Thursday, 19 July 2012

သမတ ဦးသိန္းစိန္ ဒီမိုုကေရစီ ဆယ္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ ့ေတြ ့ဆံုု

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဒီမိုကေရစီမိတ္ေဆြ(၁၀)ပါတီကို ေတြ႔ဆုံ

(၁၀)ပါတီ၏ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး ပူးေပါင္းလိုမႈအေပၚ သမၼတ အားတက္၀မ္းေျမာက္
        ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၁၈)ရက္ေန႔  နံနက္(၉း၀၀)နာရီတြင္  ေနျပည္ေတာ္
လယ္ေတာအိမ္အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ႏိုင္င္ငံေတာ္သမၼတၾကီးက အသင့္ေရာက္ရွိေနေသာ
ဒီမုိကေရစီမိတ္ေဆြ(၁၀)ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ရင္းႏွီးစြာ ေတြ႔ဆုံသည္။
ထုိေနာက္ သမၼတၾကီးက ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး သေဘာထားႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊
လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား ကို  ဦးစြာရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။


 ထုိသို႔
ေတြ႔ဆုံရာတြင္ သမၼတၾကီးနွင့္အတူ ၀န္ၾကီးဦးေအာင္မင္း၊ ၀န္ၾကီး
ဦးစိုးသိန္းတုိ႔ရွိေန ၾကျပီး သမၼတ၏အၾကံေပးေကာင္စီမွ ဦးလွေမာင္ေရႊ၊
ဦးတင္ေမာင္သန္း တို႔လည္း တက္ေရာက္ၾကသည္။
        သမၼတၾကီးက  မိန္႔ၾကားရာတြင္ ဒီမုိကေရစီမိတ္ေဆြပါတီမ်ားနွင့္
ယခုပထမဦးဆုံးအၾကိမ္ ေတြ႔ဆုံျခင္းျဖစ္ျပီး ေနာင္လည္း ေတြ႔ဆုံရန္
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေအးခ်မ္းသာယာျပီး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ
လူ႔ေဘာင္တည္ေဆာက္ ေရး ဟူသည့္ ဘုံအက်ိဳးစီးပြားအတြက္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။
        ဆက္လက္၍မိန္႔ၾကားရာတြင္ ျပည္သူအမ်ား၏ဆႏၵကို စုစည္းလုိက္လွ်င္
နံပါတ္တစ္အေနျဖင့္ ေအးခ်မ္းစြာေနထုိင္ လုိျခင္းႏွင့္ နံပါတ္ႏွစ္အေနျဖင့္
လူမႈစီးပြားတုိးတက္လိုေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနသည္။ ေအးခ်မ္းစြာေနထုိင္ေရးအတြက္
ႏိုင္ငံေရး တည္ျငိမ္မႈႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ေျပျငိမ္းရန္
လိုေၾကာင္းႏွင့္ ထုိအခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးက
အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္းမိန္႔ၾကားပါသည္။
        ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ရွင္းလင္းမိန္႔ၾကားျပီးေနာက္ အစီအစဥ္အရ
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါ
တီဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက
အေမရိကန္ရင္းႏွီးျမွဳတ္ႏွံမႈမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာမွ ၀င္လာၾကမည္ျဖစ္၍
ရင္းႏွီးျမွဳတ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို
ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္ ခုံသမာဓိဥပေဒ Arbitration
Act ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳတ္ႏွံမႈ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ
ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာဗဟိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ
၀ါရွင္တန္ႏွင့္ နယူးေယာက္ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားသို႔
ျမန္မာႏိုင္ငံ၀င္ေရာက္ေရး။
        ရခိုင္ျပည္နယ္နယ္စပ္ေဒသလုံျခံဳေရးအစီအမံမ်ားအေပၚ အၾကံျပဳခ်က္၊
ေက်းရြာေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ လွ်ပ္စစ္မီးေပး ႏိုင္ေရးနည္းလမ္း အၾကံျပဳခ်က္၊
ေက်ာက္ျဖဴ-ယူနန္ အျမန္ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရးတြင္ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ
အၾကံျပဳခ်က္ မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။
        ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာသန္းျငိ္မ္းက အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ PR System
ကို ရွင္းလင္းတင္ျပ၍ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအမီ
ပါတီစုံဒီမုိကေရစီသြင္ျပင္လကၡဏာႏွင့္ ညီညြတ္ေစရန္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္
ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေစရန္တို႔ အတြက္  ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း
အဆုိျပဳျခင္းႏွင့္  ယူနန္သုိ႔ သြယ္တန္းမည့္ ေရနံပိုက္လိုင္းကိစၥတုိ႔ကို
အၾကံျပဳတင္ျပခဲ့သည္။
        သမၼတၾကီးက အမ်ိဳးူသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီမွ တင္ျပေသာ
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အခ်ိန္ယူ၍ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္
က်န္ဒီမုိကေရစိမိတ္ေဆြ ဆယ္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက အလွည့္က်
ဆက္လက္ေဆြးေႏြးတင္ျပ ၾကသည္။ ထုိသို႔ေဆြးေႏြးတင္ျပရာတြင္
ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီဥကၠဌ ဦးသုေ၀က ဒီမုိကေရစီမိတ္ေဆြပါတီမ်ား၏ သေဘာထားခံ
ယူခ်က္၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚသန္းသန္းႏုက ျပည္ပေရာက္ရွိေနသူမ်ား
တရား၀င္ျပန္လည္လာေရာက္ႏိုင္ေရး၊
ဒီိမုိကေရစီႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီဥကၠဌ ဦးေအာင္သန္းႏွင့္
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးညြန္႔တို႔က တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး၊
မွန္ကန္စြာတရားစီရင္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ၊
ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
ဦးထြန္းေရႊက  ေျမလြတ္ေျမရုိင္းႏွင့္ လယ္ယာေျမဥပေဒကိစၥ၊
ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး
ဦးဦးလွေစာက ရခိုင္ေဒသလုံျခံဳေရး၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး၊
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ဆရာ၀န္မ်ား လုံေလာက္စြာခန္႔ထားေပးေရး၊
ျပည္ေထာင္စုပါတီ ဥကၠဌ ဦးေသာင္း၀င္းက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယား ေအာက္ေျခအထိ
ျပဳျပင္ေရး ကိစၥ၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီဥကၠဌ ဦးဇိုဇမ္က ျပည္ေထာင္စုနွင့္
တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ျမင့္၀န္ထမ္းရာထူးမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား မ်ားအား
ခန္႔ထားေပးေရး၊ ပညာေရးတြင္ ေဆးတကၠသိုလ္သို႔
တက္ေရာက္ေရးကဲ့သို႔့ေသာကိစၥမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား
တက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္ေရး၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီဥကၠဌ
ဦးစိုင္းအုိက္ေပါင္းက ျပည္နယ္မ်ားမွ သယံဇာတထုတ္လုပ္မူတြင္
ျပည္နယ္အစိုးရ၏ အခြင့္အာဏာမ်ား သတ္မွတ္ေပးေရးကိစၥ၊
မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီ ဒု-ဥကၠဌ ဦးႏိုင္လွေအာင္က မြန္ျပည္နယ္၌
မြန္အမ်ိဳသားမ်ားအား မြန္ဘာသာသင္ၾကားေရးကိစၥႏွင့္ ဖလုံ-စေ၀ၚဒီမုိကရက္တစ္
ပါတီဥကၠဌ ဦးေစာသိန္းေအာင္က လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား
ျဖစ္ပြားခဲ့ရာေဒသမ်ားတြင္ ေျမျမဳတ္မုိင္းမ်ားရွင္းလင္းေပးေရး ကိစၥမ်ားကို
အသီးသီးတင္ျပၾကပါသည္။
        ယင္းသို႔ ပါတီအသီးသီး၏ တင္ျပခ်က္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီမိတ္ေဆြ ဆယ္ပါတီမွ
ၾကိဳတင္ညွိႏိႈင္း၍ တာ၀န္ခြဲေ၀ တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
        ထုိေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ အၾကံဥာဏ္မ်ား တင္ျပ၍ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ ေက်းဇူးတင္ အားရေက်နပ္ေၾကာင္းႏွင့္
ဒီမုိကေရစီမိတ္ေဆြ(၁၀)ပါတီတို႔၏  အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ သေဘာထားမ်ားကို
ေနာက္ေနာင္တြင္လည္း လိုလားစြာၾကိဳဆုိပါေၾကာင္းႏွင့္  ပါတီမ်ား၏
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာေသာ သေဘာထားမ်ားကို သိရွိရ၍
အားတက္၀မ္းေျမာက္ရပါေၾကာင္း ေျပာၾကားျပီးေနာက္ ေတြ႔ဆုံပြဲကို မြန္းလြဲ
၁း၀၀ နာရီတြင္ ရုပ္သိမ္းလိုက္ပါသည္။
သတင္းနွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန၊
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ

No comments :