Sunday, 2 December 2012

အုိဘားမားရဲ႕ ရန္ကုန္ခရီးစဥ္အၿပီး အေမရိကန္-တ႐ုတ္- ျမန္မာ သံုးပြင့္ဆုိင္ဆက္ဆံေရး ဘာဆက္ျဖစ္မလဲ


ဟန္နာဘိရွ္ေရး၍ ေက်ာ္မ်ဳိး ဘာသာျပန္သည္။
---------------------------------------------------

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၉ ရက္က အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမား ျမန္မာႏုိင္ငံသို ႔ေရာက္ရွိလာေသာအခါ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကစီတန္းရပ္ၾကည့္ကာအေမရိကန္အလံမ်ား ေ၀ွ႔ယမ္း၍ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖႀကိဳဆုိခဲ့ၾကသည္။ ဤအျဖစ္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္ကဆုိလွ်င္ ႀကိဳဆိုၾကသူမ်ားကုိ ေထာင္ဒဏ္ခ်ႏုိင္ေသာျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပါသည္။ သမၼတအုိဘားမား ေျခာက္နာရီၾကာ ေနထိုင္ခဲ့ရာ ႏိုင္ငံ၏အႀကီးဆုံးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္မွ သတင္းစာေစာင္ အယ္ဒီတာတစ္ဦးျဖစ္သူ သီဟေစာကမူ “ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ပဲ (ဒီမွာ)အေမရိကန္အလံဆုိတာ အစိုးရကုိ အန္တုတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္တယ္။ ဒီအလံဆုိတာက ဒီမုိကေရစီ၊ လြတ္လပ္မႈစတဲ့ ေကာင္းတဲ့အရာ အားလံုးကုိဆုိလိုတာေလ” ဟု ေျပာသည္။

တရား၀င္အားျဖင့္ “ျမန္မာ” ဟု လူသိမ်ားေသာ တုိင္းျပည္သို႔ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ခန္႔က တ႐ုတ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၀မ္ၾကားေပါင္ အလည္ အပတ္ေရာက္လာခဲ့စဥ္က ျမန္မာျပည္သူမ်ားထံမွ ဤကဲ့သုိ႔ ႐ုတ္တရက္လႈိက္လွဲ၀မ္းသာစြာ ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကျခင္းမ်ိဳး မရွိခဲ့ပါ။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာ၏ ထိပ္တန္းႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ႏုိင္ငံမ်ားထဲမွ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္သည္ ျပည္သူအား ရက္စက္ခဲ့ေသာ အထီးက်န္ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ေထာက္ခံ အားေပးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံ အနည္းငယ္ထဲမွတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္သည္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ေစ်းေပါေသာ
သြင္းကုန္မ်ား အေပၚ မွီခုိေနရသည္ဆိုေတာင္မွ ျမန္မာတြင္ေျမာက္ဘက္မွ ၎တို႔၏ ဧရာမအိမ္နီးခ်င္းတုိ႔အေပၚ ခ်စ္ျခင္းအနည္းငယ္သာ ရွိေနပါသည္။

တ႐ုတ္၏ ကမၻာအႏွံ႔ ေပၚထြက္လာမႈသည္ ၎၏စီးပြားေရးကုိ စြမ္းအင္ေပးရန္ လိုအပ္ေသာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ရွာေဖြေရးျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံပုိင္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ကမၻာအႏွံ႔ တြင္အာဖရိကတုိက္မွသည္ ေတာင္ပစိဖိတ္စြန္း မွ ေနရာမ်ားအထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကၿပီး စစ္ေအးေခတ္ကာလအတြင္း အေမရိကန္ႏွင့္ ဆုိဗီယက္ယူနီယံ တုိ႔က ၎တုိ႔ဘက္ပါေအာင္ အစိုးရမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ အၿပိဳင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ခန္းေျခာက္ေနခဲ့ၾကေသာ (ထုိေနရာမ်ားသို႔) ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ယူေဆာင္လာေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားက ကမၻာႀကီး၏ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ေကာင္းသည့္ အစိုးရအခ်ိဳ႕ ႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးၾကရာတြင္ ၎တုိ႔၏ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွရေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားမွာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ မရည္ရြယ္ခဲ့ပါ။ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ ကုိယ္ပုိင္လုပ္သားမ်ားကုိသာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေခၚယူသြားေလ့ရွိၿပီး ရွာေဖြရရွိေသာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားမွာလည္း တ႐ုတ္တုိ႔၏ စားသံုးမႈအတြက္သာ ျဖစ္သည္။


ျမန္မာသည္လည္း ေထာက္ျပစရာကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာသည္ တ႐ုတ္တုိ႔ အလြန္တရာ လုိအပ္ေနေသာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ သစ္လံုးပို႔ကုန္မွသည္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ မ်ားႏွင့္  ေက်ာက္စိမ္း တို႔  ႂကြယ္၀ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ျမန္မာအား ႏွစ္ေပါင္းငါး ဆယ္နီးပါး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရသည္ တ႐ုတ္တုိ႔ႏွင့္သာ အဓိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ရသည္။ ၎တို႔သာ အဓိကကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ထုိစဥ္က အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ျမန္မာအစိုးရအား ၎၏လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္အစိုးရ အႀကီးအကဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ လက္ေအာက္တြင္ ျမန္မာဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရး အခြင့္ထူးခံ ခ႐ိုနီမ်ားသည္ ျပည္သူ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔က ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းေအာက္ ရွင္သန္ေနစဥ္၌ပင္ ထုိတ႐ုတ္ကုမၸဏီတုိ႔ႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္မ်ားျဖင့္ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာခဲ့ၾကသည္။ ဤသည္မွာ အာရွ၏ စပါးက်ီျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ အျမင္ကေတာ့ ဦးသန္းေရႊဟာ ျမန္မာျပည္ကို တ႐ုတ္ကုိ ေရာင္းစားေနတယ္လို႔ပဲ ျမင္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ကုမၸဏီေတြ ဒီကို လာရင္ သူတို႔ရဲ႕ ထမင္းခ်က္ေတြ၊ ဒ႐ိုင္ဘာေတြကအစ အားလံုး တ႐ုတ္လူမ်ိဳးခ်ည္းပဲ။ ဒါက နည္းမွန္လမ္းမွန္ မဟုတ္ပါဘူး။ တ႐ုတ္ကုိ ခါးခါးသီးသီးမုန္းၾကတာဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ႀကီးထြားလာေနပါတယ္” ဟု ျမန္မာကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ဒုဥကၠ႒ ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာသည္။


႐ႈပ္ေထြးရသည့္ကိစၥမ်ားမွာလည္း ျမန္မာ၏ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲမႈ အမ်ားစုမွာ ၎၏ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ တည္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိေနရာမ်ားတြင္ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ားမွာ ဗဟိုအစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္ျခင္းကို ခံစားေနရသည္။ ျမန္မာ၏ ႏုိင္ငံအေနာက္ဘက္ဖ်ားမွ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းသို႔ စြမ္းအင္တင္ပို႔မည့္ ေရႊဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္း ကိစၥကို ၾကည့္လွ်င္လည္း ေဒသခံ ရခုိင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားမွာ အဓိက သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္မ်ားမွ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ အမ်ားအျပား ထြက္ရွိေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အနည္းငယ္သာ ရရွိၾကရသည္။ (ျမန္မာျပည္သည္ ကမၻာတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိမႈ အနည္းဆံုး တုိင္းျပည္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ပိုနည္းပါးသည္။) ေရႊဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လုိက္ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕အတြက္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ရခုိင္တုိင္းရင္းသူတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ မၿဖိဳးၿဖိဳးက “ရခုိင္လူမ်ိဳးေတြက လွ်ပ္စစ္မီးလံုး၀မရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္ဘက္ကို ဒီဓာတ္ေငြ႕ေတြ အကုန္လံုး ဘယ္လုိပုိ႔ႏိုင္ပါ့မလဲ။ ကၽြန္မတုိ႔ ျပည္သူေတြဟာ အက်ိဳးအျမတ္ေတြ မခံစားၾကရပါဘူး။ အဲဒီအစား စီမံကိန္းက တံငါသည္ေတြအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းစရာမရွိေအာင္၊ လယ္သမားေတြအတြက္ လုပ္စရာေျမမရွိေအာင္ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။


ယခုအခါ ၂၀၁၁ မတ္လမွစ၍ အာဏာရခဲ့ေသာ စစ္အရာရွိေဟာင္းမ်ားပါ၀င္သည့္ အရပ္သားအစိုးရသည္ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ တ႐ုတ္ျပည္သည္လည္း ထြန္းသစ္စ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာ ပန္းတုိင္တစ္ခု ျဖစ္လာေနေသာ ျမန္မာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဆႏၵ ျပင္းျပလာေနေသာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရေတာ့မည့္အေျခအေနကို ေတြ႕ရွိပါၿပီ။ ယမန္ႏွစ္ကမူ တ႐ုတ္တို႔အား သတိေပးမႈအေနျဖင့္ အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွ ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရးကို ရပ္ဆုိင္းေစခဲ့ပါသည္။ 

အဆုိပါ စီမံကိန္းမွာ အလြန္ႀကီးမားေသာ မဟာစီမံကိန္းႀကီးျဖစ္၍ ထြက္ရွိသမွ် လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အားလံုးနီးပါးကို တ႐ုတ္ဘက္သို႔ ေပးပို႔မည္ ျဖစ္သည္။ ၿပီးေနာက္ေဒသခံမ်ားအား အေမွာင္ထဲဆက္ထားမည္ျဖစ္သည္။ (သို႔ေသာ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ဆံုေနရာတြင္ အခ်ိဳ႕အဆာက္အအံုမ်ားကို တိတ္တဆိတ္ ေဆာက္လုပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ထုိေနရာတြင္ ကခ်င္တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔ လေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္လည္းရိွသည္။)

ျမန္မာတြင္ လစ္ဘရယ္ဆန္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္အေနအထား တုိးပြားလာမႈႏွင့္အတူ ျပည္သူမ်ားသည္လည္း တ႐ုတ္စီမံကိန္းမ်ားကို ပို၍ခြန္အားရွိစြာ ဆန္႔က်င္ေ၀ဖန္လာေနၾကပါသည္။ မံုရြာၿမိဳ႕မွ မေ၀းလွေသာ ေနရာတစ္ခုတြင္ ျမန္မာျပည္သူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ တ႐ုတ္လက္နက္ကုမၸဏီ တစ္ခု၏ လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပိုင္ဆုိင္ေသာ ေၾကးနီမိုင္းအတြက္ တရားမ၀င္ေျမ သိမ္းျခင္း(သို႔မဟုတ္) မေလာက္ငသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေလ်ာ္ ေျမသိမ္းျခင္းတို႔ကို ဆန္႔က်င္ကာ ခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္မႈမ်ားမွာ မၾကာေသးမီက အိုဘားမား ျမန္မာျပည္တြင္ ရွိခဲ့စဥ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံ၏ နာမည္ေက်ာ္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလည္း ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ထုိေၾကးနီမိုင္း၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ ထိခိုက္ႏုိင္ေျခအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားလည္း ပါ၀င္လာေနၾကသည္။

ျမန္မာ၏ တ႐ုတ္အေပၚ လူထုဘက္မွ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားတြင္ အျမတ္ထြက္သူမွာ မည္သူျဖစ္မလဲ။ ျမန္မာအစိုးရသစ္အေပၚ ပိတ္ဆုိ႔ မႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအား ယခင္စစ္အစိုးရတြင္ အေနာက္တုိင္းအား ဆန္႔က်င္သည့္ စိတ္အခံရွိေသာ္ျငား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ႏုိင္ငံကို ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ျမင္ခ်င္ေသာ ျမန္မာျပည္သူတုိ႔ထံမွ ေလးစားမႈကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရရွိ ေနပါသည္။ ယင္းသုိ႔ ေမတၱာသက္၀င္ခံရမႈမွာ အာရွသို႔ ဦးတည္၍ ႏုိင္ငံျခားေရးေပၚလစီကို ဦးစားေပးလာေသာ အုိဘားမားအစုိးရႏွင့္ လုိက္ဖက္စြာတြဲမိေနပါသည္။ အာရွတုိက္၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွတစ္ေၾကာတြင္လည္း ေဒသခံ အစိုးရမ်ားမွာ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအား လုိခ်င္ေနရျခင္းႏွင့္အတူ တြဲပါလာေသာ ေဘဂ်င္း၏ ပင္လယ္ပုိင္နက္အျငင္းပြားမႈကိစၥမ်ားစြာတြင္ ပုိတိုး၍ ရန္လိုေနလာမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ပူပန္ေနရျခင္းတုိ႔အၾကား ထိန္းညႇိႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားေနရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လည္ပတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သမၼတအုိဘားမား ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ အေရွ႕အာရွထိပ္သီးအစည္းအေ၀း၌ အိမ္ရွင္ကေမၻာဒီးယား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆင္၏ ၾကား၀င္မႈျဖင့္ အစည္းအေ၀းတြင္ စုစည္းလာမိေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားသည္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အေရး တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိပ္တုိက္မေတြ႕ၾကရန္ ကေမၻာဒီးယားက ကူညီအာမခံေပးခဲ့သည္။ ကေမၻာဒီးယား၏ နံပါတ္တစ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူႏုိင္ငံႏွင့္ အလွဴရွင္ႏုိင္ငံ တ႐ုတ္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးစြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ဟြန္ဆင္အား အေနာက္တိုင္း အလွဴရွင္ႏုိင္ငံမ်ားက အေထာက္အပံ့မ်ား ႐ုပ္သိမ္းမသြားေအာင္ ကူညီေပးခဲ့သည္။ (တ႐ုတ္က ၎၏ ႏုိင္ငံျခားေရး ေပၚလစီႏွင့္ကူညီေထာက္ပံ့ေရး လုပ္ငန္းသည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရးတြင္ ၀င္မစြက္ေရးမႈအေပၚ အေျခခံထားေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။)

အေရွ႕အာရွထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ ဆယ္ႏုိင္ငံႏွင့္အတူ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္အပါအ၀င္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္တ႐ုတ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ျပႆနာ အျငင္းပြားေနေသာ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားမွာ ၀ါရွင္တန္အား ႀကိဳဆိုအားေပးရင္းျဖင့္ ေဘဂ်င္းအား ေဒါသထြက္ေစမည့္အျဖစ္ကို ၿငီးေငြ႕ေနၾကပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ အေမရိကန္၏ နီးစပ္ေသာ မဟာမိတ္ ဖိလစ္ပိုင္၏ သမၼတ အကြီႏုိက ၎၏ တုိင္းျပည္သည္ မိမိ၏ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာသို႔ ဆက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့ပါသည္။ အဓိပၸာယ္မွာ ဟမ္းဘတ္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ႏုိင္ငံတကာ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ဥပေဒဆုိင္ရာ ခံု႐ံုးကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ပါသြားမည္ဟု ဆုိလုိပါသည္။ အမွန္အားျဖင့္ အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးတြဲ ေျဖရွင္းလုိေနေသာ ေဘဂ်င္းႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ အေမရိကန္ကမူ (အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္) ႏုိင္ငံစံုပါ၀င္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈကို တိက်စြာ တိုက္တြန္းေနခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အကြီႏုိမွာလည္း ထုိကိစၥကို အနည္းငယ္ဆြဲဆန္႔ထားႏုိင္စရာ ရွိပါသည္။ တစ္ခ်က္မွာ အာဆီယံ အစိုးရတုိင္းသည္ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္အျငင္းပြားမႈတြင္ မပါ၀င္ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ကေမၻာဒီးယားတစ္ႏုိင္ငံထဲသာ တ႐ုတ္ကို မီွခိုေနရသည္မဟုတ္။ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပြဲၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္၀မ္ၾကားေပါင္သည္ ဘန္ေကာက္သို႔ သြားခဲ့ၿပီး ထုိင္း၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ယင္လပ္ခ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုတည္ေဆာက္ေရးတြင္ ေဘဂ်င္းကအကူအညီေပးႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ေတာင္ပိုင္းကယ္လီဖုိးနီးယားတကၠသုိလ္မွ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးပညာဌာန ပါေမာကၡ ေဒးဗစ္ကန္က မၾကာေသးမီက ေရးခဲ့သလိုပင္။ “အေရွ႕အာရွႏုိင္ငံမ်ားသည္ ဘက္တစ္ဖက္ဖက္တြင္ ရပ္ရမည့္အေရး ေရွာင္ရွားႏုိင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကုိရွာေနၾကပါသည္” ဟူသည့္အတိုင္းပင္။

ျမန္မာတြင္လည္း ဤသို႔ပင္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသည္ တ႐ုတ္အား သူစိမ္းဆန္မသြားေစရန္လည္း ဆက္ဆံေရးကုိ ဆက္ထိန္းထားရပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ တ႐ုတ္သည္ ႏုိင္ငံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနဆဲရွိေသာ စစ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းမ်ား၏ အဓိက မဟာမိတ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ထုိစဥ္က ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕ကသာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားဘက္က ရပ္တည္ရန္ ဆႏၵရွိခဲ့ၾကသည္။ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီ လာခံဖြင့္ပြဲအတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာက အေမရိကန္သို႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္ မသြားေရာက္ခင္တြင္ ၎သည္ တ႐ုတ္သို႔ ကုန္သြယ္ ေရးပြဲေတာ္တစ္ခု ဖြင့္ပြဲသို႔ သြားေရာက္ေပးခဲ့ပါသည္။ “ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ လက္ရွိမွာ အေျပာင္းအလဲ ကာလထဲ က်ေရာက္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံဟာ တ႐ုတ္နဲ႔ျဖစ္ထြန္းဆဲ ဆက္ဆံေရးေတြကုိ အထူးအေလးထားပါတယ္။ 
တ႐ုတ္ျပည္ကို ႏုိင္ငံရဲ႕မိတ္ေဆြေကာင္းအျဖစ္ ႐ႈျမင္တဲ့ေပၚလစီက မေျပာင္းလဲခဲ့ပါဘူး”ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္က တ႐ုတ္ေတာင္ပုိင္း၌ေျပာခဲ့သည္ကုိ ဆင္ဟြာသတင္းတြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဤနည္းအတုိင္းပင္ ျမန္မာသို႔ အုိဘားမား၏ ခရီးစဥ္မစခင္၌ပင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဒုတိယ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုး၀င္းသည္ ေဘဂ်င္းတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံစစ္ေရး ဆက္ဆံမႈမ်ား ခုိင္ၿမဲေအာင္ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံတကာစစ္ေရး အသုိင္းအ၀ိုင္းကို လႈံ႔ေဆာ္ေပးေနေသာ သတင္းမ်ားမွာ တ႐ုတ္ႏွင့္ေရာ ျမန္မာႏွင့္ေရာ မသက္ဆုိင္ပါ။ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာသည္ အာရွ၌ ျပဳလုပ္သည့္ အေမရိကန္စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ (ေကာ္ဘရာဂိုးလ္) တြင္ ေလ့လာသူအျဖစ္ ပါ၀င္ေကာင္းပါ၀င္ေနႏုိင္ၿပီး၊ ဤအခ်က္မွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရး ထူးျခားသည့္ အလွည့္အေျပာင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ ၎၏ၿခံစည္း႐ုိးေနာက္ဘက္တြင္ လက္ေတြ႕ေနရာယူ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ယူဆေသာ ယင္းအေမရိကန္စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈသို႔မူ တ႐ုတ္ျပည္ကုိပါ၀င္ရန္ ဖိတ္ေခၚလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

-Ref: Golden Triangle: After Obama's Visit to Rangoon, What's Next for Buram-China-U.S. Relations? by Hannah Beech. Time: NOV 23.
 
(ယခုေဆာင္းပါးရွင္ ဟန္နာဘိခ်္သည္ တုိင္းမ္မဂၢဇင္း၏ အေရွ႕အာရွသတင္းေထာက္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္အေျခစိုက္ ေဘဂ်င္းဗ်ဴ႐ို၏ အႀကီးအကဲျဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ ေဘဂ်င္းတြင္ ေနထုိင္၍ ယခင္က တုိင္းမ္မဂၢဇင္းႀကီးအတြက္ ဘန္ေကာက္၊ ရွန္ဟိုင္းႏွင့္ေဟာင္ေကာင္
တို႔တြင္ အေျခစိုက္ေရးသားခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။)

No comments :