Thursday 24 March 2011

မဟာ ဗ်ဴဟာေျမာက္လူထုတိုက္ပြဲ ဆင္ႏြဲျခင္း ေမးခြန္းမ်ား။ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီးအတြက္ ျပင္ဆင္ခ်က္ေမးခြန္းမ်ား
(မိုးသီးဇြန္)
Free Burma Federation
Strategic Questions by (Moethee Zun)
--------------------------------------------------------------------------------------
အပိုင္း (၁) 

 (၁)
မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္

လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီး တခုလုပ္တယ္ဆိုတာ သူတို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုျဖိဳခ်ျပီ၊ ကိုယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုထူေထာင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူဦး ေဆာင္မွ ဘယ္သူပါမွ အစိုးရဖြဲ႔လိုရမယ္ဆိုတာ အေရးမႀကီးဘူး။ ကိုယ္ရပ္ကြက္ ကိုယ္သိမ္း၊ ကိုယ္ရြာကိုသိမ္းလိုက္ႏိုင္ဖို႔။ ကိုယ့္လူ ထုအစိုးရေလးေတြဖြဲလုိက္ႏိုင္ဖို႔ အဓိကအေရးႀကီးဆံုး။ ဒါေတြကိုလုပ္ႏိုင္ရင္ အစိုးရအဖြဲ႔ဆိုတာ ျဖစ္လာလိမ္မယ္။

 (၂)

လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီးရဲ႕စိတ္ဓါတ္(Sprit of Mass Movement )

ေမတၱာ (Love)၊ အျပန္အလွန္ေလစားမႈ (Respect)၊ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈ (Solidarity) ဟာ လႈပ္ရွားမႈႀကီးရဲ႕ဝိဥာဥ္ ျဖစ္တယ္။ စိတ္ ဓါတ္ျဖစ္တယ္။ သင္ဘာသာသင္ဘာကိုပဲယံုၾကည္ၾကည္ ဒီစိတ္ဓါတ္ရိွရမယ္။ အခု ျမန္မာလူအဖြဲ႔စည္းမွာ ဒီစိတ္ဓါတ္ေတြေပ်ာက္ ္ဆံုးေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လႈပ္ရွားမႈႀကီးေအာင္ပြဲမခံဘဲ ျမန္မာ့လူအဖြဲ႔စည္းဟာ ျပိဳကြဲက်ရံႈးေနရျခင္း ျဖစ္တယ္။

ေမတၱာ… Love

လူသားတဦးႏွင့္တဦးေမတၱာထားရိွျခင္း ၊တရိစၱန္နဲ႔သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ေမတၱာထားျခင္း။ တရားမ်ွတမႈကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္း။ အႏုပ ညာနဲ႔ အလွတရားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္း စိတ္ဓါတ္ေတြကို သင့္ရဲေဘာ္ေတြအတြင္းမွာ စိုက္ထူေပးဖို႔ လိုတယ္။

အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ - Respect-

အသက္ကိုႀကီးျခင္း၊ ငယ္ျခင္း၊ ရြယ္တူျခင္းကိုေလးစားျခင္း။ အသိဥာဏ္ကိုေလးစားျခင္း။ လိင္ခြဲျခားမႈကိုေလးစားျခင္း။ ဘာသာမတူမႈ ကိုေလးစားျခင္း။ ႏိုင္ငံေရးအျမင္မတူမႈကို ေလးစားျခင္း။ လူမ်ဳိးမတူမႈအေပၚေလးစားျခင္း။ အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ ကေလးကိုေလးစားျခင္း။ အလုပ္ကိုင္တိုင္းကို ေလးစားျခင္း စိတ္ဓါတ္ေတြကို သင့္ရဲေဘာ္ေတြအတြင္းမွာ စိုက္ထူေပးသင့္ပါတယ္။

ေသြးစည္းညီညြတ္မႈ ( Solidarity )

မူအေပၚမွာ ေသြးစည္းညီညြတ္ျခင္း။ အလုပ္နဲ႔ ေသြးစည္ညီညြတ္ျခင္း။ အမွန္တရားအေပၚမွာ ေသြးစည္းညီညြတ္ျခင္း။ စြန္႔လႊတ္မႈအ ေပၚမွာ ေသြးစည္းညီညြတ္ျခင္း စိတ္ဓါတ္ေတြကို သင့္ရဲေဘာ္ေတြအတြင္းမွာ စိုက္ထူေပးပါ။

က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ စိတ္ဓါတ္ေတြ၊ ဒီလို စိတ္ဓါတ္အေျခခံေတြကို ေျမေအာက္အုပ္စုေတြမွာ ပ်ဳိးေထာင္ေပးရမယ္။ ဘာသာတရားတခုလို ယံုၾကည္သက္ဝင္လာေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္။ ေတာ္လွန္းေရးအားလံုးရဲ႕ မိခင္ႀကီးျဖစ္တဲ့ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးမွာ စိတ္ဓါတ္တခုကို စိုက္ထူခဲ့ၾကတယ္။ ဒါကေတာ့ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမ်ွျခင္း၊ ခ်စ္ၾကည္ျခင္းပဲျဖစ္တယ္။ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးကေပးခဲ့တဲ့ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ ရာစိတ္ဓါတ္ေတြက ကမၻာ့ေတာ္လွန္ေရးေတြကိုေအာင္ပြဲေတြ ေပးခဲ့တယ္။ ဒီေန႔ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈႀကီး ျဖစ္ေနတဲ့ကာလမွာ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာစိတ္ဓါတ္ေတြကို မေပးၾကတဲ့အတြက္ ျမန္မာလူအဖြဲ့စည္းဟာ ဆိုးဝါးတဲ့ စာရိတၱေဖါက္ျပန္မႈကို လူ႔အဖြဲ႔စည္းႀကီးတခု လံုးမွာ ေရာဂါတခုလို ျပန္႔ႏွံ႔ေနတယ္။ ပ်က္ဆီးယိုယြင္းေနတယ္။

မွားယြင္းေသာအယူမ်ားကိုတိုက္ဖ်က္ျခင္း

မဟာဖိုဝါဒ (Chauvinism) လူမ်ဳိးႀကီးဝါဒ ( Racism)၊ စစ္ဝါဒ (Militarism)၊ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့အမ်ဳိးသားေရးဝါဒ (Narrow Minded Nationalism) လူမႈ ဒါဝင္ဝါဒ (Social Darwinism)။ လက္ဝါးႀကီးအုပ္စီးပြားေရးစနစ္ (Monopoly)။ ႏိုင္ငံေတာ္က ေျမေတြကို ပိုင္တဲ့စနစ္ စတဲ့စိတ္ဓါတ္ေတြကို သင့္ရဲေဘာ္ေတြအတြင္းမွာ တိုက္ဖ်က္ျပစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။

မွန္ကန္ေသာအယူဝါဒမ်ားကိုေဆာက္တည္ျခင္း

-ဒီမိုကေရစီနဲ႔လူအခြင့္အေရး

-ဖယ္ဒရယ္စနစ္ (ျပည္နယ္ေပါင္းစုျပည္ေထာင္စုစနစ္)

- ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္

- ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္မႈစနစ္

- လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ (လယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္မဟုတ္)

- လစ္ဘရယ္ပညာေရးစနစ္

- ဒီမိုကေရစိီလူမႈေရးစနစ္

- အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး

- ျငိမ္းခ်မ္းေရးေတြဟာ မွန္ကန္တဲ့အယူဝါဒေတ ဖစ္တယ္။ ဒီဝါဒေတြကို သင့္ရဲေဘာ္ေတြအတြင္းမွာ စိုက္ထူေပးဖို႔မေမ့ပါနဲ႔။


 (၃)
ပစ္မွတ္ (Target)

ဘံုရန္သူကို ဦးတည္တိုက္ဖို ့က်ေနာ္တိုက္တြန္းျခင္တယ္။ အခ်င္းခ်င္းမတိုက္နဲ႔။ တျခားပါတီကုိ မတိုက္နဲ႔၊ တျခားလူမ်ိုးနဲ႔ ဘာသာတရားေတြကို မတိုက္ခိုက္ နဲ႔။ ဘံုရန္သူကိုပဲ ဦးတည္တိုက္။ ဘယ္သူကဘံုရန္သူလဲ စစ္အာဏာရွင္စနစ္က ဘံုရန္သူ ျဖစ္တယ္။ ဘံုရန္သူကို မတိုက္ဘဲ အခ်င္း အခ်င္းကိုတိုက္ခိုက္တဲ့သူကို ရႈတ္ခ်ဖို႔ လိုတယ္။

အပိုင္း ( ၂)

ေခါင္းေဆာင္မႈ (Leadership)

သင္ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ေျမေအာက္အုပ္စုေလးမွာ

Command , Control and Communication

၁- ဘယ္သူေတြကဦးေဆာင္မွာလဲ (Command)

၂- ဘာေတြလုပ္ခိုင္းမွာလဲ (Control)

၃- ဘယ္လို တေယာက္နဲ႔ ဆက္သြယ္ၾကမွာလဲ (Communication)

+++++++++++++++++

အပိုင္း (၃)

လႈပ္ရွားမႈမ်ား (Actions)

သင့္အုပ္စုအတြင္း ေအာက္ပါေဖၚျပထားေသာအခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ထားရမည္။ မိမိယူဂ်ီအုပ္စုအတြင္း အစည္းေဝးထိုင္ျပီး ဆံုးျဖတ္ရ ပါ၊ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို တခုျခင္းခ်မွတ္ေရးဆြဲထားပါ။ မိမိတို႔ျပင္ဆင္ခ်က္အားလံုး အဖြဲ႔ဝင္မ်ားထံခ်ျပျပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ၊ေလ့ က်င့္မႈမ်ား စတင္ထားဖို့ လိုပါတယ္။

လႈပ္ရွားမႈမ်ား (Action) အတြက္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ေမးခြန္းမ်ား

၁- လူထုကို ဘာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကန္႔ကြက္ရတယ္။ ဆႏၵျပရတာတယ္ဆိုတာကို ဘယ္လိုေျပာမလဲ

၂- သင္တို႔ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းေတြထဲမွာ ဘာေတြထည့္ေျပာမလဲ။ (မိန္႔ခြန္း ေရးနည္း၊ ေၾကညာခ်က္ေရးနည္း ေလ့လာထားရန္)

၃- လူထုပါဝင္လာေအာင္ သင္ဘာေတြျပင္ဆင္မလဲ။ ဘာလုပ္ရင္အေကာင္းဆံုးလဲ။

၄- လူထုပါဝင္လာရင္ လူထုကို ဘာတာဝန္ေတြေပးမလဲ။

၅- လူထုကို ဘယ္လိုေၾကြးေၾကာ္သံေတြ ခ်ေပးမလဲ။

၆- အလံေတြကို ဘယ္သူလုပ္မလဲ။

၇- စပီကာကို ဘယ္သူတာဝန္ယူမလဲ။

၈- ပိုစတာေတြ၊ နဖူးစည္းေတြကို ဘယ္သူလုပ္မလဲ၊ ဘာေတြေရးမလဲ။

၉- အလုပ္သမားေတြကို ဘယ္သူသြားစည္းရံုးမလဲ။

၁ဝ- သံဃာေတြကို ဘယ္သူသြားေလ်ာက္မလဲ။

၁၁- ခ်ီတက္ပြဲျဖစ္လာရင္ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္တတြဲ စီတန္းခ်ီတက္မလဲ ။

၁၂- မိန္းမနဲ႔ ကေလးေတြပါလာရင္ ဘယ္လို လံုျခံုမႈေပးမလဲ။

၁၃- လမ္းေဘးက အားေပးေနတဲ့သူေတြကို အတူတူခ်ီတက္လာေအာင္ ဘယ္သူက ေခၚမလဲ။

၁၄- တိုက္ေပၚကေနၾကည့္ျပီး အားေပးေနတဲ့သူေတြကိုပါလာေအာင္ ဘယ္သူက စည္းရံုးမလဲ။

၁၅- ျမိဳ႕သစ္ေတြမွာလည္း ဆႏၵျပပြဲေတြျဖစ္လာေအာင္ ဘယ္သူက စည္းရံုးမလဲ၊ ဘယ္လိုစည္းရံုးမလဲ။

၁၆- ရန္ကုန္ျမိဳ႕က ေျမပံုနဲ႔ လမ္းေတြက ဘာေတြလဲ။ လူအစည္ကားဆံုး ဘယ္လမ္းေၾကာင္းေတြကခ်ီတက္မလဲ။

၁၇- ဘယ္လမ္းက ခ်ီတက္ရင္ အႏၱရာယ္အမ်ားဆံုးလဲ ။

၁၈- ဘယ္ေနရာက ခ်ီတက္ရင္ လူေတြပူးေပါင္းမႈအမ်ားဆံုး ရႏိုင္မလဲ။

၁၉- ရန္သူတပ္၊ ရဲနဲ႔ ၾကံဖြတ္ေတြက ဘယ္မွာ အမ်ားဆံုး စုထားသလဲ (Enermy Concentration)။

၂ဝ- ရန္သူတပ္ဖြဲ႔ေတြ သံုးေနတဲ့မီး၊ ေရ၊ ဆက္သြယ္ေရးကို ဘယ္လို ျဖတ္ေတာက္ျပစ္မလဲ၊ ဘယ္လိုနည္းေတြသံုးမလဲ။ ဘယ္သူက လုပ္မွာလဲ။

၂၁- ေနာက္ဆံုးစုရပ္ကို ဘယ္မွာထားမလဲ။

၂၃- ဘယ္သူေတြ မိန္႔ခြန္းေျပာမလဲ။ ဘာေတြေျပာမွာလဲ။

၂၄- ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ မရရင္ ေနာက္တဆင့္ ဘာဆက္လုပ္မလဲ။

၂၅- သပိတ္ကို ေရရည္ဆြဲႏိုင္္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ (အခ်ိန္ ႏွစ္ပတ္ခန္႔ )

၂၆- ရာသီဥတုရုတ္တရက္ ဆိုးဆိုးရြားရြား ျဖစ္လာရင္ ဘာဆံုးျဖတ္မလဲ (မိုးရြာ၊ ေရႀကီး၊ အပူလြန္ကဲ၊ မုန္တိုင္းဝင္)

၂၇- ဆႏၵျပတဲ့သူေတြကို ေရ၊ ထမင္း အစားေသာက္ေတြေက်ြးရမယ္ ဘယ္လိုေက်ြးမလဲ။ အလွဴရွင္ေတြကို စည္းရံုးထားျပီးျပီလား။

၂၈- ဆႏၵျပပြဲသံုးမယ့္ကရိယာေတြအတြက္ ေငြလိုမယ္။ ဘယ္သူေတြဆီက အလွဴခံမလဲ။ ဘယ္လို ေငြေကာက္မလဲ။

ရန္သူ တုန့္ ျပန္လာေခ်မ်ား…

၁- ရန္သူက လူစုခြဲဖို႔ေျပာလာရင္ ဘယ္လို တုန္႔ျပန္မလဲ ။

၂- ၾကံ့ဖြတ္နဲ႔ စြမ္းအားရွင္ေတြ လိုက္ေႏွာက္ယွက္လာရင္ ဘယ္လိုတုန္႔ျပန္မလဲ၊(ျပန္ခ်မလား၊ သူတို႔ရိုက္တာခံမလား)

၃- ရဲနဲ႔ စစ္သားေတြက ပစ္ခတ္ဖို႔လာရင္ ခ်ီတက္ေနတာကို ရပ္ျပစ္မလား။ လူစုခြဲမလား။ ဆက္ျပီးအေသခံခ်ိီတက္မလား။

၄- ပစ္ခတ္ႏိွမ္နင္းလာရင္ ကားလမ္းေတြကို ဘယ္သူပိတ္္မလဲ။

၅- အစိုးရကားေတြကို ဘယ္သူက မီးရိႈ႕မလဲ။

၆- ဆက္သြယ္ေရး၊ စနစ္ေတြ ဘယ္လိုထူေထာင္ထားမလဲ (တယ္လီဖုန္း၊ စက္ဘီး၊ ကား၊ ဆက္သား)

၇- ရန္သူက ျပစ္ခတ္ႏိွမ္နင္းလာရင္ ဆႏၵျပပြဲကို ဘယ္လိုလူစုခြဲမလဲ။

၈- ဘယ္ေန႔ ဘယ္ေနရာကေန ျပန္စဖို႔ စီစဥ္ထားသလဲ။

၉- တေနရာထဲမွာ စုျပဳံျပီး လူထုလႈပ္ရွားမႈမလုပ္ဘဲ ဘယ္ေနရာေတြမွာ လုပ္ဖို႔စီစဥ္ထားသလဲ။

၁ဝ- ရန္သူက လူထုဆႏၵျပပြဲကို ႏွိမ္နင္းတဲ့ပံုစံက Defensive Square နဲ႔ Edge Formation လုပ္ေလ့ရိွတယ္။ ဒီလို စစ္ျပင္ျပီး ဆႏၵျပ မႈကို ေခ်မႈန္းလာရင္ ဘယ္လိုတုန္႔ျပန္မႈက အေကာင္းဆံုးလဲ။

၁၁- ရန္သူ သတင္းေပး၊ သူလွ်ဳိေတြ သပ္လွ်ဳိမလာေအာင္ဘယ္လို ကာကြယ္ထားမလဲ။

၁၂- ရန္သူလူေတြက လူထုအေယာင္ေဆာင္ျပီး ေခါင္းျဖတ္တာေတြ၊ သတ္ျဖတ္တာေတြလုပ္လာရင္ ဘယ္လို႔ကာကြယ္မလဲ။

၁၃- လက္နက္ေတြေပးမယ္ဆိုျပီး လာေခၚရင္ ဘယ္လို လုပ္မလဲ။

၁၄- သင္ကလႈပ္ရွားမႈကိုေခါင္းေဆာင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သင္မသိတဲ့ လူတေယာက္က ခဏလိုက္ခဲ့ပါ စစ္တပ္ကူးေျပာင္းမဲ့သူေတြရိွတဲ့ ေဆြးေႏြးစရာရိွတယ္ဆိုျပီးလာေခၚရင္ သင္ဘယ္လို လုပ္မလဲ။

၁၅- လင္မယားကြာလိုမႈ၊ ခိုးမႈေတြ သင့္ကို တခုျပီးတခုလာတိုင္ေနရင္ သင္ဘယ္လို တုန္႔ျပန္မလဲ။

၁၆- အလြန္ေခ်ာတဲ့ မိန္းကေလးတေယာက္က အိမ္မျပန္ရဲဘူး သင္နဲ႔အတူလိုက္ပါရေစလို႔ေျပာလာရင္ သင္ဘယ္လုိဆံုးျဖတ္မလဲ။

၁၇ - အမိႈက္ေတြတျမိဳ႕လံုး ပြစာၾကဲေနရင္ သင္ဘယ္လို လုပ္မလဲ ။

၁၈- ဆႏၵျပပြဲေတြျဖစ္ေနစဥ္ ဖါ၊ ဖဲ၊ ေလာင္းကစား၊ မူယစ္ေဆးဝါးေတြ လမ္းမေတြေပၚမွာ ေျပာင္လုပ္လာၾကရင္ ဘယ္လိုတားျမစ္မ လဲ။

၁၉- ေထာင္က်အက်ဥ္းသားေတြကို ရန္သူက အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ လႊတ္ေပးလာရင္ ဘယ္လို သေဘာထားမလဲ။

သူတို႔ကိုေနရပ္ထံျပန္ႏိုင္ဖို႔ ဘယ္လို စီစဥ္ေပးမလဲ။

၂ဝ- သင့္ရပ္ကြက္ထဲက လူထုကို ဗိုလ္က်ေနတဲ့ ရရဖ၊ ၾကံဖြတ္နဲ႔ စြမ္းအားရွင္ေတြက ဘယ္သူေတြလဲ

သူတို႔ကို ဘယ္လို အျပစ္ေပးဖို႔စီစဥ္ထားသလဲ။

၂၁- ေနာက္ထပ္ဘယ္အခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္းသင့္သလဲ ။

ဆက္သြယ္မႈ (Communication)

၁-သင္နဲ႔ သင့္အုပ္စု ေန႔စဥ္ ဆက္သြယ္ေရးကိုဘယ္လို စီစဥ္ထားသလဲ။ (လိုအပ္ရင္ ၁၅ မိနစ္ တခါ ဆက္သြယ္ရမယ္။ )

၂- သင့္အုပ္စုနဲ႔ တျခားအုပ္စုေတြဆက္သြယ္ေရးကို ဘယ္လို စီစဥ္ထားသလဲ (ခြဲနာရီ၊ ထိုးနာရီ၊ ေန႔စဥ္ ဆက္သြယ္ျခင္း။ )

၃- သင့္အဖြဲ႔လႈပ္ရွားမႈ ၊ တျခားအဖြဲ႔လႈပ္ရွားမႈ ေတြကို ဘယ္လို သတင္းယူမလဲ သတင္းပို႔မလဲ ။

၄- သတင္းေရးနည္း ဘ-ေျခာက္လံုးမူကို သင္သိသလား၊ သင္လူေတြကိုသင္တန္းေပးျပီးျပီလား။ (ဘယ္အခ်ိန္- When ၊ ဘယ္ေန ရာ - where ၊ ဘယ္သူေတြ- Who ၊ ဘာလဲ - What ၊ ဘာေၾကာင့္ Why- ဘာကို How )

၅- ရန္ကုန္က လႈပ္ရွားမႈကို နယ္ေတြသိေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။

၆- တျခားရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာေတြ နယ္ေတြမွာလဲ လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီး ျပန္႔ႏွံ႔သြားေအာင္ ဘယ္သူ႔တာဝန္ယူမလဲ။

၇- လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေတြပိတ္လိုက္ရင္ ဘယ္လိုပံုမွန္ ဆက္သြယ္ၾကမလဲ

၈- နယ္ေတြကို ပုံမွန္သတင္းပို႔ေရးကို ဘယ္သူ စီစဥ္ေပးမလဲ

၉- ရန္သူက ရန္ကုန္ကိုေခ်မႈန္း၊ နယ္ေတြကိုအေလ်ာ့ေပး လိုက္ေလ်ာမႈလုပ္လာရင္ နယ္ေတြက ဘယ္လို တဆင့္တိုးလႈပ္ရွားမႈေတြ လုပ္ခိုင္းမလဲ။

၁ဝ- လႈပ္ရွားသူေတြအခ်င္းအခ်င္းဘယ္လို႔ဆက္သြယ္မလဲ

၁၁- ဆက္သြယ္ေရး စနစ္ေတြကဘာေတြဲ (ဆက္သား၊ စကားေျပာစက္၊ တယ္လီဖုန္း၊ ဆိုင္ကယ္၊ ကား၊ စက္ဘီး၊ျမင္း၊ ဆိုက္ကား၊ သေဘၤ၊ အခ်က္ျပမီး၊ အသံ ေတြကို သံုးတတ္သလား)

၁၂- ကားလမ္း၊ ရထားလမ္း၊ သေဘၤာဆိပ္ေတြကို ဘယ္လို ထိမ္းသိမ္းမလဲ၊ ျဖတ္ေတာက္မလဲ

၁၃- သံရံုးေတြရဲ႕အကူညီကို ဘယ္လိုယူမလဲ။ ႏိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအိုေတြဆီကို ဘာအကူညီေတာင္းမလဲ။ (သူတို႔လိပ္စာနဲ႔ ဆက္သြယ္ မႈေတြကို ရထားျပီးျပီလား)

၁၄- သတင္းဌာနေတြကို ဘယ္လုိဆက္သြယ္မလဲ။ ဘာသတင္းေတြေပးမလဲ။ လူေတြကိုဘာလုပ္ခိုင္းမလဲ ဆိုတာေတြကို ဘာေတြ ေျပာမလဲ။

အလုပ္သမား၊ စက္ရံုမ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ား

၁-အလုပ္သမားေတြကို ဘယ္လိုစည္းရံုးမလဲ

၂- သူတို႔ကို ဘယ္လို တိုက္ပြဲ ဆင္ခိုင္းမလဲ ( စက္ရံုထဲမွာ ပဲဆႏၵျပမလား၊ လူထုနဲ႔အတူဆႏၵျပဖို႔စည္းရံုးမလား။

၃- ဘယ္စက္ရံုကိုသိမ္းလိုက္ရင္ ရန္သူ႔ႏွလံုးသားကို ထိသြားႏိုင္သလဲ

၄- စက္ရံုေတြကို ဘယ္သူေတြက သိမ္းပို္က္ထားမလဲ

၅- အလုပ္သမားေတြရဲ႕မိသားစုစားဝတ္ေနေရးကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းေပးထားမလဲ (ဆန္၊ ဆီ၊ ဆားအပါအဝင္ ရိကၡေျခာက္မ်ား၊ ရိကၡာစို မ်ားကို ဘယ္လိုစုေဆာင္းမလဲ )

တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ဘယ္လိုစည္းရံုးမလဲ

၁- သင္တို႔ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာက ဘယ္သူေတြရဲ႕ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြက စစ္တပ္ထဲမွာရိွလား

၂- သူတို႔ကေန တဆင့္ စစ္တပ္အတြင္းကို ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ ပူးေပါင္းဖို႔ေမတၱာရပ္ခံခ်က္မ်ားကို ဘယ္လိုပို႔ဖို႔ စီစဥ္ထားသလဲ

၃- သူတို႔အဖြဲ႔ထည္းမွာ စစ္တပ္ထဲက အရာရိွေတြ၊ စစ္သားေတြနဲ႔ ဘယ္သူသိလဲ

၄- စစ္သားေတြက ကူးေျပာင္းလာရင္ ေသနပ္မ်ားကို ယူလာခိုင္းမွာလား။ မယူလာခိုင္းဘူးလား။

၅- စစ္သားေတြယူလာတဲ့ ေသနပ္မ်ားကို ဘယ္မွာဖြတ္ထားမလဲ။ စစ္အစိုးရက ဆႏၵျပပြဲကို ပစ္ခတ္ႏိုမ္နင္းလာရင္ ပစ္ခိုင္းဖို႔ ဘယ္လို စီစဥ္ထားသလဲ ။

ရန္သူအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားကိုျဖိဳခ်ျခင္း


၁- သင့္ရပ္ကြက္က ရပ္ကြက္ ရံုးခန္းကို ဘယ္လိုသိမ္းပိုက္မလဲ

၂- ဖိုလ္တြဲေတြကို ဘယ္လိုသိမ္းဆည္းမလဲ

၃- ရပ္ကြက္လူႀကီးေတြကို ဘယ္ေနရာမွာခ်ဳပ္ထားမလဲ

၄- ျမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းကို ဘယ္လို သိမ္းပိုက္မလဲ

၅- ရဲစခန္းကို သိမ္းပိုက္ဖို႔ တျခားရပ္ကြက္ေတြရဲ႕အကူညီကို ဘယ္လို ေတာင္းခံမလဲ

၆- ရဲစခန္းကို သိမ္းပိုက္ျပီးရင္ ဘယ္လို အျမန္ဆံုးဖ်က္ဆီးမလဲ

၇- ျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ပ္ေရးရံုးခန္းကိုဘယ္လို သိမ္းပိုက္မလဲ

၈- ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးခန္းကို အျမန္ဆံုးဘယ္လို ဖ်က္ဆီးျပစ္မလဲ

လူထုအစိုးရဖြဲ႔စည္းျခင္း

၁- လူထုအစိုးရကို ဘယ္လိုဖြဲ႔မလဲ

၂- အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ စီအာပီပီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဘာေတြလုပ္ေစခ်င္သလဲ

၃- သူတို့ကို ဖမ္းသြားရင္ ဘာဆက္လုပ္မလဲ

၄- ကိုယ္ရပ္ကြက္အလိုက္ ေက်းရြာအလိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြ ကိုဘယ္လိုခ်မလဲ (လံုျခံဳေရး၊ အျပန္အလွန္ကူညီေရး၊ လူထု စား ဝတ္ေနေရး က်န္မာေရး )

၅- ရံပံုေငြေတြကိုစနစ္တက် ဘယ္လိုေကာက္ခံမလဲ

၆- စစ္အစိုးရေဒါက္တိုင္ေတြကို ဘယ္လိုျဖိဳမလဲ၊ ဘယ္သူေတြျဖိဳမလဲ၊ ပစ္မွတ္ေတြကို ဘယ္လိုျပဳစုထားမလဲ

၇- စစ္အစိုးရက တုန္႔ျပန္လာႏိုင္တဲ့အရာေတြက ဘာေတြလဲ။

၈- သင့္ျမိဳ႕နယ္မွာ အားအေကာင္ဆံုးေနရာက ဘာေတြလဲ၊ အားအနည္းဆံုးေနရာက ဘယ္ေနရာလဲ

၉- ကုန္တိုက္ေတြကို ဘယ္လိုေဖါက္မလဲ။ လူထုေတြကိုဘယ္လို ေဝမလဲ

၁၀- ဘယ္ဟာေတြကို မီးတင္ရိႈ႕မလဲ၊ ဘယ္ဟာေတြက မရိႈ႕သင့္ဘူးလဲ

၁၁- ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္မႈ ေတြကိုဆံုးရံႈးမႈ မရိွေအာင္ ဘယ္လို ကာကြယ္ေပးမလဲ (အသက္၊ ပစၥည္း ဥစၥာ)

၁၂- လူဆိုး လူမိုက္နဲ႔ ေတာေၾကာင္ေတြကို ဘယ္လို ကိုင္တြယ္မလဲ

၁၃- ရန္သူမရိွတဲ့အခ်ိန္မွာ သူရဲေကာင္းေတြ၊ ဥကၠ႒ႀကီးေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ဘုရားေလာင္းေတြ၊ မင္းေလာင္းေတြ ေတာင္ပို႔မိႈ ေတြလို ေပၚလာမယ္။ ဒီလိုေပၚလာရင္ ဘယ္လိုကိုင္တြယ္မလဲ

၁၄- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အန္အဲလ္ဒီေခါင္းေဆာင္ေတြကို အစိုးရဖြဲ႔ျပီး ဦးေဆာင္လာေအာင္ဘယ္လို တိုက္တြန္းမလဲ။ သူတို႔ကို ဖမ္းသြားရင္ ဘယ္လို ဆက္လုပ္မလဲ။ (ေအာင္ပြဲခံတဲ့အထိ ဆက္တိုက္မလား၊ ရပ္မလား၊ ထြက္ေျပးမလား။)

၁၅- သင့္ရပ္ကြက္မွာၾကံဳေတြ႔ေနတဲ့ ေရ၊ မီး၊ ဆန္၊ ေဆးဝါးနဲ႔ လံုျခံဳေရး ျပႆနာကို ခ်က္ခ်င္းဘယ္လို လုပ္ေပးမလဲ

၁၆- အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးအဖြဲ႔ေတြကို ဘာလုပ္ခိုင္းမလဲ။ သူတို႔က လုပ္မလာပဲ ပြဲၾကည့္ပရိသတ္လိုၾကည့္ေနရင္ သူတို႔ကိုဘယ္လို သ ေဘာထားမလဲ။

၁၇- ေအာင္ပြဲခံရင္ ပထမဆံုးလုပ္ရမယ့္အရာက ဘာလဲ

၁၈- ယာယီအစိုးကို ဘယ္လို ဖြဲ႔မလဲ။

၁၉- တိုင္းျပည္ကို ဘယ္လို႔ျပန္လည္ တည္ေဆာက္မလဲ ။

အေထြေထြ

သင့္ ေျမေအာက္အဖြဲ႔ထဲက လူေတြက ဘယ္လိုလူေတြလဲဆိုတာ စိစစ္ျပီးျပီလား

၁- လိမ္တတ္တဲ့ သူလား။

၂-ခိုးတတ္တဲ့သူလား ။

၃- ေလာင္းကစားသမားလား ။

၄- ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ေတြလား (ဗုဒၶဘာသာ၊ မြတ္စလင္၊ခရစ္ယန္၊)

၅- သူတပါးအလာကားေနရင္း သတ္ျဖတ္ျခင္သူလား ။

၆-သတၱာ၀ါေလးေတြကိုနိပ္စက္ညင္းပန္း တတ္သူလား။

၆- ဟုိဟာမလုပ္တတ္ ဒါမလုပ္တတ္၊ ငေပ်ာ့၊ ငေၾကာက္ (အေမခ်စ္သား- Mama Boy) လား။

၇- မူးရင္ရစ္ တတ္တဲ့ သူလား။

၈- မိန္းကေလးေတြနဲ ့စကားေျပာရင္လ်ိဳလ္၀ွက္ခ်က္ေတြကိုပါထည့္ေျပာတတ္သူလား။ ေဆာက္ၾကြားလား။

၈- အမ်ဳိးသမီးေတြကို ခြဲျခားဆက္ဆံတတ္သူလား။

၉- တကိုယ္ေတာ္သမားလား၊ စုေပါင္းလႈပ္ရွားမႈကို မလုပ္တတ္သူလား။

၁၀-အျမင္မတူတဲ့သူေတြနဲ ့တြဲလုပ္ရာမွာကို ေၾကာက္တတ္သူလား။

စီစစ္ပါ။အဲဒီလိုလူေတြကနိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမွာ အေကာင္းထက္အဆိုးကိုလုပ္တတ္သူေတြျဖစ္တယ္။ သတိထားပါ။

နိဂံုး

လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီးတခုရဲ႕ အႏၱိမရည္မွန္းခ်က္ဟာ အာဏာရွင္စနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားမ်ား (အစိုးရ၊ စစ္တပ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ အဆင့္၊ ေထာင္) ေတြကို တခုျပီးတခု ျဖိဳခ်ျခင္း၊ မီးရိႈ႕ျပစ္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္း၊ သုတ္သင္ျပစ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ လူထုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားကို ေက်းရြာရပ္ကြက္အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းမ်ွသာ ျဖစ္တယ္။

ဒါကို က်ေနာ္တို႔ မလြဲမေသြ လုပ္ေဆာင္ရပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္သူက လာျပီး အစိုးရဖြဲ႔မွာလဲ၊ ဘယ္သူကဦးေဆာင္မွာလဲဆိုတာ ေတြးေတာမပူေနပါနဲ႔။ ေအာက္ေျခအဆင့္အဆင့္ လူထုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြကို စိုက္ထူလာႏိုင္မယ္။ ရန္သူကလည္း ျပိဳက်လာမယ္ဆိုရင္ သူရဲေကာင္းေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အလွ်ဳိလွ်ဳိ ေပၚလာလိမ့္မယ္။ ျမန္မာ ျပည္မွာ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဘယ္ေလာက္ေပါတာ၊ အစိုးရလုပ္မယ့္ဝန္ႀကီးေတြ ဘယ္ေလာက္ေပါသလဲဆိုတာကို ခင္ဗ်ားတို႔ကိုယ္တိုင္ ္မၾကာခင္ေတြ ့လိမ့္မယ္။

တျပည္လံုး ေတာ္လွန္၊ တျပည္လံုး ေအာင္ပြဲခံၾကမယ္။ သင္တို႔အားလံုးဟာ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္တယ္။ ဆက္သြယ္ေရးေတြ သူတို့ ျဖတ္လည္း၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို သူတို႔ဖမ္းရင္လည္း ဖမ္းပါေစ။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေမးခြန္းေတြကို သင္ ေျဖႏိုင္လို႔ကေတာ့ သင္ဒို႔ဟာ ျမန္မာျပည္သမိုင္းသစ္ရဲ႕ သူရဲေကာင္းေတြပဲ။ ေခါင္းေဆာင္ေတြပဲ။ ၈၈ တုန္းက က်ေနာ္ ၾကံဳေတြ႔ခ့ဲရတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ျပန္လည္ေဝငွလိုက္တာပါ။ လိုတာေတြ႔ရင္ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ပါတယ္။ ပိုတာေတြ႔ရင္ ပယ္ႏိုင္တယ္။ သင္ဟာ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္လို စဥ္းစားဖို႔ပါပဲ။ စနစ္တက် ျပင္ဆင္ထားဖို႔ပါပဲ။

မိုးသီးဇြန္

ျမန္မာျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
(Free Burma Federation- FBF)
wefightwewin@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိင္ပါတယ္။
Posted by Free Burma Federation


6 comments :

Anonymous said...

He done many riched , not like you.

Anonymous said...

ကုိမုိးသီးဘာသာ အမ်ားၾကီးပဲ ခ်ျပခ်ျပ... နည္းနည္းေလးပဲ ခ်ျပခ်ျပ... သူ႔ဘာသာ သူေျပာတာပဲ လုပ္သည္ျဖစ္ေစ မလုပ္သည္ျဖစ္ေစ... ေခါင္းထဲ မထဲ႔နဲ႔... သူကုိခ်ည္းပဲ လက္ညႈိးထုိးမျပနဲ႔... ခင္ဗ်ားတုိ႔လဲ သူ႔ေလာက္ လုပ္ႏုိင္လုိ႔လား... သူေျပာခ်ျပတဲ႔အထဲမွာ မမွန္တာပါရင္ လက္မခံႏုိင္တာပါရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ဘာသာ ျပဳျပင္ျဖည့္စြက္ပါလား... ကုိမုိးသီးဘာသာ ျပည္ပဲေျပးေျပး တုိင္းပဲေျပးေျပး သူဒီေလာက္ လုပ္ေပးခ်င္တဲ႔စိတ္ရွိတာကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၀မ္းသာသင့္တယ္... ျပည္ပမွာ ႏုိင္ငံေရးကုိ ခုတုံးလုပ္လုိ႔ေရာက္ေနျပီး ႏုိင္ငံေရးကုိ စိတ္မ၀င္စားတဲ႔သူေတြထက္စာရင္ ေလးစားသင့္တယ္...
ဒီလုိေရးလုိ႔ ကုိမုိးသီးနဲ႔ သိလဲမသိဘူး... ဓါတ္ပုံမွာေတာ့ ျမင္ဖူးတယ္... ကုိမုိးသီးကုိ ကုိးကြယ္ေနတဲ႔အေကာင္လဲ မဟုတ္ဘူး... ကုိမုိးသီးမွ မဟုတ္ဘူး... တျခားဘယ္သူ႔ကုိမွ ပုဂၢိဳလ္ေရး ကုိးကြယ္ေနမယ့္အေကာင္လဲ မဟုတ္ဘူး...
ဒါေပမယ့္ လုပ္သင့္တာကုိ လုပ္တဲ႔သူကုိေတာ့ ေလးစားျမဲပဲ... က်ဳပ္တုိ႔ေတြ ပါးစပ္ေတြကေျပာျပီး အာေနၾကရမွာမဟုတ္ဘူး... ကုိမုိးသီးက သူ႔နည္းလမ္းက ခ်ျပတယ္... လက္မခံႏုိင္ဘူးဆုိရင္ တျခားသူေတြကေကာ ကုိမုိးသီးထက္ေကာင္းတဲ႔ နည္းလမ္းေတြရွိလား... ျပည္သူေတြကုိ ခ်ျပ... လုပ္သင့္တာ လုပ္ရမယ့္ေခတ္ေရာက္ေနျပီ... သူမ်ားကုိခ်ည္းပဲ လက္ညႈိးမထုိးၾကနဲ႔... ကုိယ္ကုိယ္တုိင္လဲ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ၾကဳိးစားၾက... ခင္ဗ်ားတုိ႔ကုိယ္တုိင္ မလုပ္ရဲေပမယ့္ လုပ္ရမယ့္ နည္းလမ္းရွိတယ္ဆုိရင္လဲ ခ်ျပၾက... လက္ခံႏုိင္မယ္ဆုိရင္ လုပ္မယ့္သူေတြရွိတယ္...

Anonymous said...

လူထုအင္အားဆိုတာက ဆူတိုင္း လည္း လိုရင္း ေရာက္တာ မဟုတ္ ဘူးေနာ္။ ေခါင္းေဆာင္ကဘရိန္း ရွိရတယ္။ ဒီအခ်ိန္ေလာက္ဆို ဘရိတ္ အုပ္မယ္။ ဘယ္လိုယူမယ္။ ေပးတဲ့အခြင့္ အေရးကို ယူလိုက္ရင္ ရၿပီ။
http://popularmyanmar.com/mpaper/?p=15564
U Chit Hlaing

Anonymous said...

IT'S REALLY GREAT.

Anonymous said...

ကိုမိုးသီးက တင္ျပထားတာတပိုင္း ၊ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးထားတာတပိုင္းျဖစ္တယ္။

ဦးခ်စ္လွဳိင္ဆိုတဲ့သူ သိထားဖို ့က ၊ ဆူဖို ့မဟုတ္ဘူး ၊ စနစ္တက်န ဲ့ လူထု အင္အားန ဲ့ လူထုလိုခ်င္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအစစ္ကို ယူဖို ့ျဖစ္တယ္။ ေပးတဲ့အခြင့္အေရးကို ဆိုတဲ့ ေပးမယ့္ဟာကိုယူ
ဖို ့မဟုတ္ဘူး ေပးမယ္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ ျပည္သူ ပဲရွိေနဖုိ ့ျဖစ္တယ္။

ခ်စ္လွုိင္ဆိုတာ မဆလခ်စ္လွဳိင္ေတာ့မဟုတ္ဘူး က်ိန္းေသပါတယ္ ။

Anonymous said...

ဦးခ်စ္လွဳိင္ဆိုတဲ့သူ သိထားဖို ့က ၊ ဆူဖို ့မဟုတ္ဘူး ၊ စနစ္တက်န ဲ့ လူထု အင္အားန ဲ့ လူထုလိုခ်င္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအစစ္ကို ယူဖို ့ျဖစ္တယ္။
U must know that to get 100% democracy is impossible.there is no 100% demo countries at south east asia.