Sunday, 22 July 2012

ေအာင္သိန္းလင္း က သမတ ဦးသိန္းစိန္ ဆန္က်င္ ေနျပီေလာ


              ( ဦးေအာင္သိန္းလင္း ေျမးျဖစ္သူ ေငြထုုတ္မ်ားႏွင့္ေတြ ့ရပံုု -ယာ၊ မိသားစုုႏွင့္အတူ ( ၀ဲ)

Southern Weekly အြန္လုိင္းတြင္ မၾကာေသးမီက တရုတ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ ၾကံ့ဖြတ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ေအာင္သိန္းလင္း အင္တာဗ်ဴးေၾကာင့္ စာဖတ္သူအမ်ားအျပား အ့ံအားသင့္ေနၾကသည္။

ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အေျခခံဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သူ၏ ရန္လုိေသာ၊ ဆင္ျခင္မႈ ကင္းမ့ဲေသာ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကုိ သိရိွႏုိင္ရန္ မူရင္း တရုတ္အင္တာဗ်ဴး၊ Google တြင္ ဘာသာျပန္ထားေသာ အင္တာဗ်ဴးတုိ႔ကုိ ပူးတဲြ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

သမၼတျဖစ္သူသိန္းစိန္ကလည္း ေျပာထားတယ္၊ ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားမယ္၊ ျမန္မာျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးက
လည္း လက္မခံတဲ့ ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံေရကာတာစီမံကိန္းကို ေအာင္သိန္းလင္းက ေျပာလိုက္တာက "မျဖစ္မေန ျပန္လည္စတင္တည္ေဆာက္သြားရမယ္၊ ဒါဟာ သိန္းစိန္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚပါ၊ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒါကို ဆန္႔က်င္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသားေရး မူ၀ါဒမဟုတ္ပါဘူး။ သိန္းစိန္ဟာ တရုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးကို ပ်က္ျပားေအာင္လုပ္ခဲ့ ပါတယ္" လို ့ ေျပာလိုက္ျပန္ပါျပီ။




- မုိးမခ -နစ္ေနမန္း-




“Some people want to establish a puppet regime in Myanmar”


Editor’s note: “various political forces in Myanmar is working to unity and reconciliation, but on the other hand, the Game of the various political forces surging against the secretly but never disappear.”
“For the moment, Myanmar, the ruling party, the Union Solidarity and Development Party (USDP, hereinafter referred to as” Gong Development Party “) is undoubtedly the most important leadership strength. Consolidate party whether out of history?” New “Congress, Gong Development Party and the opposition party of Aung San Suu Kyi will be how to get along? With these questions, the Southern Weekend reporter interviewed Gong Party Central Executive Committee, Myanmar Congress to “reform and modernization of the supervisory committee Chairman of Yangon City former mayor Angding of Lin (Aung, Thein, Linn).
Ang Dinglin the origin army in 2003-2011, he was appointed mayor of Yangon City now, he took off his military uniform, to resign from the mayor, became members of Congress.

He also serves as the Chairman of the party committee of the Gong and Development Party Yangon region leadership with more than 500,000 party members. ”

“His point of view do not represent the official views of the Burmese government, but remains unclear political situation in Myanmar, there is still a considerable part of power control in Ang Dinglin like the hands of the hardliners.”

“I do not believe that Ban Ki-moon, do not believe that the United Nations
SW: Since 2011, Wu Dengsheng president sharply in Burma to the implementation of economic, social and political reform. Can you overall evaluation of this reform it?
Angding Lin: We want to establish a democratic country, will not turn the clock back. We want to build a peaceful, developed, democratic country for the next generation.
In this country everyone loves democracy. We perform a seven-step road map to democracy.
SW: So far, do you think of success of the reform?
Angding Lin: success.
SW: What are the major difficulties faced by that reform?
Angding Lin: a big challenge to economic sanctions since the 1990s. It affects everyone, not just government, but everyone.
Sanctions resolution is a Western state interference in our internal affairs. They want to interfere with us, want to establish a puppet government in Myanmar, which is we do not want.
SW: Recently, the economic sanctions in the loose, the United States and the European Union have expressed some friendly gestures …
Angding Lin: We do not believe it. There are a group of people we want to seize political power, their goal is to establish a puppet regime in Burma.
SW: With regard to the international community and sanctions, UN Secretary-General Ban Ki-moon recently visited Myanmar and met the Wu Dengsheng President, all in moderating the relationship between Myanmar and the international community, is not it?
Angding Lin: think about who is in control of the United Nations? Ban Ki-moon who is in control? The United Nations headquarters in New York, think to know.
SW: I seem Wu Dengsheng president quite like Ban Ki-moon.
Angding Lin: Maybe, anyway, I do not like. I do not believe Ban Ki-moon, do not believe that the United Nations.
They are the same, I just want to interfere in other countries’ internal affairs.
SW: U.S. Secretary of State Hillary Clinton’s recent visit to Myanmar, how do you think of this?
Angding Lin: This is our failure. She did not come to see us, not to our people not to Myanmar, just to “woman”, that the person, you know.
Precisely because of the “woman”, Myanmar to face sanctions.
Efforts to amend the constitution will not succeed ”
SW: The recent by-election, Aung San Suu Kyi led the NLD (National League for Democracy abbreviation) won by a landslide.
Today, NLD has been in Congress with 43 members, became the first large opposition party.
As the ruling party’s Central Committee and members of Congress, how you intend to cooperate with them?
(Angding Lin smiled and side to side to make continuous action of collision with two fists, his mouth said, “yes ah, cooperation! Cooperation!” After he put on a serious expression.)
Angding Lin: Our policy is to the country, we do not have any selfish political parties of any country, serving the people we are willing to cooperate with them.
After the election, they won 43 seats, only six percent of parliamentary seats, but we accounted for 76%, we have an absolute majority.
SW: Do you have the power …
Angding Lin: at least for now. We adhere to the principle of doing everything for the country, that is, Gong made the party’s three principles:
safeguarding the reunification of the motherland, safeguard national unity and safeguard Myanmar’s sovereignty integrity.
SW: We see the NLD many segments opened in Yangon, a lot of excited people, they warmly support Aung San Suu Kyi and the NLD,. In this case, how do you evaluate?
Angding Lin: those people crazy. Well, she was very popular, but popular is because she is the daughter of General Aung San. General Aung San is our national hero.
SW: You talked about the reform is to achieve democracy in Myanmar. Have you ever thought that one day you may lose power to rule, reduced to an opposition party?
Angding Lin: in the general election, the majority party to win the formation of the government, but still in accordance with the Constitution of the ruling.
Constitution all citizens through the (ruling) political parties and governments can change, but the constitution can not, because what people do not agree on a whim.
SW: But I know that the National League for Democracy are trying to constitutional amendment.
Angding Lin: Yes, they do not like the Constitution.
SW: Because it does not give the foreign spouse to stand for election, so that Aung San Suu Kyi’s political future is a problem, right?
Angding Lin: Yes, the president and vice president of qualification is prescribed.
SW: Do you think they try to constitutional reform effort to succeed?
Ang Dinglin: NLD, the leader (referring to Aung San Suu Kyi) is the spouse of a foreigner, so they want a constitutional amendment.
However, the preservation of our national character is our responsibility, we take this responsibility from generation to generation down.
The Constitution, the foreign spouses of staff members shall not serve as the national leadership.
Southern Weekend: Are you saying they constitutional amendment will not be successful.
Angding Lin: the game is, no one likes them to the set. Myanmar was once a British colony, ruled for a hundred years, no one will want to return to the colony.
This is the main reason, the second reason, we never allow any foreign military facilities in Myanmar. This is the sovereignty requirements.
“We learned many lessons.”
SW: As the ruling party’s members of Congress, how do you locate the representatives of the opposition parties in Parliament?
They are your friends, competitors, collaborators, or what?
Angding Lin: competitors.
SW: political reform, on the relationship with the opposition, Gong made within the party have differences you? For example, the high-level central committee members, you agree?
Angding Lin: No differences. We firmly united on the foundation of the three major principles, no different point of view.
SW: from the last parliamentary by-election, you have learned any lessons learned?
Angding Lin: learn a lot, really learned a lot.
SW: For example?
Angding Lin: for example, to win the election, we have to publicize the work we do, understand the needs of the masses.
We must change people’s thinking, and dissemination of knowledge, often dealing with the masses.
SW: is not there to further the release of political prisoners? Criticized by some, Myanmar is still a large number of political prisoners.
Angding Lin: We have political prisoners, but now have been released. The so-called political prisoners, they are also guilty of the law to go.
Southern Weekend: ZANU-PF has told us that there are at least more than 300 political prisoners has not been released.
Angding Lin: They have been spreading rumors about us. Americans shameful hostile strategy.
SW: That the next general election, consolidate and Development Party have any specific plans to win votes?
Angding Lin: we will reform and consolidate the party to improve the village, town and city party organizations at all levels.
SW: The reform is what? Looking for a better party?
Angding Lin: Yes, we’re looking for more talents.
In addition, we will give the rural roads, water supply systems, build schools, to promote the building of the medical insurance system, providing better social welfare, but also the development of small loans for farmers.
SW: With these, you think you can win the next election?
Angding Lin: As long as our efforts will win.
Myitsone dam must continue to build ”
Southern Weekend: Many people believe that Myanmar is to seek a balance in relations with China, the United States and Europe.
Consolidate the party’s foreign policy is what will change?
The Ang Dinglin: Overall, our foreign policy of peaceful coexistence. We have a close and friendly relations with China, China has long helped us a lot, everyone knows it. Can be seen everywhere in Myanmar, the Chinese donation. In all countries, with the help of China to Myanmar up to the time a long time, so we can adhere to the present.
SW: 2011, Wu Dengsheng President announced the suspension of the construction of the dam Myitsone, many Chinese people are very concerned about this issue.
Ang Dinglin: This is not our national policy-making, Congress decided that this is a decision.
SW: a president do?
Angding Lin: Yes, this is his idea of ​​a person, not a congressional resolution. We have opposing views. He tried to cut off contact between China and Myanmar.
SW: Do you think the dam may be continuing to build it?
Angding Lin: You must continue. Because we want to consider, we need electricity. Myanmar’s power shortage problems for a long time, it has become a long-term political issues. As you can imagine, some Western countries trying to cut the links of China and Myanmar.
SW: Do you what attitude to foreign investment?
Angding Lin: We developed a new foreign investment law. Later, since all countries can invest in, but in accordance with the law. Very close to the Chinese people of Myanmar. In the United Nations or other international forums, the Chinese are standing on the side of the Government of Myanmar. China and Myanmar between the two peoples understand each other. We welcome Chinese investment in Myanmar. We are friends.
SW: But there is indeed a NGO, media and ordinary Myanmar people complain that many Chinese companies are plundering of resources, pollution of the environment. You will hate the Chinese?
Angding Lin: no. We Chinese people are very friendly. When we are distressed, the Chinese people to help us.

မူရင္း တရုတ္အင္တာဗ်ဴး

No comments :