Friday, 27 April 2012

အစိုးရေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ စီးပြားေရးကုမၼဏီမ်ားမွ လယ္ယာေျမမ်ားမတရားသိမ္းယူေသာအမႈမ်ားအတြက္ နစ္နာသူေတာင္သူလယ္သမားမ်ားဘက္က ေျဖရွင္းေပးေနေသာ ပါတီကို ဖ်က္သိမ္းခံရမည္ဟု ေကာ္မရွင္ကသတိေပး။

ပါတီဖ်က္သိမ္းခံရမည္ဟု ေကာ္မရွင္မွသတိေပး
by Nay Wai on Friday, April 27, 2012 at 10:03pm ·
 
''မတူကြဲၿပားၿခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ၀င္မ်ား'' ညီေနာင္ပါတီမ်ား ႏွင့္ ပါတီအားလိုလားေထာက္ခံသူမ်ားအား သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေတာင္းခံၿခင္း

(
၁) ပါတီ၀င္မ်ားအားလံုး ႏွင့္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား - ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ - ရက္စြဲ ၊ စာအမွတ္ ၄/နငရ-မပတ(၂)/ကမရ ၿဖင့္ ၿပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ မတူကြဲၿပားၿခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ ဥကၠဌထံ သတိေပးညႊန္ႀကားစာတစ္ေစာင္ ၂၇ ရက္ေန႔ ည ၇ နာရီခန္႔က ေရာက္ရွိလာပါသည္ ။

(
၂) စာ၏ အေႀကာင္းအရာမွာ - ''ပါတီစာေစာင္မ်ားေရးသားထုတ္ေ၀ရာတြင္ တည္ဆဲဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္ေသာ ေရးသားမႈမ်ားမၿပဳလုပ္ေရး သတိေပးညႊန္ႀကားၿခင္း " ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္လာပါသည္ ။ ထို႕အၿပင္ ၿပန္ႀကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ''၂၁.၁၀.၂၀၁၂ ရက္စြဲပါစာအမွတ္ ၅-၄(၂၄)/၂၀၁၂ (၀၅၅) '' ကို ရည္ညႊန္းဟုေဖာ္ၿပထားပါသည္ ။

(
၃) စာပါအေႀကာင္းအရာအၿပည့္အစံုမွာ -

(
က) မတူကြဲၿပားၿခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီက န/သ - ၀၆၈ ၿဖင့္ ၃၀-၆-၂၀၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ေဇကမာၻကုမၸဏီႏွင့္ ေရႊနံသာလယ္သမားမ်ားၿပႆနာေခါင္းစဥ္ၿဖင့္ ၿဖန္႔ေ၀ခဲ့ေသာစာေစာင္သည္ ၿပန္ႀကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနကထုတ္ေ၀ထားသည့္ ညႊန္ႀကားခ်က္(၄၂)ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ၿငိစြန္းသၿဖင့္ ပါတီစာေစာင္ ထုတ္ေ၀သူ ဦးတင္ေမာင္ေအးႏွင့္ ပါတီဥကၠဌ ဦးေနမ်ိဳးေ၀တို႔ကို ၈-၇-၂၀၁၁ ရက္ေန႔တြင္ စာေပစိစစ္ေရး ႏွင့္မွတ္ပံုတင္ဌာနသို႕ေခၚယူ၍ ညႊန္ႀကားခ်က္(၄၂)ႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ခံကတိလက္မွတ္ ေရးထိုးမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါေႀကာင္း ရည္ညႊန္းစာၿဖင့္ ၿပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႕ အသိေပးတင္ၿပ လာပါသည္ ။

(
ခ) ထပ္မံ၍ မတူကြဲၿပားၿခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီက ၂၇-၃-၂၀၁၂ ရက္ေနပတြင္ထုတ္ေ၀ေသာစာစဥ္(၁၅) တြင္ သက္ဆိုင္ရာပါတီ၏ မူ၀ါဒ ၊ သေဘာထား ၊ မဲဆြယ္စည္းရံုးညခင္းဆိုင္ရာ အေႀကာင္းအခ်က္မ်ား မဟုတ္ သည့္ ပါတီႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအရႈပ္ေတာ္ပံု ေခါင္းစဥ္ၿဖင့္ ထား၀ယ္ အထူးစီးပြါးေရးဇုန္တည္ေဆာက္မႈတြင္ ေၿမယာအေရာင္းအ၀ယ္သမားမ်ား၏ အရႈပ္ေတာ္ပံုမ်ား၊ ေၿမသိမ္း ေလ်ာ္ေႀကးေပးၿခင္းအေပၚတြင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ရာအိမ္မွဴးမ်ား၏ မမွန္မကန္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား ၊ ထား၀ယ္ေဒသခံမ်ား၏ ထုတ္ေဖာ္ေၿပာႀကားခ်က္မ်ားကို စုစည္းေဖာ္ၿပထားၿခင္းသည္ ၿပန္ႀကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ညႊန္ႀကားခ်က္(၄၂)ကိုခ်ိဳးေဖာက္ၿခင္းၿဖစ္ေႀကာင္း၊ ထို႕ေႀကာင့္ ၈-၇-၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ပါတီစာေစာင္ထုတ္ ေ၀သူဦးတင္ေမာင္ေအးအား၊ စာေပစိစစ္ႏွင့္မ်တ္ပံုတင္ဌာနသို႕ ေခၚယူ၍ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ၀န္ခံကတိ လက္မွတ္ ေရးထိုးၿခင္းတို႔ကို ၿပဳလုပ္ခဲ့ရေႀကာင္း ရည္ညႊန္းစာၿဖင့္ ၿပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ သို႕အသိေပးတင္ၿပလာပါသည္ ။

(
ဂ) ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ၿခင္းဥပေဒပုဒ္မ ၆ အရ ၿပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး ၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အၿခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ေရး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ၿပည္ေထာင္စု သမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးသို႔မဟုတ္ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္လူတစ္ဦးခ်င္းသို႔မဟုတ္ လူအမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပဋိပကၡၿဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္၊ သိကၡာႏွင့္ကိုယ္က်င့္တရားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ ေရးသားမႈ၊ ေဟာေၿပာမႈ သို႔မဟုတ္ စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈ မၿပဳလုပ္ေရးတို႔ကို ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာမည္ၿဖစ္ေႀကာင္း ၀န္ခံခ်က္ၿပဳထားၿပီးၿဖစ္ပါသည္ ။

(
ဃ) ထို႕အၿပင္ ယင္းဥပေဒပုဒ္မ ၂၄ အရ ပါတီတစ္ခုခုသည္ တည္ဆဲဥပေဒပါ ၿပဌာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို လိုက္နာရမည္ၿဖစ္ၿပီး နည္းဥပေဒ ၁၅(ဂ) အရ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေၿခခံ ဥပေဒႏွင့္တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာမႈမရွိလွ်င္ ယင္းပါတီအား မွတ္ပံုတင္ခြင့္ၿပဳခဲ့ၿခင္းကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ေႀကာင္းၿပဌာန္းထားပါသည္ ။

(
င) သို႕ၿဖစ္ပါ၍ မတူကြဲၿပားၿခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီက ထုတ္ေ၀ေသာ ေဖာ္ၿပပါပါတီစာေစာင္မ်ားသည္ ၿပန္ႀကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ၿပန္သည့္ ညႊန္ႀကားခ်က္(၄၂)ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၿခင္းမရွိဘဲ တည္ဆဲ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ေသာ ေရးသားေဖာ္ၿပခ်က္မ်ားပါရွိသၿဖင့္ ေနာင္အလားတူ ဥပေဒခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ိဳးမၿဖစ္ေစေရး တာ၀န္ရွိသူအဆင့္ဆင့္မွ အေလးထားႀကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ႀကရန္ သတိေပးညႊန္ႀကား ပါသည္ ။

ဥကၠဌ(ကိုယ္စား)

ၿပည္ေထာင္စုေရးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္

မိတၱဴကို

ၿပန္ႀကားေရး၀န္ႀကီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီး/ၿပည္နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲအားလံုး

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလံုး ----- ကို ေပးပို႕ေႀကာင္းပါရွိပါတယ္ ။(
၄) သို႕ၿဖစ္ပါေသာေႀကာင့္ ဤစာကိုထုတ္ၿပန္၍မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ပါတီ၀င္မ်ားအားသေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေတာင္းခံရၿခင္းၿဖစ္ပါသည္ ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ပါတီအေနၿဖင့္ ပါတီထူေထာင္စဥ္ကာလ ၿပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ သို႕တင္ၿပ၍ မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားေသာ မတူကြဲၿပားၿခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ၏ မူ၀ါဒ၊ သေဘာ တရား ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ဖြဲ႕စည္းပံုစာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၀ တြင္ ေဖာ္ၿပထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ လုပ္ေဆာင္ေနၿခင္းသာၿဖစ္ပါသည္ ။ ပါတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္ထဲတြင္ - -

အရွည္သၿဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕လုပ္ေဆာင္ႀကမည္မွာ - ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပါတီ၀င္မ်ားသည္ တရား၀င္ေရြး ေကာက္တင္ေၿမႇာက္ခံရေသာ ၿပည္သူ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မဟုတ္ႀက ေစကာမူ ၿပည္သူတို႔၏ အခက္အခဲအေၿခအေနမ်ားကို ရွာေဖြၿခင္း ၊ ၿပႆနာမ်ားကို ေၿဖရွင္း ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြၿခင္းႏွင့္ ၊ မိမိတို႕ စုေဆာင္းရရွိ ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ရွိမူ၀ါဒ ေရးဆြဲသူမ်ား ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ယႏ္ၲရား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႕ ေပးပို႔ကူညီၿခင္းလုပ္ငန္းသည္ အဓိကလုပ္ေဆာင္မည့္ အရွည္သၿဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ႀကီးၿဖစ္ေပသည္ ။

ဟု ေဖာ္ၿပပါရွိပါသၿဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တင္ၿပေရးသားေစသာ အထက္ပါစာအုပ္ႏွစ္အုပ္ၿဖစ္သည့္ ေဇကမာၻကုမၸဏီ ႏွင့္ေရႊနံ႕သာလယ္သမားမ်ားၿပႆနာ စာအုပ္ႏွင့္ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအရႈပ္ေတာ္ပံုစာအုပ္တြင္ အထက္ ေဖာ္ၿပပါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပါတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္းသာၿဖစ္ပါသည္ ။

ၿပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနၿဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပါတီထူေထာင္စဥ္ကာလ ဤစာအုပ္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားစဥ္တြင္ ဖတ္ရႈေလ့လာၿပီး သေဘာတူႀကည္ၿဖဴသၿဖင့္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ ခြင့္ၿပဳခဲ့ပါသည္ ။

ၿပန္ႀကားေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနၿဖင့္လည္း ပုဒ္မ (၄၂) အရ ဟု ေထာက္ၿပၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ တိတိက်က်ေထာက္ၿပေသာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲဖြယ္ရာကိစၥမ်ားကို လိုအပ္သလို ေကာက္ခ်က္ဆြဲေစၿခင္းငွာ မသင့္ဟု ထင္ၿမင္ယူဆပါသည္ ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနၿဖင့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္သည္ဆိုရာတြင္ အလုပ္ႏွစ္မ်ိဳးသာရွိပါသည္ ။

ပထမအလုပ္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မႀကိဳက္မႏွစ္သက္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားကိုၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲရန္ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ၿခင္းႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားတည္ၿမဲရန္ ႀကိဳးပမ္းၿခင္းၿဖစ္ၿပီး

ဒုတိယအလုပ္မွာ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး ဟူေသာ ယႏၱယားမ်ား တိမ္းေစာင္းမွားယြင္းပါက ၿပဳၿပင္ေထာက္ၿပရန္သာၿဖစ္ပါသည္ ။ ထိုသို႕ေထာက္ၿပရန္အတြက္ ဦးၿဖဴမွားေနပါက ဦးၿဖဴမွားေနပါသည္ ဟုေထာက္ၿပၿခင္း ၊ ဦးမဲ လာဘ္စားပါက ဦးမဲလာဘ္စားေနပါသည္ဟု ေထာက္ၿပၿခင္းသည္ ႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္ ၿပဳၿပင္ေနၿခင္းသာၿဖစ္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယံုႀကည္ပါသည္ ။

သို႕ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း လူသားမ်ားသာ ၿဖစ္သၿဖင့္ အဂတိတရားလိုက္စားႏိုင္ပါသည္ ။ ထို႕ေႀကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လြဲမွားေဖာ္ၿပၿခင္းအတြက္သာ အၿပစ္ဒဏ္ခံရမည္မွာ ထိုက္တန္ၿပီး ကမႏ္ုပ္တို႔မွ မွန္ကန္တိက်စြာေထာက္ၿပေနၿခင္းကို အၿပစ္ေပးႏိုင္ေသာ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားၿဖစ္ပါက လံုး၀ မလိုလားအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားသာၿဖစ္ပါသည္ ။ သို႕ပါေသာေႀကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေရးသားေသာ ကိစၥမ်ား၏ မွန္ကန္မႈကို တာ၀န္ယူပါ သည္ ။ မွားယြင္းပါက ၿပစ္ဒဏ္ေပးပါ ။ လိုအပ္ေသာ ၿပန္ႀကားေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲပါဟု အႀကံၿပဳလိုပါသည္ ။

(
၅) မိတ္ေဆြမ်ား ညီေနာင္ပါတီမ်ား ႏွင့္ ပါတီ၀င္မ်ားခင္ဗ်ား ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာထား အၿမင္မ်ားကို ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ အီးေမးလိပ္စာမ်ား သို႕ အေႀကာင္းၿပန္ႀကားေပးေစလိုပါသည္ ။

ေနမ်ိဳးေ၀ ဖုန္း 098610719 , naymyowai@gmail.com

ေအာက္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ပါတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေသးစိတ္ေလ့လာႏိုင္ရန္တင္ၿပပါသည္ ။(
ဂ) လုပ္ငန္းစဥ္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ပါတီသည္ မတူကြဲၿပားခြင့္ရွိၿခင္းကိုတန္ဖိုးထားေလးစားသည္ႏွင့္အညီ ပါတီတြင္းစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားတြင္ တမူထူးၿခားစြာ ပါ၀င္မည့္ ကိစ္ၥရပ္မွာ အၿခားပါတီ မ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရးပင္ၿဖစ္ေပသည္ ။

ပါတီ၀င္တိုင္းသည္ အၿခားပါတီမ်ားမွ ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆြးေႏြး ႏိုင္ခြင့္ကိုအထူး အားေပး သြားမည္ ။ ပါတီစည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းစြာ ရွင္းလင္းလုပ္ေဆာင္ႀကရမည္ၿဖစ္ၿပီး အၿခားႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအားလံုးအေပၚၿပိဳင္ဘက္ဟူေသာ သေဘာ ထားမ်ိဳး မရွိၿခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလံုး၏ အေၿခခံစည္းမ်ဥ္းၿဖစ္ေပသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အသစ္ေပၚထြန္းလာေသာ ပါတီၿဖစ္သည္သည္ႏွင့္အညီ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ပါတီစံု အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ပါတီကို ကိုယ္စားၿပဳ၍ ၀င္ေရာက္အေရြး ခ်ယ္ခံႏိုင္ေရး ဟူေသာ ကိစ္ၥ ႏွင့္ ပါတီ၀င္ဦးေရသတ္မွတ္ခ်က္ၿပည့္မီေရးဟူေသာကိစ္ၥသည္ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုအၿဖစ္ ပါ၀င္ေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ အေရးႀကီးဆံုးအၿမဲတမ္းလုပ္ငန္းတစ္ခုမဟုတ္ေပ ။

(
ပါတီ၀င္ဦးေရကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ပါတီသည္ ႏိုင္ငံေရးနယ္တြင္ ေၿခခ်ႏိုင္ယံု ႏွင့္ ႏိုင္ငံနယ္ နမိတ္တစ္နံတစ္လ်ားတြင္ ကြန္ယက္သဖြယ္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ယံုပမာဏကိုသာ အမ်ားဆံုး အေနၿဖင့္ စုေဆာင္း မည္ၿဖစ္ေပသည္ ။

ႏိုင္ငံေရးပါတီ၀င္မ်ား အလြန္အမင္း ေဖာင္းပြပါ၀င္ေနၿခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔မလိုလား ေပ ။ ႏိုင္ငံေရး အေၿခအေနကို သိရွိခံစား နားလည္ႏိုင္ေသာေရခ်ိန္ရွိသူ မ်ားၿပားလာေစ ရမည္ၿဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရး အတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ဘ၀ကို ၿမဳပ္ႏွံေစ လိုသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖစ္ေပသည္ ။

ႏိုင္ငံေရးႏိုးႀကားလွ်က္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းထဲတြင္ ရွိေနေစလိုၿခင္းၿဖစ္ပါသည္ ။ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း အတြင္းရွိေနေသာႏိုင္ငံသားမ်ားႏိုင္ငံေရးအေၿခအေနကို လြယ္ကူစြာ အစဥ္သတိၿပဳမိ နားလည္သံုးသပ္ႏိုင္ ေစေရးကိုသာ ဦးတည္ပါသည္ ။ )

အရွည္သၿဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕လုပ္ေဆာင္ႀကမည္မွာ - ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပါတီ၀င္မ်ားသည္ တရား၀င္ေရြး ေကာက္တင္ေၿမႇာက္ခံရေသာ ၿပည္သူ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မဟုတ္ႀက ေစကာမူ ၿပည္သူတို႔၏ အခက္အခဲအေၿခအေနမ်ားကို ရွာေဖြၿခင္း ၊ ၿပႆနာမ်ားကို ေၿဖရွင္း ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြၿခင္းႏွင့္ ၊ မိမိတို႕ စုေဆာင္းရရွိ ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ရွိမူ၀ါဒ ေရးဆြဲသူမ်ား ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ယႏ္ၲရား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႕ ေပးပို႔ကူညီၿခင္းလုပ္ငန္းသည္ အဓိကလုပ္ေဆာင္မည့္ အရွည္သၿဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ႀကီးၿဖစ္ေပသည္ ။

လက္ရွိမူ၀ါဒ ေရးဆြဲခ်မွတ္သူမ်ားဆိုရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ပါတီကို ကိုယ္စားၿပဳ၍ အေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုသာ ရည္ညႊန္းသည္မဟုတ္ဘဲ မည္သည့္ ပါတီမွ ၿဖစ္ေစ၊ တစ္သီး ပုဂ္ၢလၿဖစ္ေစ အေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားအားလံုး၏ အခ်က္အလက္စုေစာင္း ရွာေဖြေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု ၿဖစ္ေစရမည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရည္ရြယ္သည့္ ပင္မလုပ္ငန္းစဥ္ၿဖစ္ပါ သည္ ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ပါတီသည္ လူထု အမ်ား စီတန္းလွည့္လည္၍ ေကၽြးေႀကာ္ေအာ္ဟစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို မယံုႀကည္ေပ ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၿပည္သူလူထုကို စာေပ၊ သတင္းမီဒီယာမ်ိဳးစံုတို႔မွေန၍ အသိတရားေပးၿခင္း ၊ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား၏ လြဲေခ်ာ္မွား ယြင္းမႈ ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထင္ၿမင္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏ အယူအဆထင္ၿမင္ခ်က္မ်ားကို မီဒီယာမ်ိဳးစံုတို႔မွ ႏိႈင္းယွဥ္တင္ၿပေဆြးေႏြးေစၿခင္း စေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သာ ယံုႀကည္ေပသည္ ။

လတ္တေလာ ေပၚေပါက္လာေသာ ၿပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးအေၿဖရွာရာ၌လည္း အစားထိုးေၿဖ ရွင္းနည္းကို မေဖာ္ၿပ ႏိုင္ဘဲလွ်က္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေ၀ဖန္ ေထာက္ၿပ လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ ။

ထို႔အၿပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေ၀ဖန္ေထာက္ၿပေသာ အစားထိုးေၿဖရွင္းနည္းမ်ားကို မၿဖစ္မေန က်င့္သံုး ရမည္ဟု ဆိုလိုေနသည္မဟုတ္ေပ ။ တည္ဆဲ လႊတ္ေတာ္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္း မဲခြဲဆံုးၿဖတ္မႈ၏ အေၿဖကိုသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႀကည္ၿဖဴစြာလက္ခံမည္ ။

သို႕ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထင္ၿမင္ယူဆခ်က္မ်ားကိုကား ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ မီဒီယာတြင္ လြတ္လပ္စြာ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးေပလိမ့္မည္ ။
ဤသည္တို႔မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ပါတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားၿဖစ္ေပသတည္း ။

ေနမ်ိဳးေ၀
ဥကၠဌ
မတူကြဲၿပားၿခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ

No comments :