က ေန က ၿပသင့္ ရင္ အေကာင္းဆုံးလဲဆုိတာ ၿပန္လည္ဆန္းစစ္ ဖုိ႔ေတာ့လုိပါ လိမ့္မယ္။

တကယ္ေတာ့ ၿမန္မာ ႏုိင္ငံေရးေလာက မွာ အသုံးမ၀င္ေတာ့တဲ့ ေခတ္ေဟာင္းက ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ အေတြးအေခၚ အၿမင္ အေမြဆုိးေတြ ႏွင့္ ၿမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ ထဲက ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ပုံစံ ေဟာင္းေတြ ကုိ ေၿမၿမဳပ္ သၿဂိဳဟ္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနပါၿပီ။ ၿမန္မာႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာဖုိ႔ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး အစြန္းေရာက္ အယူအဆေတြ၊ သူရဲေကာင္း ျမတ္ႏိုးတဲ့၊ ကယ္တင္ရွင္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ အေလ့အက်င့္ဆုိး ေတြ ကုိ စြန္႔လႊတ္သင့္ေနၾကၿပီ။ ၿမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာဖုိ႔ လက္ေတြ႔က်တဲ့ အေတြးအေခၚသစ္ေတြ၊ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းေတြ နဲ႔ ၿပန္လည္တည္ေဆာက္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ 

ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံမွာ ေခတ္ နဲ႔ စနစ္ နဲ႕ ဟာ ကြာဟမႈေတြ ဆက္လက္ ရွိေနမယ္ဆုိရင္ လူထုအတြင္း ပဋိပကၡေတြ ၾကီးမား နက္ရွဳိင္းလာမွာၿဖစ္သလုိ၊ ေခတ္၊ စနစ္ နဲ႔ လူေတြဟာ အံ၀င္ခြင္က် မၿဖစ္ ဘူးဆုိရင္လည္း တုိင္းၿပည္ဟာ ဆက္လက္ စုန္းစုန္းၿမဳပ္ေနအုန္းမယ္၊ အၿဖစ္ဆုိးေတြ နဲ႔ ဆက္လက္ရင္ဆုိင္ေနရပါလိမ့္မယ္။

ေခတ္၊ စနစ္ နဲ႔ လူေတြ ဟာ အံ၀င္ခြင္က် ၿဖစ္ဖုိ႔ လုိတယ္ - အပုိင္း (၁)
ေခတ္၊ စနစ္ နဲ႔ လူေတြ ဟာ အံ၀င္ခြင္က် ၿဖစ္ဖုိ႔ လုိတယ္ - အပုိင္း (၂)
ေခတ္၊ စနစ္ နဲ႔ လူေတြ ဟာ အံ၀င္ခြင္က် ၿဖစ္ဖုိ႔ လုိတယ္ - အပုိင္း (၃)

No comments :