Monday, 19 January 2015

ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ သတင္း

ဒီမုိကေရစီပညာေရးလွဳပ္ရွားမွဳ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ မွ သတင္းထုတ္ျပန္ ေႀကျငာခ်က္

ဒီမုိကေရစီပညာေရးလွဳပ္ရွားမွဳဦးေဆာင္ေကာ္မတီ
ဒီမုိကေရစီပညာေရးစနစ္ကုိေဖာ္ေဆာင္နုိင္မည့္ အမ်ဳိးသားပညာေရး မူ၀ါဒ ဥပေဒမ်ား ေပၚေပါက္လာေရး
အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ပတ္သက္ေသာ 
သေဘာထားထုတ္ျပန္ေႀကျငာခ်က္
ေန႔စြဲ ၁၄-၁-၂၀၁၅
ဒီမုိကေရစီပညာေရးလွဳပ္ရွားမွဳဦးေဆာင္ေကာ္မတီသည္ ဗမာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ (ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၊ ဗမာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ေျမလတ္ေဒသ) နွင့္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား(တကသမ်ား)မွ ေက်ာင္းသားကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီ ျဖစ္သည္။ ဤေကာ္မတီကုိ ၂၀၁၄၊ နုိ၀င္ဘာလ (၁၂-၁၃) တြင္ က်င္းပခဲ႔သည့္ ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းမွ ေက်ာင္းသား ကုိယ္စားလွယ္ ၅၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေသာ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားထုအေရးေပၚအစည္းအေ၀း ပြဲႀကီးမွ ေက်ာင္းသားထုဆႏၵအရ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ေက်ာင္းသားထု အေရးေပၚအစည္းအေ၀းပြဲႀကီးတြင္ လႊတ္ေတာ္နွင့္ အစုိးရတုိ႔မွ အတည္ျပဳျပဌာန္းလုိက္ေသာ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကုိ ရူ႔ေထာင့္ (၆)ခ်က္ကုိအေျခခံ၍ မူ၀ါဒ (၉)ခ်က္နွင့္အညီ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ရွဳံ႔ခ်လုိက္ျပီး သပိတ္ေမွာက္ရန္ တညီတညြတ္တည္းဆုံးျဖတ္ခဲ့ႀကသည္။ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားထုအေနျဖင့္ အစုိးရအား ရက္ေပါင္း (၆၀)အတြင္း လာေရာက္ေတြ႔ဆုံ ညွိ႔နွဳိင္းရန္ ရာဇသံ ေပးခဲ႔သည္႔အျပင္ ဒီမုိကေရစီပညာေရးလွဳပ္ရွားမွဳဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ၊ ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာကြန္ရက္ ( NNER) ၊ လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ အစုိးရ တုိ႔ ပါ၀င္ေသာ ေလးပြင့္ဆုိင္ေတြ႔ဆုံ ညွိ႔ႏွဳိင္းအေျဖရွာရန္ ေတာင္းဆုိခဲ႔သည္။ ဒီမုိကေရစီပညာေရးစနစ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္႔ အမ်ဴိးသားပညာေရးမူ၀ါဒနွင့္ ဥပေဒမ်ား ေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ အေရးတႀကီးလုိအပ္ လွ်က္ရွိသည္ဟု ကြ်ႏုိပ္တုိ႔အားလုံးမွ ယုံႀကည္သည္။ထုိ႔ေႀကာင့္ ကြ်ႏုိပ္တုိ႔အေနျဖင့္ မူ၀ါဒ ၉ခ်က္အေပၚ အေျခခံ၍ ေအာက္ပါအေသးစိပ္ အခ်က္(၁၁)ခ်က္ ျဖင့္ သက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးညွိႏွဳိင္းအေျဖရွာသြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္းေႀကျငာလုိက္သည္။
(၁) ပညာေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ဆက္စပ္ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဆရာ ဆရာမ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ရန္ကိစၥ၊
(၂) ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ၊ ဆရာသမဂၢမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ လွဳပ္ရွားခြင့္ႏွင့္ ၄င္းသမဂၢမ်ား တည္ရွိမွဳ အေပၚ တရား၀င္အသိအမွတ္ျ႔ပဳေရးကိစၥ။
(၃) လက္ရွိျပဌာန္းျပီးျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒတြင္ပါ၀င္သည္႔ အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မရွင္ နွင့္ တကၠသုိလ္မ်ားေပါင္းစပ္ညွိ႔ႏွဳိင္းေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းကိစၥ။
(၄) ေဒသအလုိက္ႏွင့္ ေက်ာင္းအလုိက္လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္သည္႕ပညာေရးဆုိင္ရာ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ ကိစၥ။
(၅) လက္ရွိက်င့္သုံးလ်က္ရွိေသာ စာေမးပြဲစနစ္ႏွင့္ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္စနစ္မ်ား ျပင္ဆင္ရန္ကိစၥ။
(၆) ေက်ာင္းသားမ်ား လြတ္လပ္စြာ စဥ္းစားေတြးေခၚႏုိင္ျပီး ၊ ကုိယ္တုိင္ေလ႔လာစူးစမ္းသင္ယူႏုိင္သည့္ သင္ႀကား နည္းစနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲရန္ကိစၥ။
(၇) တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၏ ဘာသာစကားလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားစုံ ပညာေရးစနစ္ ( mother tongue based multi-lingual education ) ကုိ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒတြင္ ထည္႕သြင္းျပဌာန္းရန္ကိစၥ။
(၈) မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအပါအ၀င္ ကေလးအားလုံးအတြက္ လူတုိင္းအက်ဴံး၀င္ပညာေရး (inclusive education) ကိစၥ။
(၉) ေက်ာင္းသားအေရးအခင္းမ်ားေႀကာင့္ ေက်ာင္းထုတ္ခံခဲ႔ရသည္႕ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းျပန္လည္တက္ေရာက္ ခြင့္ ကိစၥ။
(၁၀) ပညာေရးအသုံးစရိတ္ကုိ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအသုံးစရိတ္၏ ၂၀% သတ္မွတ္ႏုိင္ေရးကိစၥ။
(၁၁) အခမဲ႔ မသင္မေနရ ပညာေရးစနစ္ကုိ မူလတန္းအဆင့္သာမက အလယ္တန္းအဆင့္အထိ တုိးျမွင့္ က်င့္သုံးေရး ကိစၥ။
အထက္ပါအေႀကာင္းအရာ(၁၁)ခ်က္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးရ ၊ လႊတ္ေတာ္၊ နုိင္ငံတကာ အစုိးရမ်ား ၊ႏုိ္င္ငံတကာ ပညာေရးအလွဴရွင္မ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အျမန္ဆုံး သိရွိ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အသိေပးေႀကျငာလုိက္သည္။

ဒီမုိကေရစီပညာေရးလွဳပ္ရွားမွဳဦးေဆာင္ေကာ္မတီ

No comments :