Thursday, 29 March 2012

ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးရဲ႕အခ်စ္ေတာ္ ဦးျမင့္သိန္းေဖ ဥကၠဌအျဖစ္ျပန္လည္အေရြးမခံရေသာေၾကာင့္ အမ်ားဆႏၵျဖင့္ဖြဲ႕စည္းျပီးေသာ ရုပ္ရွင္အစည္းရံုးအား အသိအမွတ္မျပဳ။

မတ္လ၂၃ရက္ေန႕တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး အမႈေဆာင္သစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပြဲတြင္ အမ်ားဆႏၵႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံခဲ့ရသည့္ ဥကၠဌသစ္ ဦးဇင္၀ိုင္းအား လက္ရွိျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းမွ အသိအမွတ္မျပဳသည့္အျပင္ ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးဥကၠဌလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။ယခင္ဥကၠဌေဟာင္းျဖစ္သူ ၀န္ၾကီးဦးေက်ာ္ဆန္း၏လူရင္း ဦးျမင့္သိန္းေဖမွာ ဥကၠဌအျဖစ္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္မခံရသည့္အတြက္ ၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းတစ္ေယာက္ အလြန္အမင္း မေက်မနပ္ျဖစ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါအမႈေဆာင္ေကာ္မတီသစ္ကိုလည္ ကန္႕ကြက္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ စည္းကမ္းျပည့္၀ျပီး ေခတ္မွီဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႕ ဦးေဆာင္ခ်ီတက္ေနသည္ဟုဆိုသည့္ တည္ဆဲအစိုးရထိပ္ပိုင္းပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္သည္ဤအမႈေဆာင္ေရြးေကာက္ပြဲငယ္တစ္ခု၏ရလာဒ္အတြက္ ဤကဲ့သို႕ သေဘာထားေသးသိမ္ညံ့ဖ်င္းစြာ တုန္႕ျပန္သည္ကိုေတြ႕ရွိရေသာအခါ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္ပါ၀င္ေနသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးလမ္းစဥ္မွာသံသယရွိဖြယ္ေကာင္းေနျပီး အဆိုပါ၀န္ၾကီး၏လုပ္ရပ္သည္ က်င္းပခဲ့ျပီးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မသမာမႈမ်ားစြာက်ဴးလြန္ခဲ့သည္ကို ပိုမိုထင္ရွားေအာင္ မီးေမာင္းထိုးျပသကဲ့သို႕ ျဖစ္သြားေစျပီးလွ်င္ လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ထပ္မံက်ဴးလြန္ရန္ ၀န္မေလးေၾကာင္းကို ၎၏မျပည့္၀ေသာ သေဘာထားမ်ားက ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနသည္ကို စိတ္ပ်က္စြာေတြ႕ျမင္ေနရသည္။
 ဖြဲ႕စည္းျပီးေသာ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးအသစ္ကို ရုပ္ရုင္ေလာကသားတခုလံုးမွေမ်ာင္လင့္ၾကီးစြာေစာင့္စားေနၾကျပီး ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးရဲ႕ လူၾကီးမဆန္မႈအေပၚအေတာ္စိတ္ပ်က္ေနၾကေၾကာင္းသိရသည္။မဲေပးေရြးခ်ယ္မႈအၿပီးတြင္ မတ္ လ ၂၄ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္ အစည္းအ႐ံုး ျပန္လည္ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ပဲြျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မရွင္အျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သူ ႐ုပ္ရွင္နာယက ႀကီးမ်ားႏွင့္ အလႊာအလိုက္ မဲေပး ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသူမ်ား အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္၍အမႈေဆာင္အဖဲြ႕ကိုျပန္လည္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္ အစည္းအ႐ံုး ဥကၠဌဦးဇင္၀ုိင္း၊ ဒုဥကၠဌ (၁)ဦးညီညီထြန္းလြင္၊ ဒုဥကၠဌ(၂) လူမင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းၾကည္၊ တဲြဖက္ အတြင္းေရးမွဴး(၁)ဦးမ်ဳိးေဇာ္ေအာင္၊ တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး(၂) ဦးျပဴး၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးေဇာ္မင္း (မဂၤလာ)၊ စာရင္းစစ္အျဖစ္ ဦးဘုန္းေမာ္၊ ဦးေဇာ္မင္း (ဟံသာေျမ)၊ ျပန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအးၾကဴေလး၊ ဦးေက်ာ္ညြန္႔၊ စည္း႐ံုးေရးမွဴးဦး အ႐ိုင္းႏွင့္ ေဒၚတူး၊ အဖဲြ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ဦးတင္ၿငိမ္း၊ ဆုၾသခ်ယ္၊ ဦးခင္ေမာင္ႀကီး၊ ဦးခင္ေမာင္ခ်င္း၊ ဦးေဌးေအာင္၊ ဦးေက်ာ္၀ဏၰ၊ ဦးေငြစိုး၊ ဦးေအာင္ခိုင္ႏွင့္ သားေက်ာ္တို႔ကို မဲခဲြဆံုးျဖတ္၍ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

1 comment :

Anonymous said...

ငါလိုးမသား ဂ်ပု