Thursday, 5 April 2012

ရွွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕အေရွ႕ဘက္ေတာင္တန္း ျမစိမ္းေတာင္တေၾကာရွိ ေတာရ ေက်ာင္း ၁၀ေက်ာင္း အား မ.ဟ.န အမိန္႕စာျဖင္႕ အတင္းအက်ပ္ ဖယ္ရွား ခုိင္းျခင္း။


တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တပ္ေျမဧရိယာ အတြင္း တည္ရွိေနသည္ဟူေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင္႕ ျမစိမ္းေတာင္ ေၾကာအတြင္း လြန္ခဲ႕ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ေတာရေဆာက္တည္သီတင္းသံုးတရားအားထုတ္ေနၾကေသာ ေတာရေက်ာင္း(၁၀)ေက်ာင္းကို မ.ဟ.န ၏ အမိန္႕စာအမွတ္ ၀၀၂/၁၅-၁၃/၃/သာ မဟန ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႕ေန႕စြဲျဖင္႕ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ျဖင္႕ အဆုိပါေတာရေက်ာင္းမ်ားအား ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္အသိအမွတ္မျပဳရန္ အမိန္႕ထုတ္ျပန္ခဲ႕ပါသည္။
အဆိုပါအမိန္႕စာအရ ေတာရေက်ာင္းတြင္သီတင္းသံုးေနၾကေသာသံယာေတာ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္ မဟန ႏွင္႕သာသနာေရးဦးစီး မွမတ္လ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္ ေခၚယူေတြ႕ဆံုခဲ႕ေၾကာင္းသိရပါသည္။ ထုိသို႕ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ေတာရေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင္႕ မဟန၏ အမိန္႕စာအရ စစ္တပ္ေျမအျဖင္႕သိမ္းဆည္းထားေသာနယ္ေျမအတြင္းတည္ေဆာက္ထားေသာေၾကာင္႕ ဧျပီလ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ေနာက္ဆံုးထားျ႔ပီးေတာရေက်ာင္းမ်ားမွ ထြက္ခြာေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပီး ထြက္ခြာေပးပါမည္ဟုလဲသံယာေတာ္မ်ားက ၀န္ခံလက္မွတ္ထုိးေပးခဲ႕ရပါသည္။ ဧျပီလ (၃၀) ရက္ေန႕ ေက်ာင္းမ်ားမွ မထြက္ခြာပါက ပုဒ္မ၇၅ ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နညး္မ်ားႏွင္႕အညီ အေရးယူမည္ဟုအမိန္႕ထုတ္ျပန္ခဲ႕ပါသည္။
ယခုဖယ္ရွားေပးရမည္႕ေတာရေက်ာင္းမ်ားမွ သံယာေတာ္မ်ား အတြက္ေက်ာင္းေနရာအစားျပန္ေပးရန္လဲစီစဥ္ေပးျခင္းမရွိပဲ မိိမိတို႕အစီအစဥ္ျဖင္႕ သာေျပာင္းေရႊ႕ေပးရမည္ျဖစ္သျဖင္႕ သံယာေတာ္မ်ား စိတ္ဆင္းရဲျခင္းၾကီးစြာျဖစ္ေနရပါသည္။
ႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက တည္ရွိခဲ႕ပီးေအးခ်မ္းစြာ တရားအားထုတ္ေနၾကေသာ သာသနာ႕သားေတာ္မ်ားအား မတရားေမာင္းထုတ္ျခင္းမွာ ဗုဒၵဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ အင္မတန္ မသင္႕ေတာ္ေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုဖယ္ရွားေပးရမည္႕ေတာရေက်ာင္းမ်ား မွာ အခိုင္အမာ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ပီး ဘုရားေစတီမ်ားလည္း တည္ထားကိုးကြယ္ထားသည္႕ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ဘာသာ၊သာသနာ အဓြန္႕ရွည္တည္တံ႕ျပန္႕ပြားလိုစိတ္ရွိမည္ဆုိပါက ယခုလုိ သာသနိကအေဆာက္အဦးမ်ား၊ သာသနာျပဳရဟန္းေတာ္မ်ား ပိုမိုတိုးပြားေအာင္သာ ပံ႕ပိုးေပးၾကရမည္မွာ ဗုဒၵဘာသာ၀င္မ်ား၏ တာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုကဲ႕သုိ႕ ေတာရေဆာက္တည္သာသနာျပဳေနေသာ ရဟန္းမ်ားကိုဟန္႕တား ျခင္းသည္ သာသနာေတာ္ကို ဖ်က္ဆီးရာလည္းက်ပါသည္။ဘုရားရွင္လက္ထက္ကတည္းက ေတာရေဆာက္တည္ တရားအားထုတ္ ေသာ ေတာရေက်ာင္းမ်ား၊ ရဟန္းမ်ား ရွိခဲ႕ပါသည္။ ျမင္႕မားေသာေတာင္မ်ားေပၚတြင္ ဘုရားေစတီမ်ားတည္ထားရန္မွာေငြရွိတုိင္းလြယ္ကူသည္မဟုတ္ပါ။ တုိင္းရင္းသားရြာခံမ်ားက ခက္ခက္ခဲခဲ ျဖင္႕ ေစတနာ၊သဒၵါတရားထက္သန္စြာ ျဖင္႕တည္ထားခဲ႕ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမိဳ႕ွႏွင္႕လည္းမနီးမေ၀း ဆိတ္ျငိ္မ္ေအးခ်မ္းပီး သစ္ေတာၾကီးမ်ားရွိသျဖင္႕တရားအားထုတ္ရန္အလြန္သင္႕ေတာ္ေသာေနရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အခါၾကီးရက္ၾကီးမ်ား ေရာက္တုိင္း ေတာင္ေၾကာတစ္ေလွ်ာက္တည္ရွိေနေသာအဆိုပါေတာရေက်ာင္းမ်ား၊ေစတီမ်ားသို႕ တစ္ျမိဳ႕လံုးနီးပါး ေက်ာင္းတက္သြားၾကသည္မွာ လည္း အားရစရာ ေကာင္းလွပါသည္။ ယခုကဲ႕သို႕ ေတာရေက်ာင္းမ်ားကို ႏႈွင္ထုတ္ျခင္း ကို နယ္ေျမခံ ဗုဒၵဘာသာ၀င္မည္သူမွ်မႏွစ္ျမိဳ႕ၾကပါ။ မ.ဟ.န ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားအေနျဖင္႕ ေတာရေက်ာင္းမ်ားဟု စာရြက္ေပၚတြင္အဆင္႕ဆင္႕တင္ျပရံုမွ်ျဖင္႕ ဖယ္ရွားခိုင္းျခင္းမျပဳသင္႕ဟုထင္ပါသည္။ ယခုစာႏွင္႕အတူ ေတာရေက်ာင္းမ်ား၏ ပံုမ်ား ၊တည္ထားကိုးကြယ္ထားေသာေစတီမ်ားကို အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ ဗုဒၵဘာသာ၀င္မ်ား၊ သိရွိနိုင္ရန္တင္ျပလိုုက္ပါသည္။
အခိုင္အမာတည္ေဆာက္ထားပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာစည္ပင္ဖြ႕ံျဖိဳးေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ထားခဲ႕ရေသာ သာသနာ နယ္ေျမမ်ားကို ဖယ္ရွား ေပ်ာက္ကြယ္ေအာင္ ၾကံစည္ျခင္း ကိုု ဗုဒၵဘာသာ၀င္တုိင္းကာကြယ္ေစာင္႕ေရွာက္ေပးၾကပါရန္ အႏုးူအညြတ္ ႏွုိးေဆာ္လိုပါသည္။
ဖယ္ရွားေပးရမည္႕ေတာရေက်ာင္းမ်ားစာရင္းမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
၁။ ဓမၼရတနာေမတၱာေရကန္ေက်ာင္း  ---ေက်ာင္းေနရဟန္း (၂)ပါး--ႏွစ္ေပါင္း၃၀ေက်ာ္သက္တမ္းရွိေသာ သဘာ၀ ေရကန္ၾကိးတည္ရွိရာ ေက်ာင္း။
၂။ ဗလေတာင္ကုန္းေက်ာင္း--ေက်ာင္းေနရဟန္း(၅)ပါး- တည္ထားပီးေစတီ ၁၀၈ဆူ၊တည္ဆဲအပါအ၀င္ေစတီေပါင္း၂၅၂ဆူတည္ရွိရာေက်ာင္း။
၃။နိဗာန္ေရႊဂူေတာရေက်ာင္း- ေက်ာင္းေနရဟန္း(၃)ပါး-သဘာ၀အေလ်ာက္တည္ရွိေနေသာတရားအားထုတ္ရာလိွုဏ္္ဂူတည္ရွိရာေက်ာင္း။
၄။ နဂါးဂူေက်ာင္း-ေက်ာင္းေနရဟန္း၂ပါး- ၁၉၇၃ခုႏွစ္ကတည္းက တည္ရွိခဲ႕ေသာေတာရေက်ာင္း။
၅။ဥာဏ္ပင္၊ေရဦးေတာရေက်ာင္း-ေက်ာင္းေနရဟန္း ၅ပါး- ကမၼဌာန္းေက်ာင္းအျဖစ္တည္ေထာင္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္႕ဒကာ/ဒကာမမ်ားက အုတ္ေက်ာင္းၾကီးေဆာက္လုပ္ျပီးစီးကာစ။
၆။ ေအာင္သိဒၵိေတာရေက်ာင္း-သတင္းအခ်က္အလက္အတိအက်စံုစမ္းမရေသး။
၇။၀ိမုတၱိေတာရေက်ာင္း-သတင္းအခ်က္အလက္အတိအက်မစံုစမ္းရေသး။
၈။စိတၱသုခေတာရေက်ာင္း-သတင္းအခ်က္အလက္တိတိက်က်မစံုစမ္းရေသး။
၉။ဓမၼရတနာေတာရေက်ာင္း-သတင္းအခ်က္အလက္တိတိက်က်မစံုစမ္းရေသး။
၁၀။ေညာင္ပင္ေအာက္ေတာရေက်ာင္း-သတင္းအခ်က္အလက္တိတိက်က်မစံုစမ္းရေသး။
အထက္ပါေက်ာင္းအားလံုးမွာ မ.ဟ.န၏အမိန္႕စာတြင္ပါေသာေတာရေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ေတာင္တန္းေပၚရွိ အထင္ကရတည္ရွိေနေသာ ေတာရေက်ာင္းမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းသည္ သာသနာေတာ္ကိုအဟန္႕အတားျဖစ္ေစသည္႕အျပင္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းၾကီးတစ္ခုကိုလဲ အျမန္ဆံုးပေပ်ာက္ရန္ အစျပဳရာျဖစ္ေနပါသျဖင္႕ တတ္အားသမွ် ၀ိုင္း၀န္း လက္ဆင္႕ကမ္းျဖန္႕ေ၀ ႏွုိးေဆာ္ျခင္း တတ္နိုင္သူမ်ားက တတ္နုိင္မည္႕နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြ တားဆီးေပးျခင္းမ်ားျပဳေပးၾကပါရန္အႏုးအညြတ္ တုိက္တြန္း ႏွုိးေဆာ္လိုုက္ရပါသည္။
လွယဥ္ဝိုင္း


1 comment :

Anonymous said...

မ ဟ န လား ေဒဝဒတ္ေတြလားလို႔ ေတြးေနမိတယ္