Saturday, 8 December 2012

      “နယူးေယာက္ျမန္မာဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၏ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္”

စစ္ကုုိင္းတိုုင္း၊ ဆားလင္းၾကီးျမိဳ႔နယ္၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ရွိ စစ္တပ္ဦးပိုင္ကုမၸဏီႏွင့္ တရုတ္စစ္လက္နက္ထုတ္္ကုုမၼဏီတိုု႔၏ ဖက္စပ္ ေၾကးနီစီမံကိန္းကိုု ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရဟန္းသံဃာမ်ား၊ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားက ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပေနသည့္ သပိတ္စခန္းမ်ားကိုု ႏိုု၀င္ဘာ ၂၉ ၊ ၂၀၁၂ နံနက္တြင္ ၾကံ့ဖြံႊ႔အစုုိးရ၏ လက္နက္ကိုုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားက အၾကမ္းဖက္တိုုက္ခိုုက္ျခင္း၊ မီးေလာင္တိုုက္သြင္းျပီး ျဖဳိခြဲဖ်က္စီးခဲ့သည္။ ထိုုကဲ့သိုု႔ေသာ အစုုိးရ၏ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ရဟန္းသံဃာႏွင့္ ျပည္သူ ၁၀၀ နီးပါး မီးေလာင္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိျခင္း၊ ထိခိုုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရျခင္းတိုု႔ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ထိုုသုုိ႔ ျမန္မာအစုုိးရႏွင့္၎လက္နက္ကိုုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏လုုပ္ရပ္ကိုု နယူးေယာက္ျမန္မာ.ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားမွျမန္မာအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ရႈံခ်လိုုက္သည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျမန္မာအစုုိးရသည္ ဒီမုုိကေရစီစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေနသည္ဟုု အၾကိမ္ၾကိမ္ ေျပာဆိုုျပီး ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းမႈမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ေနသည့္ အေရးပါသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သိုု႔ရာတြင္ ယခင္စစ္အစုုိးရမ်ားကဲ့သိုု႔ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပ ထုုတ္ေဖာ္သည့္ လက္နက္မဲ့၊ အၾကမ္းမဖက္သည့္ ျပည္သူမ်ားကိုု တဖက္သတ္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ႏွိမ္ႏွင္းျခင္းသည္ ဒီမုုိကေရစီေရး အသြင္ကူးေျပာင္းေနသည့္ ယခုုအခ်ိန္အခါတြင္ လုုံး၀ မျဖစ္သင့္ မျဖစ္ထိုုက္ေသာ အက်ည္းတန္သည့္ ျဖစ္ရပ္ၾကီး ျဖစ္သည္။

 ျမန္မာျပည္၏ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကိုု စတင္က်င့္သုုံးေနသည့္ အခ်ိန္အခါ အေျခအေနတြင္ အာဏာရအစုုိးရ၊၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုုင္းအာဏာပိုုင္မ်ားႏွင့္ ႏိုုင္ငံျခားကုုမၼဏီမ်ား၊ ျပည္ပအစုုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္စီမံကိန္းမ်ား၊ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ၾကရာတြင္ ေဒသခံမ်ားနဲ. ျမန္မာျပည္သူအားလုုံး၏ ေရတိုု ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားကိုု ဦးစားေပးေရး၊သဘာဝ ပတ္ဝန္က်င္ ထိမ္းသိမ္းကာကြယ္ေစာက္ေရွာက္ေရး တရားမွ်တေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရးသည္ အေရးၾကီးဆုုံးေသာ အဓိကအခ်က္ ျဖစ္သည္။

ထိုုအားနည္းခ်က္ေနာက္ခံမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူတိုု႔၏ ဆန္႔က်င္မႈမ်ား၊ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကိုု ရင္ဆိုုင္ရပါကလည္း ျငိမ္းခ်မ္းစြာ တရားနည္းလမ္းက်စြာ အေျဖရွာရမည္။ ယခုုကဲ့သိုုု႔ လူတစုု၊ ကုုမၼဏီ၊ အစုုအဖြဲ႔အစည္းတခုုကိုု ကာကြယ္ျပီး အမ်ားျပည္သူကိုု ထိခိုုက္နစ္နာေအာင္ အၾကမ္းဖက္ ေျဖရွင္းျခင္း လုုံး၀ မျပဳလုုပ္သင့္ေပ။

 သိုု႔ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာျပည္၏ ဒီမိုုကေရစီေရး အသြင္ကူးေျပာင္းကာလတြင္ လက္ရွိအေရးအခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုု ထိေရာက္စြာ အေရးယူရန္၊ ေနာင္တြင္ လုုံး၀မျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ကာကြယ္ႏိုုင္ရန္၊ ေရွာင္ရွားႏိုုင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုု တိုုက္တြန္းလိုုက္ပါသည္။

(၁) အစုုိးရ၏ စီမံကိန္းအားလုုံး၊ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈအားလုုံးသည္ အမ်ားျပည္သူလူထုု၏ ေရတိုု ေရရွည္ အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေရး၊သဘာဝ ပတ္ဝန္က်င္ ထိမ္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ရွိမရွိ၊ တရားမွ်တ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ေခတ္မီစနစ္က်မႈ ျဖစ္ေရးတို႔ ရွိမရွိ ျပန္လည္ စိစစ္ရန္၊ ျပဳျပင္ ျပင္ဆင္ရန္၊ ထိုုသိုု႔ ကိုုက္ညီျခင္းမရွိပါက ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူျပီး ဖ်က္သိမ္းရန္၊ ရုုတ္သိမ္းရန္။
 (၂) ႏိုုင္ငံျခားအစုုိးရမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကုုမၼဏီမ်ား၏ စီမံကိန္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈမ်ား အားလုုံးကိုုလည္း အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အညီ ျပန္လည္ စိစစ္ရန္၊ ျပဳျပင္ ျပင္ဆင္ရန္၊ ကိုုက္ညီျခင္းမရွိပါက ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူျပီး ဖ်က္သိမ္းရန္၊ ရုုတ္သိမ္းရန္။
(၃) ႏိုု၀င္ဘာ ၂၉ ၊ ၂၀၁၂၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္၊ ေၾကးနီစီမံကိန္းဆန္႔က်င္သည့္ သပိတ္စခန္းမ်ားကိုု ႏွိမ္ႏွင္း ျဖိဳခြဲမႈ အေရးအခင္းကိုု စုုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကိုု ဖြ႔ဲစည္းျပီး ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အစုုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တရားစီရင္ေရး၊ လူထုုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူပုုဂၢဳိလ္မ်ားသာမက ေဒသခံကိုု္ယ္စားျပဳသူမ်ား ပါ၀င္ေရး၊ ၎ေကာ္မရွင္က လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္၊ သတင္းထုုတ္ျပန္ခြင့္ ရွိေရး၊ ေကာ္မရွင္၏ ေဖာ္ထုုတ္မႈမ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုု အာဏာပိုုင္တိုု႔က လိုုက္နာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ တိုုက္ရိုုက္အျပစ္ရွိသူမ်ားကို ေဖာ္ထုုတ္ျပီး၊ ထိေရာက္စြာ ျပင္းထန္စြာ အေရးယူေရး။
 (၄) ဒီမုုိကေရစီစနစ္သိုု႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလသည္ အစုုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ အားလုုံးအတြက္ အေရးပါေသာ ကာလႏွင့္ အေျခအေနျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ေနာင္ကာလတြင္လည္း ယခုုကဲ့သိုု႔ မတရားဖိႏွိပ္မႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ကင္းမဲ့ျခင္းတိုု႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုုက ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ ဆႏၵျပျခင္းႏွင့္ ေတာင္းဆိုုမႈမ်ား ျပဳလုုပ္လာၾကပါက တားဆီးျခင္း၊ ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားမျပဳလုုပ္ဘဲ အာမခံခ်က္ေပးရန္၊ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္၊ အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြဲျခင္း လုုံး၀ မျပဳလုုပ္ရန္
(၅)အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္မႈ ေၾကာင.္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ့ရေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ားအား အတိအလင္း ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ရန္န.ဲ ေနာက္ေနာင ္ထိုက.ဲသ.ို မျပဳလုပ္ ရန္ ဟူ၍ တိုုက္တြန္းလိုုက္ပါသည္။ နယူးေယာက္ျမန္မာဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားမွ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ အတူ က်ေနာ္တိုု႔ ရပ္တည္ေၾကာင္း၊ အားေပးေၾကာင္း၊ ေထာက္ခံေၾကာင္း ထုုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။ 
  • (နယူးေယာက္ျမန္မာဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား) ဒီဇင္ဘာ ၆ ၂၀၁၂

2 comments :

Myo Chit said...

ဒါေပမယ့္ အစိုးရနဲ႔ အတိုက္အခံက အခုအခ်ိန္ထိ သိပ္ၿပီး ေပါင္းလို႔မရေသးဘူး၊ အစိုးရကလဲ အတိုက္အခံ ေျပာသမွ် သေဘာတူလို႔ မရတဲ့ကိစၥေတြရွိတယ္။ အတိုက္အခံကလဲ အစိုးရေျပာတာကို မွန္တယ္လို႔ ထင္ေတာင္မွ မယံုရဲတာရယ္၊ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသြားၿပီ လို႔ အေျပာခံရမွာ ေၾကာက္ရတာရယ္ တနည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေသမွာစိုးတာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ဒီဘက္က အဖြဲ႕ က ေပါင္းဖို႔ကို တက်ီက်ီ ညွိေနရတုန္းရွိေသးတယ္၊ အျပင္က အဖြဲ႕နဲ႔ အတြင္းက သူခိုးမ်ားကေတာ့ စကားသိပ္ေျပာစရာ လုိမယ္မထင္ဘူး အဓိက ပိုက္ဆံနဲ႔ ညွိလိုက္ရင္ ၿပီိးသြားတာပဲလို႔ထင္တယ္။

ဘာလို႔ အဲဒီလိုျမင္တာလဲ ဆိုေတာ့ အစိုးရနဲ႔ ျပည္တြင္းကအတိုက္အခံ ေတြက အင္တာနက္တို႔ Social Networking တို႔နဲ႔ နည္းနည္းေတာ့ အလွမ္းေ၀းတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္ပေရာက္ စားေပါက္ေပ်ာက္မွာ စိုးသူမ်ားနဲ႔ ခိုးသားမ်ားကေတာ့ အဲဒါမ်ိဳးေတြ မွာ အေစာႀကီးကတည္းက အားသန္တာ အမွန္ပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီလိုမ်ိဳးေတြ ျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ဘာမွ ေရေရရာရာ အေၾကာင္းျပခ်က္ မေျပာဘဲ ခံစားရတယ္ ဘာျဖစ္တယ္ ညာျဖစ္တယ္ ဆိုၿပီး အလကားသက္သက္ Online ကေန ေသြးလိုက္ဆြေနတဲ့ သူေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ ခုနက ေျပာခဲ့တဲ့ စားေပါက္ေပ်ာက္သူမ်ားနဲ႔ ဦိးပိုင္အဖြဲ႕က ျဖစ္ဖို႔မ်ားတယ္။ အင္တာနက္ေပၚက လူေတြက လဲ မ်ားေသားအားျဖင့္ Peer Pressure ကို မခံႏိုင္တဲ့သူေတြမ်ားတယ္ ဆိုေတာ့ ဆြတဲ့အဖြဲ႕အတြက္ အင္တာနက္ေပၚမွာ ေထာက္ခံသူေတြ မ်ားမ်ားရဖို႔ သိပ္မခက္လွဘူး။

ေနာက္တစ္ခ်က္က အခုလိုျဖစ္လိုက္တဲ့ ကိစၥမွာ တကယ္တမ္း နစ္နာတဲ့သူကို ျပန္စဥ္းစားရင္ ေကာင္းေအာင္ ျပန္လုပ္ခ်င္ေနတဲ့ အစိုးရရယ္ အစိုးရနဲ႔ တြဲၿပီိး ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း လုပ္မယ္ ဆိုတဲ့ အတိုက္အခံရယ္၊ ျပည္သူရယ္ ပဲ။ အက်ိဳးရွိတဲ့သူေတြ ကို ျပန္ၾကည့္ရင္ေတာ့ ခုနက ဦးပိုင္ လိုဟာမ်ိဳးရယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပသနာတက္တာနဲ႔ အလွဴခံမယ္ လူေတြရယ္ပဲ။ အမွတ္တမဲ့ၾကည့္ရင္ ဦးပိုင္က ျပသနာ တက္တာေပါ့ လို႔ထင္ရတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေသြးေအးေအးနဲ႔ အက်ိဳးနဲ႔အေၾကာင္းနဲ႔ ဆႏၵျပေနရင္ တရားဥပေဒထဲကေနပဲ ႀကိဳးစားေနမယ္ ဆိုရင္ ေရရွည္မွာ အမ်ားႀကီိးပိုနစ္နာႏိုင္တယ္။ တကယ္တမ္းဆို ႐ိုး႐ိုးေလး ဒီစာခ်ဳပ္မွာ ဘာေတြပါသလဲ ဆိုတာကေန စၿပီး ရွင္းျပပါလို႔ ဆိုရင္ ဘယ္လုိမွ ျငင္းလို႔ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ အခ်ိန္ဆြဲေကာင္းဆြဲႏိုင္တယ္ ဒါေပမယ့္ ျငင္းလို႔မရဘူး။ အဲဒီကေနၿပီး မတရားတဲ့ စာခ်ဳပ္ကို ဘာလို႔ ခ်ဳပ္ရတာလဲ ပိုက္ဆံေတြ ဘယ္မွာလဲ ဆိုရင္ ယူထားတဲ့သူေတြကို တရားစြဲလိုရၿပီ။ တျပိဳင္တည္းမွာပဲ အန္တီစုတို႔ဘက္က တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဘက္ကေနၿပီး တရား႐ံုးေတြမွာ တရားမွ်တေအာင္ လုပ္ေနတယ္ အာ႐ံုစိုက္ေနတဲ့ အခါက်ေတာ့ အခ်ိန္ၾကာရင္ၾကာမယ္ ဒါေပမယ့္ အခုလိုျဖစ္သြားတာထက္ အမ်ားႀကီး ျပည္သူေတြအတြက္ ႀကိမ္းေသေပါက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိမွာပဲ။ မေကာင္းတဲ့သူေတြ ေလ်ာ့သြားမယ္။ ဦးပိုင္အတြက္ကေတာ့ အဲဒီလို စိတ္ေအးလက္ေအးဇြဲရွိရွိနဲ႔ တရား႐ံုးကေန တရားစြဲခံရမ့္ ကိစၥဟာ အိမ္မက္ဆိုးပဲ။ လက္နက္ကိုင္ၿပီိးတိုက္တာက သူပုန္ပဲျဖစ္မွာပါ။ တရား႐ံုးမွာ တိုက္တာကမွ တကယ့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိမွာပါ။

အဲဒီမွာ ၾကားထဲက နစ္နာသြားတဲ့သူေတြကေတာ့ သံဃာေတာ္ေတြပါပဲ။ အခု အဲဒီေၾကးနီေတာင္ဟာ ျမစ္ဆံုနဲ႔ လံုးလံုးမတူသလို အခုသံဃာေတာ္ေတြကလဲ ေရႊ၀ါေရာင္နဲ႔ တူမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အရင္ေရႊ၀ါေရာင္တုန္းက ဘုန္းႀကီးေတြ ကိုယ့္သေဘာနဲ႔ ကိုယ္ထြက္လာခဲ့တာပါ။ လူေတြဒုကၡေရာက္လြန္းလို႔၊ အခုကိစၥမွာေတာ့ ဘုန္းႀကီးေတြကို အရွင္ဘုရားတို႔ ကယ္တင္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီး ဒီမိုကေရစီနဲ႔ နီးစပ္လာတာပါ။ အခုလဲ အရွင္ဘုရားတို႔ လုပ္ၾကပါဦးလို႔ လာေျပာတဲ့သူေတြ ရွိပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ၿပီိး ဘုန္းႀကီးေတြကိုပဲ သပိတ္စခန္းမွာ ထားခဲ့ၿပီး အနစ္နာဆံုး ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တဲ့သူေတြ ရွိပါလိမ့္မယ္။ အေသးစိတ္ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ ဆိုတာကေတာ့ စဥ္းစားၾကည့္ရင္ ေသြးဆူေနတဲ့ ဘုန္းႀကီးေတြ ေျမွာက္ေပးရတာ လြယ္တယ္ဆိုတာ သိသာပါတယ္။ တကယ္တမ္းေတာ့ သိမ္ဆိုတာက အေၾကာင္းျပတာပါ။ ေနာက္ၿပီး အဲဒီသိမ္နဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး မထိဘူးလို႔လဲ ေျပာထားမ်ိဳးေတြ႕ရပါေသးတယ္။ အမွန္အတိုင္းေျပာရင္ ဘုန္းႀကီးေတြကလဲ အညာခံရတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြ ပါသလို ေသြးဆူၿပီး သံဃာအလုပ္ထက္ ပိုၿပီိး နာမည္ႀကီးခ်င္တာ၊ ကိုယ့္ရဲ႕ အလုပ္မဟုတ္တာကို ၀င္ပါတာေတြေၾကာင့္ ခံရတဲ့ ဘုန္းႀကီိးေတြလဲ ပါပါတယ္။

Myo Chit said...

ခင္ဗ်ားလဲ ဗမာ ဗုဒၶဘာသာ က်ဳပ္လဲ ဗမာ ဗုဒၶဘာသာ အခ်င္းခ်င္းမို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘုန္းႀကီးေတြ အားလံုးဟာ အလြန္တရာမွ ၀ိနည္းနဲ႔ ညီညြတ္ၿပီး သကၤန္း၀တ္ေနရက္နဲ႔ ပါရာဇိက က်ေနတဲ့ ဘုန္းႀကီးေတြ မရွိပါဘူး လို႔ေတာ့ အတင္း မ်က္စိစံုမွိတ္ျငင္းေနစရာ မလိုဘူးထင္တာပဲ။

အဲဒီေတာ့ ၿခံဳၾကည့္ရင္ ဘုန္းႀကီိးေတြကို အဲဒီေနရာေရာက္ေအာင္ပို႔ အခ်ိန္ကိုက္ၿပီး ဘုန္းႀကီိးေတြကို တဖက္ကဆြ ေနာက္တဖက္ကို ေရြးစရာလမ္းမရွိေအာင္ လုပ္။ျပသနာျဖစ္လာတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ ၀ိုင္း၀န္းၿပီိး ေရးၾက ေျပာၾက ဘာသာေရး အေၾကာင္းျပၿပီိး ေျပာၾက စစ္အစိုးရ ဘာညာ ဆိုၿပီး လုပ္ၾက။ ရခိုင္ျပသနာ မြတ္စလင္ျပသနာကိုပါ ဆြဲထည့္လိုက္ေသး။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ မလုပ္ႏိုင္တာ တစ္ခုရွိတယ္ အဲဒါက တကယ္တမ္း လက္ေတြ႕ျမင္ေနရတဲ့ သူေတြပဲ။ အခုအန္တီစုအဲဒီကို သြားတာနဲ႔ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ အတင္းႀကီးကို ဒရန္မာေတြဘာေတြ လုပ္တာေပါ့ဗ်ာ ဒါေပမယ့္ လူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ႀကိဳေနၾကတာပဲ။ ေဖ့ဘြတ္ေပၚမွာ ေျပာေနၾကတာကေတာ့ ကမၻာပ်က္သလား ေအာက္ေမ့ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္းမွာေတာ့ လူေတြက ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္သာ မသိတာ ဘယ္သူမွ အတင္းအၾကပ္ေတြ မလုပ္ခ်င္ဘူး ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ျဖစ္ခ်င္တယ္ မတရားလုပ္တာ မႀကိဳက္ဘူး ဆိုတဲ့သူေတြပဲ မ်ားပါတယ္။ အန္တီစုကို ဟိုဘက္ဒီဘက္ ေျပာရမလြယ္ေအာင္ ထပ္လုပ္ အခုလိုေျပာေတာ့ ထပ္ၿပီး ျပသနာရွာ အဲဒါက ေဖ့ဘြတ္ေပၚမွာပဲ အလုပ္ျဖစ္မွာပါ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ လူေတြက အန္တီစု စကားနားေထာင္ၿပီိး ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ၿပီးသြားမယ္ လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးေျပာခ်င္တာကေတာ့ ကိုယ့္လိုပဲ ေဖ့ဘြတ္ေပၚကေနဖတ္ၿပီးစိတ္ဆင္းရဲေနတဲ့သူမ်ား ရွိရင္ အဲေလာက္ႀကီးေတာ့ စိတ္မဆင္းရဲပါနဲ႔ တကယ့္ လက္ေတြ႕မွာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ၿပီးသြားမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္ဘာညာ။ အခုေခတ္မွာ ျပန္လုပ္စရာေတြ အမ်ားႀကီး ေကာင္းေအာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ကိစၥေတြ အမ်ားႀကီး။ အမွန္အတိုင္းေျပာရင္ အဓိကက Online ကလူေတြ အမ်ားစုက တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေက်ာင္းတက္ရမွာ စိုးလို႔ ငလ်င္လႈပ္ပါေစ မိုးအႀကီးအက်ယ္ ရြာပါေစ မုန္တိုင္း တိုက္ပါေစ ဆုေတာင္းေနၾကသလိုပဲ။ တကယ္ပါ စိတ္ဆင္းရဲတယ္၊ ေျမွာက္ေပးေနတဲ့သူေတြေရာ ေျမွာက္ေပးခံေနရတဲ့သူေတြေရာ။

အခုထိ စိတ္ထဲမွာ ထင္ေနတာကေတာ့ အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူေျပလည္ၿပီး တိုင္းျပည္တိုးတက္လာရင္ သူတို႔စားေပါက္ေပ်ာက္မွာကို စိုးရိမ္ေနတဲ့ Project ေတြလုပ္စားေနတဲ့ ျပည္ပေန လူတစ္စုရယ္၊ အစိုးရ နဲ႔ ျပည္သူေျပလည္ၿပီး စည္းကမ္းတက် လုပ္လာတာနဲ႔ ခိုးထား၀ွက္ထားတာေတြ ေပၚမယ္။ လူၾကားထဲ အရွက္ကြဲမယ္။ ပိုက္ဆံေတြ ဆံုး႐ံႈးမယ္လို႔ စိုးရိမ္ေနတဲ့သူေတြ၊ အဲဒီ အုပ္စု ႏွစ္စု ေပါင္းမိေနပံုရတယ္။