Thursday, 26 April 2012

ဗမာနုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဗမာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအားလံုးသို႕ပန္ၾကားခ်က္။


ဗမာနုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ဗမာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအားလံုးသိုပန္ၾကားခ်က္

No comments :