Wednesday, 10 April 2013

တေန ့တာ အနိမ္ ့ဆံုုးလုုပ္ခ သတ္မွတ္ ေရး

တေန႔တာ လုပ္ခ အနိမ့္ဆံုး အျမန္ သတ္မွတ္ေရး အတြက္အေရးဆိုသင့္
ေအာက္ေျခ ေန႔စား အလုပ္သမား၊ စက္ရံုအလုပ္သမား မ်ားအတြက္ တေန႔တာရသင့္ေငြကို အုပ္ခ်ဳပ္ သူတို႔အနနွင့္ သတ္မွတ္ေပးသင့္ေပသည္။ ဤသို႔သတ္မွတ္ေပးမွသာ ေအာက္ေျခလူတန္းစားအလုပ္ သမားမ်ား ကိုကာကြယ္ ေထာက္ကူရာက်ေပလိမ့္မည္။ ဤသို႔သတ္မွတ္ရာတြင္ ညိွႏိႈင္းပါ၀င္သင့္သူမ်ား ပါ၀င္သင့္ ေသာ္လည္း “ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ ဥပေဒကို မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ သတ္မွတ္ ျပဌာန္းလိုက္ေသာ္လည္း အလုပ္သမားထုေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ အနည္းဆံုး လုပ္ခသတ္မွတ္ခ်က္ကား ထည့္သြင္း ေဖၚျပထားျခင္းမရွိ ေသးသျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံုေတြ႕ ႏိုင္ေၾကာင္း အလုပ္ သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား အေရးေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက ေျပာျပသည္။” ဟု The voice weekly က ေအာင္ျမင့္ထြန္း သတင္း ေဆာင္းပါးမွာ ဖတ္ရပါတယ္။
“ၾကန္႔ၾကာေနတာနဲ႔ အမွ် အလုပ္သမားထု အံုၾကြမႈျဖစ္လာ ႏိုင္တယ္။” ဟု အလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ ရြက္ေနသူ ေရွ႕ေန ဦးေဌးက ဆိုသည္။
ထိုေဆာင္းပါး၌ “ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြဥပေဒတည္ရန္ နည္းဥကေဒထြက္ရန္လိုအပ္ေနေသးၿပီး ဥပေဒအာဏာတည္ပါကလည္း အနည္းဆံုးလုပ္ခသတ္မွတ္ရန္ လုပ္သား၊ အလုပ္ရွင္၊ အစိုးရ၊ လုပ္ခ သတ္ မွတ္ေရး ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ဦးရည္ဆတူ ပါ၀င္ေသာ အမ်ိဳးသားေကာင္စီကို ဖြဲ႕စည္းရမည္ ျဖစ္သည္။” ဟုဆိုျပန္ပါသည္။ ဤသို႔ ဆတူ ဆုိသည့္တိုင္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မွာ ေလးေယာက္ တေယာက္သာ ျဖစ္ေနပါသည္။ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္မည့္ပံုကိုလည္း မသိရပါ။ ပညာရွင္ ဆိုသူမ်ားကို အလုပ္သမားေတြက ငွါးထားသူမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အားကိုးႏိုင္ဖို႔ ခက္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစ အလုပ္သမားတို႔လိုအပ္ေသာ အေျခခံၾကမ္းခင္း လုပ္ခကို ရႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေနမည္မွာ ေပၚလြင္ပါသည္။
နည္းဥပေဒထြက္ရန္ သံုးလေစာင့္ရမည္၊အမ်ိဳးသားေကာင္စီ ကို တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႔ စည္းၿပီးမွ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခကို သတ္မွတ္ပါလိမ့္မည္။ အလုပ္သမား အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာနက ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ ဦးသက္ႏိုင္ဦးက “ နည္းဥပေဒထြက္ဖို႔ သံုးလေစာင့္ရမယ္၊ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခ ထြက္မယ့္အခ်ိန္ေတာ့ ေျပာလို႔မရေသးဘူး။” ဟုဆိုသည္။
ဆိုလိုသည္မွာ လုပ္ခလစာကို ႀကီးၾကပ္မည့္၊ ညွိႏႈိင္းမည့္ ယႏၵယားကို တည္ေဆာက္ေနျခင္း ၊ စည္းေ၀းေနျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ေတြၾကာ၊ အလုပ္သမားေတြကို ေရရွည္ ေခၽြးသိပ္ထားပါလိမ့္မည္။ ရလာမည့္ရ လာဒ္မွာလည္း အာဏာပိုင္တို႔ႏွင့္ အလြမ္းသင့္ေသာ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္တို႔ အခြင့္သာ အျမတ္ထြက္ေရးကို ဦးစားေပး မည္အေနအထားျဖစ္ေနရာ အလုပ္သမားတို႔အတြက္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခံလစာကိုမိမိတို႔ သမဂၢမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း “ေယဘုယ်” အေျခခံ ေန႔စားလုပ္ခ ႏွင့္ လစာတို႔ကို တြက္ဆ ညိွႏႈိင္း ေဖၚထုတ္ ေတာင္း တိုက္ပြဲ၀င္မွသာလွ်င္ ဖိႏွိပ္ခံ၊ ေသြးစုတ္ခံ နင္းျပားတို႔အတြက္ အသက္ရႈေခ်ာင္စရာ လမ္းေပၚ လာႏိုင္ပါသည္။
စစ္အာဏာရွင္တို႔ ႀကီးစိုးၿပီး၊ လက္ပါးေစလက္ေ၀ခံ စီးပြါးေရး ကုမၸဏီတို႔ လက္၀ါးေစာင္းထက္ ေသြးစုတ္အားေကာင္းေနခ်ိန္၊ ဆင္းရဲသား ျပည္သူတို႕အတြက္ ကူကယ္မည့္သူေ၀းေနခ်ိန္တြင္ လံုေလာက္ ေသာလုပ္ခလာစာကို ေစတနာေမတၱာအေလွ်ာက္ သတ္မွတ္ေပးလာမည္မဟုတ္ေပ။ ထိုေၾကာင့္ အလုပ္သ မားသမဂၢ၊ လုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လက္လုပ္လက္စား အလုပ္သမားမ်ား၊ လယ္ယာေျမအလုပ္သမား မ်ားက မိမိတို႔ ဘ၀ရွင္သန္ေရးအတြက္ ေယဘုယ် အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခကို သတ္မွတ္ေတာင္းဆိုသင့္ပါသည္။ ကိုယ့္ ဘာ သာတိုက္ပြဲ၀င္မွသာ ကိုယ့္အခြင့္ အေရးကို ရႏိုင္ပါမည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔၏ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ သနားဂရုဏာတို႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ေန၍ မျဖစ္ပါေၾကာင္း။
အခြင့္အေရးကိုတိုက္ယူၾက။
အဖိႏွီပ္ခံတို႔ ညီညြတ္ၾက။
ဦးေအးေဆာင္
ဧၿပီ ၁၁၊ ၂၀၁၃။

No comments :