Wednesday, 16 May 2012

အင္ဒိုနီးရွားအသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး သင္ခန္းစာမ်ား (၂)Published on Wednesday, 16 May 2012 06:26
Written by ေနသြင္
ေမာကၡပညာေရးမဂၢဇင္းမွ ကူးယူေဖာ္ၿပသည္။ 

ၿပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဒုတိယအဆင့္
 
အင္ဒိုနီးရွား၏ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား စတင္ၿပီး မၾကာခင္မွာပင္ စစ္တပ္ကို ႏုိင္ငံေရးမွ ေဘးဖယ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္စသတ္ႏိုင္ေရးႏွင့္မူ အလွမ္းေ၀းေနဆဲျဖစ္သည္။

ျပႆနာႏွစ္ရပ္

ပထမျပသနာျဖစ္သည့္ အရပ္ဘက္က စစ္ဘက္အေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးေရးတြင္ ေတြ႔ရသည့္ လကၡဏာမွာ အရပ္ဘက္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ အရည္အခ်င္း ခြ်တ္ၿခံဳက်မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယျပသနာမွာ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလမ္းေၾကာင္း မေျဖာင့္ျဖဴးျခင္း ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ PPB ဟု အတိုေကာက္ ဆုိရမည့္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဆုိင္သည့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း (Planning)၊ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲျခင္း (Programming)၊ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း (Budgeting) ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူ၀ါဒကို ျပန္လည္တြက္ခ်က္ပံုသြင္းျခင္း (re-formulating defense strategy and policies)၊ တပ္၏ ကာကြယ္ေရး စြမ္းရည္ကို ျမွင္တင့္ျခင္း (developing defense capability)၊ တပ္ဖြဲ႔စည္းပံုကို အသစ္ျပန္လည္ပံုသြင္းျခင္း (reforming the organizational structures of the military) ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။
ဒီမုိကေရစီစနစ္တရပ္ တည္တံ့ခုိင္မာေရးျဖစ္စဥ္ (the process of democratic consolidation) တြင္ ဒီမုိကေရစီ မည္ကာမတၱမွ်သက္သက္မဟုတ္ဘဲ အရပ္ဘက္က စစ္တပ္အေပၚ ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေရးလည္း လိုအပ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ စစ္တပ္ကို ႏုိင္ငံေရးမွ ေဘးဖယ္ထုတ္ႏိုင္ေရးသည့္ အေရးၾကီးသည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္သည့္တုိင္ ယင္းတြင္ပင္ ေဘာင္သတ္မထားသင့္ေပ။ အရပ္ဘက္က ႏုိင္ငံေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းက ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ႏွီးႏြယ္ေနသည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို စီမံကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ယူခ်မွတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းလည္း အက်ံဳး၀င္သည္။
အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ပါလီမန္၏ အခန္းက႑မွာ သိသိသာသာတုိးတက္လာသည့္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္း ၀ယ္ယူေရးတြင္ စစ္တပ္ကိုယ္တုိင္က အဆံုးအျဖတ္ေနရာတြင္ ဆက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ အရပ္ဘက္ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား (အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား) သည္ ဒီမုိကရက္တစ္ အရပ္ဘက္ - စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးကို ဖန္တီးႏုိင္ေရးတြင္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ အကန္႔အသတ္မ်ား၊ အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

ဆုိခဲ့သည့္အတုိင္း အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္အေပၚ အရပ္ဘက္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳကို အားေကာင္းလာေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကေပ။ စစ္တပ္၏ ၾသဇာႏွင့္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈစက္ကြင္းမွ လြတ္ေျမာက္လာသျဖင့္ ပို၍ အေျခအေနေကာင္းလာသည္ဟု ဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း ေနာက္တဆင့္ကို မတက္လွမ္းႏုိင္ၾကေသးပါ။
အစိုးရ အင္စတီက်ဴးရွင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားသည္ ယင္းတုိိ႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို စစ္တပ္အေပၚ က်င့္သံုးမည္ဟု ႀကံစည္တုိင္းမွာ ေနာက္ေက်ာမလံုသကဲ့သို႔ ခံစားေနၾကရဆဲ ျဖစ္သည္။

ပထမျပသနာ

အာဏာရ အရပ္သားအစိုးရအဆက္ဆက္၏ စိတ္မပါ့တပါ့ (ခ်ီတံုခ်တံု) မျပတ္သားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အရပ္ဘက္အာဏာရ အီလစ္မ်ားအၾကားတြင္ စစ္တပ္၏ ႏိုင္ငံေရးၾသဇာ သေစၦေျခာက္ခံေနရဆဲ၊ စစ္တပ္ကို အေရးပါသည့္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစု အျဖစ္ ယူဆထားၾကသည့္ ျပသနာ ျဖစ္သည္။
ထုိမွ်မက အင္ဒိုနီးရွား၏ ျပိဳင္ဆုိင္မွဳျပင္းထန္သည့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးမ်ား၏ သူႏုိင္ငါႏိုင္ အျပိဳင္က်ဲသည့္ စရုိက္ေၾကာင့္လည္း စစ္တပ္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးၾသဇာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေနရာ (space) ကို ဖန္တီးေပးသကဲ့သို႔ ရွိသည္။ ဥပမာ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား သို႔မဟုတ္ အရပ္သားေခါင္းေဆာင္မ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည့္ အခါတုိင္းတြင္ စစ္တပ္၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိရန္ အျပိဳင္အဆုိင္ ႀကိဳးစားၾကေလ့ရွိသည္။ သို႔ႏွင့္ အရပ္ဘက္ ႏုိင္ငံေရးအုပ္စုမ်ားသည့္ စစ္တပ္အက်ဳိးစီးပြားကို ထိခုိက္ေစမည့္ စစ္တပ္က မၾကိဳက္သည့္ ေပၚလစီမ်ားကို စတင္အဆုိျပဳမည့္အေရးကို လက္ေရွာင္ကုန္ၾကသည္။
တနည္းအားျဖင့္ အရပ္ဘက္ အီလစ္မ်ားကိုယ္တုိင္၏ အကြဲအျပဲမ်ားေၾကာင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္မွာ ပို၍ ရွဳပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ကုန္သည္။ သို႔ႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏွဳိင္းေရးဆႏၵက မျဖစ္ႏုိင္သည့္ မဟာလုပ္ငန္း စဥ္ၾကီး တရပ္ႏွယ္ ျဖစ္လာျပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ လုိအပ္သည့္ အေရးတၾကီး ကိစၥမ်ားကို မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ ေနာက္ဆုတ္ထားရေတာ့သည္။ ဤအေျခအေနေနာက္ခံတြင္ စစ္တပ္သည္ အရပ္သားအစိုးရကို အထူးတလည္ အေလးထားမေနေတာ့ဘဲ သူ႔သေဘာသူေဆာင္ရန္ အခြင့္အေရး ရသြားေတာ့သည္။

ဒုတိယျပသနာ

အရပ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မႈတြင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဆုိင္သည့္ အရည္အခ်င္း ခြ်တ္ၿခံဳက်မႈႏွင့္ ဆုိင္သည္။ အင္ဒိုနီးရွား အီလစ္အမ်ားစုမွာ စစ္တပ္ႏွင့္ ႏိုင္င့ေရးအခန္းက႑ေလာက္ႏွင့္သာ အကြ်မ္းတ၀င္ရွိၾကသည့္အတုိင္းလည္း ထုိကိစၥေလာက္တြင္ပင္ အာရံုက်က္စားကုန္ၾကသည္။
စင္စစ္တြင္ ထုိမွ်ေလာက္ႏွင့္ မလံုေလာက္ဘဲ စစ္တပ္အေပၚ ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးတြင္ ကာကြယ္ေရးကိစၥကို သိသိသာသာေျပာင္းလဲေရးသည္လည္း လိုအပ္ေပသည္။ စစ္တပ္၏ ႏိုင္ငံေရးအခန္းက႑ကို ဖ်က္သိမ္းႏုိင္လုိက္ျခင္းသည္ စစ္တပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တစံုလံုး၏ အျခမ္းတျခမ္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ေရးေပၚလစီကို ေျပာင္းလဲျခင္း (အထူးသျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာ၊ ကာကြယ္ေရးသေဘာတရား၊ မူ၀ါဒ၊ ပညာေရးဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားကိုလည္း စစ္တပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္ ရူ႔ျမင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

အရပ္ဘက္ အာဏာပိုင္မ်ားမွာ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ နကန္းတလံုးမွ် နားမလည္ဟု စစ္တပ္ဘက္က အထင္ေသးေနသမွ် အရပ္ဘက္က စစ္တပ္အေပၚ ၾသဇာေညာင္းဖို႔ရန္မွာ ခက္ခဲေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။ အရပ္ဘက္မွ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဆုိင္သည့္ အႀကံေကာင္း ဥာဏ္ေကာင္းမွန္သမွ်လည္း အစိုးရႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားထံမွ မဟုတ္ဘဲ အျပင္ဘက္မွ၊ တိတိပပဆုိရလွ်င္ အနည္းငယ္ေသာ ပညာရွင္မ်ားထံမွသာ ထြက္ေပၚလာသည္က မ်ားသည္။ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွာ အရပ္ဘက္အရာရွိမ်ားမလႊမ္းမိုးႏိုင္ဘဲ စစ္တပ္အရာရွိမ်ားကသာ ျခယ္လွယ္ေနဆဲ အခ်က္ကလည္း အဆုိပါျပသနာကို ပို၍ပင္ ခက္ခဲေစျပန္သည္။

တတိယျပသနာ

ဒုတိယျပသနာ၏ အဆက္ဟု ဆုိရမည္၊ အရပ္ဘက္ အစိုးရမ်ားက ရွင္းလင္းျပီး ျပည့္စံုသည့္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္သစ္ကို ခ်မျပႏုိင္သည့္ ျပသနာျဖစ္သည္။ ဥပမာ အေနျဖင့္ အစိုးရက အင္ဒိုနီးရွား၏ ကာကြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာကို အေျခအေနသစ္၊ စိန္ေခၚမႈအသစ္ႏွင့္ လိုက္ေလွ်ာ္ညီေထြျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ၿပီး အသစ္ခ်ျပျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္၊ လက္ေတြ႔တြင္ လက္ရွိ ကာကြယ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမွာ ၁၉၄၅-၁၉၄၈ ကာလမ်ားက ဒတ္ခ်္ကို ေတာ္လွန္ခဲ့စဥ္က အေတြ႔အၾကံဳမ်ား အေပၚတြင္သာ အေျခခံေနဆဲ ျဖစ္သည္။

အလားတူပင္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားက ကိုတာစနစ္ကို ေျပာင္းလဲရန္ေတာင္းဆုိေနေသာ္လည္း အစိုးရဘက္တြင္ ကိုတာစနစ္ကို အလံုးစံုစစ္ေဆးျပင္ဆင္ေပးမည့္ အစီအစဥ္သစ္မွာ အသင့္ရွိမေနေပ။ လက္နက္၀ယ္ယူေရး အစီအစဥ္ဆုိလွ်င္လည္း ၂၀၀၅ခုႏွစ္တြင္ အရပ္သား ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး Juwono Sudarsono က သူ႔၀န္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေအာက္သို႔ သြတ္သြင္းခဲ့သည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း စစ္တပ္က နဂိုပံုစံအတုိင္းပင္ စိတ္ၾကိဳက္၀ယ္ယူေနဆဲျဖစ္သည္။

၂၀၀၂-၂၀၀၃ တြင္ ၾကီးမားသည့္ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု ဆုိုေသာ္လည္း အင္ဒိုနီးရွားကာကြယ္ေရးေပၚလစီႏွင့္ စြမ္းရည္ကို အနာဂတ္အတြက္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္မည့္ လတ္တေလာအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈဟူ၍ တခုမွ်ပင္ ထြက္ေပၚမလာခဲ့ျပန္ေပ။

ျပန္ခ်ဳပ္လွ်င္ အင္ဒိုနီးရွား၏ ကာကြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ေပၚလစီပိုင္းတြင္ အရပ္ဘက္ ႏုိင္ငံေရး သမားႏွင့္ အစိုးရအရာရွိတို႔၏ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈက မလႊမ္းမိုးႏုိင္ေသးဘဲ၊ စစ္တပ္၏ အေတြးအေခၚမ်ားကသာ ယခုတုိင္ လႊမ္းမိုးထားဆဲ ျဖစ္ေနသည္။

နိဂံုး

အင္ဒိုနီးရွား၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးစတင္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွ စ၍ ေရတြက္လွွ်င္ ဆယ္စုတခုေက်ာ္ ၾကာၿပီးေနာက္ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ ပံုေဖာ္ရာတြင္ အတုိင္းအတာ တခုအထိ ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့ပါသည္။ စစ္တပ္၏ ႏိုင္ငံေရးအခန္းက႑ကို နိဂံုးခ်ဳပ္ႏုိင္လုိက္ၿပီး ကာကြယ္ေရးတာ၀န္တရပ္တည္းကိုသာ ေဇာက္ခ်လုပ္ရန္ ေဘာင္သတ္ေပးႏုိင္လုိက္သည္။ စစ္အရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဖြဲ႔အစည္း အနည္းငယ္မွလြဲ၍ အရပ္ဘက္ ရာထူးတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးမရွိေတာ့ေပ။

ယခင္က စစ္တပ္၏ အဓိက တာ၀န္ၾကီးျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ ျပည္တြင္းလံုျခံဳေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႔သို႔ အျပီးအပိုင္လႊဲအပ္ႏုိင္လုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ (စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွာ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ကတည္းက သီးျခားစီခြဲျခားထားျပီျဖစ္သည္) စစ္တပ္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေရးတြင္ လက္စမသတ္ႏုိင္ေသးသည့္ တုိင္ေအာင္ လမ္းခုလတ္တြင္ ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ပို၍ အေရးႀကီးသည္မွာ ပါလီမန္သည္ စစ္တပ္အေပၚ ႀကီးၾကပ္သည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ကို စတင္ထမ္းေဆာင္လာေနၿပီ လည္း  ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အင္ဒိုနီးရွား၏ စစ္ဘက္ အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးျဖစ္စဥ္မွာ ေရွ႔ဆက္လုပ္ေဆာင္စရာမ်ားစြာ က်န္ေနပါေသးသည္။ စစ္တပ္သည္ တပ္တြင္း တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို က်ားကုတ္က်ားခဲ ခုခံထားဆဲျဖစ္သျဖင့္ အျပစ္က်ဴးလြန္ေသာ္လည္း လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရသည့္ ယဥ္ေက်းမႈမွာ အထင္းအရွားက်န္ရွိေနဆဲပင္။

အရပ္ဘက္က စစ္တပ္အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေရးျပသနာမွာလည္း အရပ္ဘက္ကိုယ္တုိင္၏ ညံ့ဖ်င္းမႈႏွင့္ မကြ်မ္းက်င္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ရွိေနဆဲ၊ ကာကြယ္ေရးသက္ဆုိင္သည့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း၊  ကာကြယ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူ၀ါဒကို ျပန္လည္တြက္ခ်က္ပံုသြင္းျခင္း၊ တပ္၏ ကာကြယ္ေရး စြမ္းရည္ကို ျမွင္တင့္ျခင္း၊ တပ္ဖြဲ႔စည္းပံုကို အသစ္ျပန္လည္ပံုသြင္းႏုိင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို လက္စသတ္ႏုိင္ေရးမွာလည္း အလွမ္းေ၀းေနဆဲျဖစ္သည္။
တနည္းအားျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္လဲေရးေၾကာင့္ သိသာသည့္ တုိးတက္မွဳမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တုိင္ေအာင္ အင္ဒိုနီးရွားစစ္တပ္ကို အရပ္ဘက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ အၿပီးတုိင္ ပို႔ေဆာင္ေရးတြင္မူ လုပ္ေဆာင္စရာမ်ားစြာ တနင့္တပုိး က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ရည္ညြန္း၊ ၊ Civil-Military Relations in Post-Authoritarian Indonesia by Rizal Sukma
ေနသြင္

No comments :