Friday, 30 March 2012

ဧရာမဘက္လိုက္မႈၾကီး။ ဦးမ်ိဳး(ဥပေဒ)

 ေရြးေကာက္ေကာ္မရွင္ဥကၠဌဦးတင္ေအးရဲ႕ ၂၈ရက္ေန႕ကသတင္းစာရွင္းပြဲ။
 ေနျပည္ေတာ္ ေကာ္မရွင္ရုံးတြင္ (၂၈ - ၃ - ၂၀၁၂) ေန႕က ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ စုံညီခုံရုံး ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ဦးတင္ေအး အား သတင္းေထာက္မ်ားက ေမးျမန္းခဲ့ၾကပါသည္။
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီက ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ မဲဆြယ္စည္းရုံးရာ၌ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ ပါတီျဖစ္ေသာဟူ၍ သုံးႏႈန္းၿပီး လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာမ်ား ျဖန္႕ေ၀ျခင္းမွာ ဥပေဒႏွင့္ ညီ/မညီ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒သုိ႕ ေမးျမန္းေသာ  အခါကၽြန္ေတာ့္ အျမင္အရ ေျပာရင္ေတာ့လည္း အျဖစ္မွန္ ေျပာတာပဲေလဗ်ာ။ ဒီကိစၥနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွ အျငင္းပြားစရာ မရွိပါဘူး။ဟုဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ေျဖၾကားသည္။ထိုေၾကာင့္ ဥကၠ႒၏ ေျပာစကားမွာ ထိုသုိ႕ မဲဆြယ္မႈမွာ မွန္သည္၊ ဥပေဒႏွင့္ ညီသည္ဟု ေျပာျခင္းျဖစ္ပါသလား- ဟုထပ္မံေမးျမန္း ေသာအခါ ထိုေမးခြန္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္မေပးလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။ (7days news journal)
        အထက္ပါ သတင္းကို ဖတ္ရလွ်င္ ခ်က္ျခင္းပင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးအား အလႊဲသုံးစားျပဳ၍ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္လိုက္ျခင္း၊မဲဆြယ္မႈမွာ ဥပေဒႏွင့္မညီ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သြားျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိလိုက္ရပါသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒ ပုဒ္မ- ၆ (ဃ) အရ ”  လူမ်ိဳးေရး (သုိ႕မဟုတ္) ဘာသာေရး (သို႕မဟုတ္) လူတဦးခ်င္း (သို႕မဟုတ္) လူအမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ သိကၡာႏွင့္ ကုိယ္က်င့္တရားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ ေရးသားမႈ၊ ေဟာေျပာမႈ၊ သို႕မဟုတ္ စည္းရုံး လႈံ႔ေဆာ္မႈ မျပဳလုပ္ေရး။ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ထို႕ျပင္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကိုပါ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
        ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပခ်က္မွာ လုံး၀မွားယြင္းေန၍ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ- ၆၄ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ သို႕မဟုတ္ ဒုတိယ သမၼတမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ တခုခု၏ အဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္လွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ သုိ႕မဟုတ္ ဒုတိယ သမၼတမ်ား အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံ ရသည့္ေန႕မွ စ၍ မိမိတို႕ရာထူး သက္တမ္းအတြင္း ယင္းပါတီ အဖြဲ႕အစည္း၏ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရ။ဟု အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ ပါတီ ဟု ေဖာ္ျပျခင္းမွာ လက္ရွိပါတီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပဳေနသကဲ့သုိ႕ အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ေစပါသည္။ ဤသည္ကို ခြင့္ျပဳလွ်င္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၄ ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ရာ ေရာက္ပါမည္။
        ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒမ်ားကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ား (အမိန္႕ေၾကညာစာ-အမွတ္- ၂/၃/၄- ၂၀၁၁) ၌ နည္းဥပေဒပုဒ္မ- ၁၀၂ (ခ) တြင္ -ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား အားလုံးပါ၀င္သည့္ စုံညီခုံရုံး ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သို႕မဟုတ္- ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ ႏွစ္ဦးပါ၀င္သည့္ ခုံရုံးျဖင့္ ျဖစ္ေစ ရုံးထုိင္္ စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ စုံညီခုံရုံး၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္လာမည့္ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ အေနျဖင့္ အျဖစ္မွန္ေျပာတာပဲေလ။ ဘာမွ အျငင္းပြား စရာ မရွိပါဘူးဟု ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၏ လႈပ္ရွားမႈကို တဘက္သတ္ ဘက္လိုက္ ေျဖဆိုၿပီး ပါ၀င္မဲဆြယ္ေပးလိုက္္ျခင္းမွာ အင္မတိ အင္မတန္ ဧရာမ ဘက္လုိက္မႈႀကီးကို က်ဴးလြန္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အမႈမ်ားကို စုံညီခုံရုံး ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး ထံတြင္ အဆုံးအျဖတ္ ခံယူ၍ ရႏုိင္ပါအုံးမည္ေလာ။ အေျဖေတာ့ တစုံတရာ ရွိသင့္ပါသည္။  
        ႏုိင္ငံတကာ နွင့္ ျပည္တြင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြဲ႕ေပါင္းစုံေ႕ရွတြင္ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း အပိုဒ္- ၁၀ -ပါ အခြင့္္အေရးႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရား မ်ားကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပးရာတြင္ လြတ္လပ္၍ ဘက္မလိုက္ေသာ တရားရုံးေတာ္၏ ျပည္္သူ႕ေရွ႕ေမွာက္ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကို ရရွိရမည္။ “ -ဟု ျပဌာန္းခ်က္ကို လုိက္နာၾကရပါမည္။ လူသားတုိင္း တာ၀န္ေၾကႏုိင္ၾကပါေစ။
ဦးမ်ိဳး (ဥပေဒ)
၂၉ - ၃ - ၂၀၁၂

No comments :