Tuesday, 22 May 2012

ဦးေရႊမန္း ႏွင့္ ဆံုုခဲ့စဥ္ က

ေနာ္ေ၀နိုင္ငံ၏ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေန ့

by Aung Htun on Monday, May 21, 2012 at 10:22pm ·
ေနာ္ေ၀နိုင္ငံ၏ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကို ၁၈၁၄ ခုႏွစ္ ေမလ ( ၁၇ ) ရက္ေန ့တြင္ အိုက္(စ)ဗိုလ္း အေဆာက္အဦး၌ ျပည္သူ ့ကိုယ္စားလွယ္ ( ၁၁၂ ) ဦးျဖင့္ ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ ့သည္။ ဖြဲ ့စည္းပံုေရးဆြဲရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လြတ္လပ္ေသာ နိုင္ငံတခုအျဖစ္ရပ္တည္နိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ၄င္းဖြဲ ့စည္းပံုသည္ လူသားတို ့အတြက္ တရားမွ်တမႈ  ႏွင္ ့ တာ၀န္ယူမႈ ့တို ့ ေဖၚေဆာင္လုပ္ကိုင္ေပးရန္အတြက္ပင္ျဖစ္သည္။၁၈၁၄ ခုႏွစ္တြင္ေရးဆြဲအတည္ျပဳနိုင္ခဲ ့ေသာ္လည္း ဆီြဒင္နိုင္ငံလက္ေအာက္တြင္က်ေရာက္ေန၍ ဖြဲ ့စည္းပံုကိုတိက်စြာက်င္ ့သံုးခြင္မရွိေသးေသာ္လည္း ေကာင္းသည္ထက္ေကာင္းေအာင္ ဆက္လက္ေရးဆြဲခဲ ့သည္။ ၁၉၀၅ ခုႏွစ္ ဆီြဒင္နိုင္ငံလက္ေအာက္မွ အျပီးတိုင္လြတ္ေျမာက္ခဲ ့ျပီး ဖြဲ ့စည္းပံုပါဥပေဒမ်ားကို အျပည္အ၀ စတင္က်င့္သံုးခဲ ့သည္။ ဖြဲ ့စည္းပံုစတင္ေရးဆြဲျပီးစီးခဲ ့သည္ ့ေန ့ေမလ( ၁၇) ရက္အား ေနာ္ေ၀နိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားေန ့ အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ ့သည္။

ေနာ္ေ၀နိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားေန ့ေအာင္ပြဲက်င္းပခ်ိန္ထူးျခားခ်က္မွာ ေက်ာင္းေပါင္းစံုမွ ခေလးမ်ားခ်ီတက္ ၍ ေနာ္ေ၀ ဘုရင္အား ႏွတ္ဆက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
  ဦး  ေ ရႊ မန္း ႏွင့္   ကိုုေအာင္ထြန္း (စာေရးသူ၊ ၈၈ ေက်ာင္းသား ) တိုု ့အမွတ္တမဲ့ ေနာ္ေ၀း ဘုုရင္ အားၾကိဳဆိုုပြဲ တြင္ စံုုမိစဥ္ က  

ယၡဳႏွစ္က်င္းပေသာ ေနာ္ေ၀နိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားေန ့အခမ္းအနားသည္ ယၡင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္မတူ ထူးျခားခ်က္မ်ားရွိေနသည္ဟု သတိထားမိပါသည္။  ေနာ္ေ၀အစိုးရမွ အထူးဖိတ္ႀကားထားေသာ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ  ဦးေရႊမန္း(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သီဟသူရ ေရႊမန္း) ႏွင္ ့ လႊတ္ေတာ္ကိုစားလွယ္မ်ား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ က်င္းပေသာအမ်ိဳးသားေန ့အခမ္းအနားသို ့တက္ေရာက္ခဲ ့ျခင္းေႀကာင့္ ပင္ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ပိုင္း စစ္ေကာင္စီ အဆက္ဆက္မွ ျပည္သူအေပၚ မတရားဖိနွိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ့ေႀကာင္ ့ ကမာၻေပၚတြင္နာမည္ဆိုးျဖင္ ့ ေက်ာ္ႀကားခဲ ့ေသာ စစ္အုပ္စုထဲမွ နံပါတ္ ( ၃ ) ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သီဟသူရ ေရႊမန္း သည္ ေရြးေကါက္ခံအစိုးရ ၏ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ တဦးအသြင္ျဖင္ ့ လူ ့အခြင့္အေရးကို အထူးေလးစားတန္ဖိုးထားေသာ နိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားေန ့ကိုတက္ေရာက္ခြင့္ရရွိခဲ့သည့္ အေျခခံအေႀကာင္းကို ေလ့လာႀကည့္လွ်င္ အဓိကအားျဖင့္  ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ဒီမိုကေရစီစနစ္ျပန္လည္က်င့္သံုးနိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ ့ေႀကာင့္ျဖစ္နိုင္ပါသည္ေနာ္ေ၀နိုင္ငံအတြင္း လူသားအခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံမႈ ့၌ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိေစရဟု ျပဒါန္းက်င့္သံုးေနသည္ ့ ဥပေဒ နွင့္ အညီ တသားတည္းက် ေျပာဆို ေနထိုင္ ဆက္ဆံခဲ့ေသာ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္း ကို က်ေနာ္အေနျဖင့္ အေကာင္းျမင္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံေရးဦးေဆာင္ အခန္းဂါဏာတြင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ဒီမိုကေရစီ၏ သေဘာသဘာ၀အတိုင္း အမ်ားပါ၀င္လုပ္ကိုင္နိုင္ခြင့္ကို အေျချပဳ၍ လူသားတို ့၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ လြတ္လပ္မႈ ့၊ တရားမွ်တမႈ ့ ႏွင္ ့ တာ၀န္ယူ မႈ ့တို ့ကိုထိပါးေစေသာ အေျခခံဥပေဒျပဒါန္းခ်က္မ်ားကို လိုအပ္သလို အလွ်င္အျမန္ျပင္ဆင္ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသင့္ျပီး နိုင္ငံသားတို ့၏ အက်ိဳးကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ေနာ္ေ၀နိုင္ငံ၏ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကဲ ့သို ့ေရးဆြဲျပဒါန္းျခင္း ႏွင္ ့ လက္ေတြ ့အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ဆက္လက္အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းျခင္း တို ့ကိုလုပ္ေဆာင္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံသားတို ့၏ အေကာင္းျမင္ ေလးစားျခင္းကို ခံယူႀကပါရန္ ေလးစားစြာ တိုက္တြန္း လိုပါသည္။


Barnetoget     


Barnetoget

ေအာင္လူမင္း
၂၂ ေမလ ၂၀၁၂

No comments :