Saturday, 15 December 2012

လက္ပေဒါင္းေတာင္ ႏွင့္ေျမသိမ္းမႈမ်ား ( ေအာင္ထူး)

လက္ပံေတာင္းေတာင္အေရး နွင့္ ေျမယာျပသနာအေပၚ ဥပေဒစိုးမိုးေရးရွဳေဒါင့္မွ သံုးသပ္ျခင္း။ အပိုင္း (၂)

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီ စီမံကိန္းတြင္ မူလက လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ သတၱဳတြင္း၀န္ၾကီးဌာန နွင့္ အိုင္ဗင္ဟုိး 
ကုမၸဏီတို႕က ဦးပိုင္ နွင့္ ၀မ္ေပါင္ ကုမၸဏီ တို႕ကို ေရာင္းခ်ခဲ့ျပီးျဖစ္သျဖင့္ ယခုျဖစ္ေနေသာ ျပသနာမွာ နိုင္ငံေတာ္နွင့္ 
လက္ပံေတာင္းေတာင္ လူထုအၾကားရွိ ပိပကၡ မဟုတ္၊ ဦးပိုင္နွင့္ ၀မ္ေပါင္ ကုမၸဏီ တို႕က တဘက္ လက္ပံေတာင္း
 ေတာင္ လူထုက တဘက္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပိပကၡ သာ ျဖစ္သည္ ဟူ၍ လမ္းေၾကာင္းလႊဲသည့္ ေထာက္ျပခ်က္ တရပ္
ေပၚထြက္လာသည္ကို သတိျပဳမိသည္။ ဤသည္မွာ မွန္ပါသလား

အထက္ပါ လမ္းေၾကာင္းလႊဲသည့္ ေထာက္ျပခ်က္မွာ အေတာ္ပင္ ပညာသားပါပါသည္။ သာမန္လူထုမ်ား အေနျဖင့္
 မ်က္စိလည္သြားနိုင္ျပီး ေျမယာနွင့္စပ္လွ်ဥ္းသည့္ လူထုတိုက္ပြဲ၏ ဦးတည္ခ်က္ လြဲေခ်ာ္သြားနိုင္သည္။ ျပသနာ၏ အဓိက
 တရားခံအျဖစ္ ဦးပိုင္နွင့္ ၀မ္ေပါင္ ကုမၸဏီ ကို ပထမ အဆင့္လက္ညွိဳးထိုးျပမည္။ ဒုတိယ အဆင့္အေနျဖင့္ ဦးပိုင္က
 ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီ ကို လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းတဆင့္လက္ေျပာင္းေပးျပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပသနာမွာ ၀မ္ေပါင္ ကုမၸဏီ နွင့္ 
လက္ပံ ေတာင္းေတာင္လူထုအၾကားရွိ ပိပကၡ သာျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ တင္သြင္းလာဘြယ္ရွိသည္။

စာေရးသူအေန ျဖင့္မူ အဆိုပါ ေထာက္ျပခ်က္ကို လံုး၀ပင္ လက္မခံပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း။ ဤမွ် အေရးၾကီးလွ ျပီး 
တျပည္လံုးကို ရုိက္ခတ္လွ်က္ရွိေသာ ေျမယာျပသနာၾကီး နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ပထမ အခ်က္အေနျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္၏ တာ၀န္ ရွိမႈ ကို
 ဖံုးကြယ္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ အဓိက တရားခံမွာ ၀မ္ေပါင္ ကုမၸဏီ ဟူ၍ စြပ္စြဲ ခံရပါက 
တရုတ္ဆန္႔က်င္ေရး ျဖစ္သြားျပီး ၁၉၆၇ ခုနွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း ဦးေဆာင္သည့္ စစ္အစိုးရက ေဖၚခဲ့သကဲ့ သို႕ တရုတ္ ဗမာ
 လူမ်ိဳးေရး ပိပကၡ လမ္းေၾကာင္းကို ျပန္ေရာက္သြားနိုင္သည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ ဆက္လက္ 
သက္ဆိုးရွည္ေနပါမည္။ ဤတၾကိမ္တြင္မူ လူထုအေနနွင့္ လူမ်ိဳးေရး ပိပကၡမ်ားကို သတိၾကီးၾကီးျဖင့္ ေရွာင္ရွားသင့္သည္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ ဆယ္စုနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္႕ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ၏ အေတြ႕အၾကံဳကို ေလ့လာသင့္ သည္။
 စစ္အာဏာရွင္သမတ ဆူဟာတို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ကာလမ်ားအတြင္း နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ကုမၸဏီမ်ား State-owned companies 
တို႕ကို တည္ေထာင္၍ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ၄င္းတို႕ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားနွင့္ ခရိုနီဟု ေခၚသည့္ ၄င္းတို႕၏ ေရာင္းရင္းစီးပြားေရး
 သမားၾကီးမ်ား အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာရယူခဲ႕ၾကသည္။ စီးပြားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ နိုင္ငံပိုင္ကုမၸဏီမ်ား ဟူ၍ အမည္တပ္ထားသျဖင့္
 ျပသနာ ေပၚေပါက္လာလွ်င္ နိုင္ငံအေနျဖင့္ တာ၀န္ယူရွင္းရသည္။

ယခုမူ အစိုးရ၏ သတၱဳတြင္း၀န္ၾကီးဌာနက ဦးပိုင္သို႕ လႊဲေျပာင္းျပီးျဖစ္သျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္ နွင့္ မဆိုင္ဟူ၍ ေရွာင္လႊဲ သည့္ လမ္းေၾကာင္းကို 
တင္လာပါျပီ။ သို႕ျဖစ္လွ်င္ ဦးပိုင္သည္မည္သည့္ကုမၸဏီ ျဖစ္သနည္း။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ သည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားပိုင္
 ကုမၸဏီ ျဖစ္မွန္း တနိုင္ငံလံုးသိ ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္လွ်င္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ နွင့္ စစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္ကို
 လည္ပတ္လွ်က္ရွိေသာ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ မည္သည့္အခန္းက႑ တြင္မွ် မပါဘူးလား။ ထိုသို႕ျဖစ္ပါက
 ဦးပိုင္ လုပ္သမွ်သည္ နိုင္ငံေတာ္ နွင့္ မဆိုင္ဟူေသာ အဆိုကို လက္ခံရပါမည္။

သို႕ရာတြင္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပန္ၾကည့္ပါ။ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရပါမည္။ နိုင္ငံေတာ္ ဟူသည္ကို
 အသြင္သ႑ာန္အရ ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္သည့္ အစိုးရက ကိုယ္စားျပဳအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္။ အနွစ္သာရအားျဖင့္မူ 
ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမင္းေအာင္လွိဳင္ေခါင္းေဆာင္သည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားက လည္ပတ္ေနျခင္း
 ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ျပဌာန္းထားေသာ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ ေရး
 နွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ (ကာလံု) ၏ တည္ရွိမႈ ကို အဓိက ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ထင္ရွားသည္။  ကာလံု တြင္ ဦးသိန္းစိန္ ကဲ့သို႕ 
စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း မဆိုထားနွင့္ အရပ္သား စစ္စစ္ ပုဂိၢဳလ္တဦး သမတအျဖစ္ ပါ၀င္ေစဦး၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္နွင့္
 အျခားလက္ရွိစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဆႏၵနွင့္ ဆန္႕က်င္၍မရပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ကာလံု အဖြဲ႕ ၀င္ ၁၁ ဦး
 ရွိသည့္အနက္အမ်ားစုျဖစ္ေသာ (၆) ဦးမွာ လက္ရွိစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္။ လက္ေတြ႕ အရ 
နိုင္ငံေတာ္ ဟူသည္မွာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အုပ္စီးထားသည့္ ကာလံုျဖစ္ေနသည္။ သို႕ျဖစ္၍ စစ္တပ္စီးပြားေရး 
အတြက္ တည္ေထာင္ထားသည့္ ဦးပိုင္သည္ နိုင္ငံေတာ္နွင့္ ရာနုန္းျပည့္သက္ဆိုင္သည္။ လက္ပံေတာင္းေတာင္
 အေရး မွာ အတိအက်အားျဖင့္ ဆိုလွ်င္ နိုင္ငံေတာ္ (ကာလံု) နွင့္ ေဒသ ခံလူထုအၾကား တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ အဓိက
 ပိပကၡ ျဖစ္သည္။ သာဓက တခုကိုၾကည့္ပါ။

သံဃာေတာ္မ်ားကို မီးေလာင္တိုက္သြင္း၍ ျဖိဳခြင္းရာ၌ လက္ေတြ႕ ေျမျပင္တြင္ ဦးေဆာင္ခဲ့သူမွာ စစ္ကိုင္းတိုင္း ရဲမင္းၾကီး 
ဦးစန္းယု ျဖစ္သည္။ ၄င္းကိုယ္တိုင္ သံဃာေတာ္မ်ားအား ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ပြဲက်င္းပခဲ့စဥ္က သတင္း ေထာက္မ်ား ၏ 
ေမးခြန္းမ်ားကို တလံုးမွ်ေျဖၾကားမသြားခဲ့ေၾကာင္းနွင့္ ၄င္းမွာ စစ္တပ္မွဒုတိယ ဗိုလ္မႈးၾကီးေဟာင္း တဦးျဖစ္ ေၾကာင္း 
သိရသည္။ သို႕ျဖစ္၍ နိုင္ငံေတာ္ (ကာလံု) က ထိုပုဂၢိဳလ္အား တိုက္ရိုက္ အမိန္႕ေပး၍ ျဖိဳခြဲခိုင္းသည္ ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္
 မ်ားကို ျငင္းရန္ မလြယ္ပါ။ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္သည္ ယင္းနွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ အမွန္တရားကို ေဖၚထုတ္ရန္ တာ၀န္ ရွိေပ သည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ အေရးတြင္ သံဃာေတာ္မ်ားအား မီးေလာင္တိုက္ သြင္း၍ ျဖိဳခြဲခဲ့သည့္  ေန႕ရက္အထိ တည္ရွိ ေနခဲ့သည့္ 
နုိင္ငံေတာ္ နွင့္ လူထုအေနအထားကို ၾကည့္ၾကပါစို႕။ နိုင္ငံေတာ္ ဟူသည္တြင္  အခြင့္အာဏာ  သာမက စစ္တပ္၊ ရဲ၊ လံုထိန္း၊
 ေထာက္လွန္းေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ တရားစီရင္ေရး ယႏၱယားၾကီးတခုလံုး နွင့္ ေငြေၾကးပါ အျပည့္အစံု ရွိေနသည္။ နိုင္ငံေတာ္ ဟူသည္မွာ 
အလြန္ အမင္း အင္အားေတာင့္တင္းေနသည္။ လူထုတြင္ လက္နက္မရွိ၊ ေငြေၾကး မရွိ၊ အားကိုးရမည့္ အဖြဲ႕အစည္းေတာင့္ေတာင့္
တင္းတင္း မရွိရံုသာမက ကိုင္စြဲတုိက္ပြဲ၀င္နုိင္သည့္ အခြင့္အေရး (Rights) ပါ မရွိျဖစ္ေနသည္။ သို႕ျဖစ္၍ လူထုမွာ ျမင္မေကာင္း
ေလာက္ေအာင္ပင္ အားအင္ ခ်ည္႕နဲ႕လွ်က္ရွိေနသည္။

ပံုနိဳင္းရမည္ ဆိုလွ်င္ နိုင္ငံေတာ္က က်ားၾကီး၊ လူထုက ယံုကေလးျဖစ္ျပီး က်ားၾကီးက ၄င္း၏ သန္မာေသာ လက္ၾကီး နွင့္ 
ယံုကေလးကို ဖိထားသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပသနာမ်ားကို ညွိနိုင္းေျဖရွင္းရန္တိုက္တြန္းသည္။ ဤ သည္ကို
 ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္ခံရပါမည္။ သို႕ရာတြင္ က်ားၾကီးက ယံုကေလးကို လက္နွင့္ဖိထားေသာ အေျခ အေန
 ညွိနိုင္းေျဖရွင္းမႈတိုင္းတြင္ မည္သည့္ ဘက္က အေလးသာပါမည္နည္း။ က်ားၾကီးျဖစ္ေၾကာင္း အျငင္းပြားမည္ မဟုတ္ပါ။
 ယင္းမွာ က်ားၾကီး နွင့္ ယံု ကေလး အၾကား၌ ညီမွ်ေျခ ကင္းမဲ႕ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 ညီမွ်ေျခရွိလာ ေစရန္ လူထုကို ဆင္ၾကီးျဖစ္လာေအာင္ ဖန္တည္းဘို႕လိုပါမည္။ လူထုကို အင္အားေတာင့္တင္းေစျခင္းျဖင့္ 
အစိုးရ၏ အာဏာကို ထိမ္းညွိနိုင္သည့္ အေနအထားဖန္တည္းျခင္း မွာ ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံမ်ားတြင္ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ပင္။ 
ဤသည္ကို ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံမွ လည္း တင္ျပပါမည္။

ျပစ္မႈ တခုျဖစ္ပြားသည့္အခါတိုင္း တရားလိုနွင့္ တရားခံ ဘက္နွစ္ဘက္ ရွိသည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမွာ တရားလိုျဖစ္၍
 ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရသူမွာ တရားခံျဖစ္သည္။ ဤနွစ္ဘက္လံုးကို ညီမွ်ေျခရွိလာေအာင္ ဖန္တည္းေပးမွသာ
 ဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ လက္ေတြ႕ အသက္၀င္လာပါမည္။

အစိုးရစစ္တပ္မွ စစ္ဗိုလ္ၾကီးတဦးက တိုင္းရင္းသူမေလး တဦး အား မုဒိန္းက်င့္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရသည့္ အမႈ ဆိုၾကပါစို႕။
 ဥပေဒစိုးမိုးေရး ဟူသည္မွာ လူတိုင္းဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မေၾကနပ္သည့္တိုင္းရင္းသူမေလး သည္ 
ရဲစခန္းတြင္ သြားေရာက္တိုင္တန္းျပီး စစ္ဗိုလ္ၾကီး အား တရားရံုးတြင္ အမႈစြဲဆိုနိုင္သည္။ လက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ 
ဤ အတိုင္းပင္က်င့္သံုးလွ်က္ရွိသည္။ ဤ သည္ကို ဥပေဒစိုးမိုးေရးဟု ေခၚေနၾကသည္။ ဤသည္မွာ ျပည့္စံုပါျပီလား။
 ဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကပါစို႕။

ဥပေဒစိုးမိုးေရး၏ အဓိပၸါယ္၊ အနွစ္သာရ နွင့္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးပံုကို တစံုတရာ နက္နဲစြာ ေလ့လာမည္ဆိုပါက 
အခြင့္ အေရးအရ တန္းတူေရးသာမက အခြင့္အလန္းအရတန္းတူေရးကို ဖန္တည္းထားဘို႕လိုေၾကာင္းေတြ႕ရပါမည္။
 အခြင့္ အေရး အရတန္းတူေရး ရွိေသာ္လည္း အခြင့္အလန္းအရ တန္းတူေရး မရွိပါက ဥပေဒစိုးမိုးေရး ရွိသည္ဟု
 ေျပာ၍ မရ ပါ။ အထက္တြင္ ဥပမာေပးခဲ့ေသာ မႈခင္း၌​ အခြင့္အေရးအရ တန္းတူေရးကို ေတြ႕ရပါမည္။ မေၾကနပ္သည့္
တိုင္းရင္း သူမေလးအေနျဖင့္ အမ်ားသူငါကဲ့သို႕ ရဲစခန္းတြင္ သြားေရာက္တိုင္တန္းျပီး အမႈဖြင့္ တရားစြဲနိုင္
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သူမတြင္ အခြင့္အေရး (Rights) ရွိပါသည္။ သို႕ရာတြင္ အခြင့္အလန္း (Opportunity) ရွိပါရဲ႕လား။

တရားခံနွင့္ တရားလို နွစ္ဦး၏ ညီမွ်ေျခ ကို စစ္ေဆးၾကည့္ဘို႕လိုပါမည္။ စြပ္စြဲခံရသူ တရားခံမွာ စစ္ဗိုလ္ၾကီး တဦးျဖစ္ သျဖင့္
 ရာထူးအာဏာ အရွိန္အ၀ါရွိသည္။ ေငြေၾကးရွိသည္။ အသိုင္းအ၀န္းရွိသည္။ ရဲေတြက စစ္တပ္ကို ေၾကာက္ရ သည့္ အေျခအေနကို 
အသံုးခ်နိုင္သည္။ ရံုးသံုးျဖစ္ေသာ ျမန္မာစကားကို ေကာင္းမြန္စြာ တတ္ကြ်မ္းသည္။ အမႈကို ခုခံထုေျခရန္ ေငြေၾကးလံုေလာက္စြာ ေပး၍
 ေရွ႕ေနေကာင္းေကာင္း ငွားနိုင္ေျခရွိသည္။ ယင္းအေျခအေနေနာက္ခံ  စြပ္စြဲခံရသူ စစ္ဗိုလ္ၾကီး အေနျဖင့္ တရားရံုးတြင္
 အမႈရင္ဆိုင္မည္ဆိုပါက အခြင့္အလန္းအရ တဘန္းမက သာလွ်က္ ရွိသည္။

မုဒိန္းက်င့္ ခံလိုက္ရသည့္ တိုင္းရင္းသူမေလးမွာ ေတာေတာင္အတြင္းရွိ ေက်းရြာကေလးတြင္ ေနရေသာေၾကာင့္ ရာထူး
 အာဏာ အရွိန္အ၀ါမရွိ။ ေငြေၾကးမရွိ။ အသိုင္းအ၀န္းမရွိ။ ျမန္မာစကားကို ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ မတတ္။ ရဲစခန္း ကို ပင္ 
ဘယ္လိုသြားရမည္ကို မသိ။ ရွက္ေၾကာက္လြန္းေသာေၾကာင့္ ရဲစခန္းကို သြားေရာက္ အမႈဖြင့္တိုင္တန္း ၇န္ပင္ မျဖစ္နိုင္
ေလာက္ေအာင္ ၀န္ေလးလွ်က္ရွိသည္။ ေငြေၾကး လံုေလာက္စြာေပး၍ ေရွ႕ေနေကာင္းေကာင္း  ငွားရန္မွာ အိပ္မက္ ပင္ 
မမက္နိုင္။ မုဒိန္းက်င့္ခံရသည့္ တရားလိုတိုင္းရင္းသူမေလးအေနျဖင့္ တရားရံုးတြင္ အမႈရင္ဆိုင္မည္ဆိုပါ က  အခြင့္အလန္းအရ
 တဘန္းမက ဆံုးရွံဳးလွ်က္ ရွိေနသည္။

ဤကဲ့သို႕ အခြင့္အလန္းအရတန္းတူမႈ ဆံုးရွံဳးေနေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးမ်ား၊ မႈခင္းမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ေျမာက္မ်ားစြာ ျဖစ္ပြား 
လွ်က္ရွိသည္။ ယင္းကို ကုစားရန္ ဥပေဒေရးရာအရ အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္း (Legal Aid) မ်ားေဖၚေဆာင္၍ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး
 အေျခခံကို ျဖည့္ဆည္းေပးရသည္။ အားနည္းသည့္ဘက္က အားေကာင္းလာေစရန္ အခြင့္အလန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ ဖန္တည္းေပးရင္း
  ညီမွ်ေျခကို ညွိ ေပးရသည္။ (Legal Aid နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ အေသးစိပ္ကို ေနာက္ပိုင္းေဆာင္းပါး မ်ား တြင္ ဆက္လက္ေဖၚျပရန္
 ၾကိဳးပမ္းပါမည္။ ျမန္မာနိုင္ငံကဲ့သို႕ တတိယ ကမာၻနိုင္ငံမ်ားတြင္ ဥပေဒေရးရာအရ အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား အားေကာင္း
ေကာင္းမရွိဘဲ ဥပေဒစိုးမိုးေရးရွိျပီဟု ေျပာ၍ မရနိုင္ပါ။)

ညီမွ်ေျခရွိလာေစရန္ တိုင္းျပည္၏ အေဆာက္အအံု (State Institutions) မ်ားအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ဘို႕၊ လူထုအင္အားေ
တာင့္တင္းလာေစမည့္ အေနအထားမ်ားအားဖန္တည္းဘို႕ မၾကိဳးစားဘဲ ညွိနိုင္းေျဖရွင္းေရး သက္သက္ ကို သာ ေဇာင္းေပးေနမည္ဆိုပါက
 လူထုသည္ အစဥ္အျမဲနစ္နာေနဘြယ္ ရွိပါသည္။

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ျဖစ္ပြားေနသည္ မ်ား ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း သိခြင့္မရသျဖင့္ လက္ပံေတာင္း ေတာင္ကဲ့သို႕
 ျပသနာမ်ိဳး ေပၚေပါက္ ေနသည္ဟု အခ်ိဳ႕ကဆိုၾကသည္။ ဤသည္မွာ မွန္သင့္သေလာက္ မွန္ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ က်ားၾကီးက ယံုကေလးကို 
လက္နွင့္ ဖိထားသည့္ အေျခအေနအား လွည့္ေျပာင္းရန္ အရင္ဦးဆံုး ၾကိဳးစား ဘို႕ လုိပါမည္။ သို႕မဟုတ္ပါက က်ားၾကီးက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း
 သိခြင့္ေပးမည္မဟုတ္သလို၊ တနည္းနည္းျဖင့္ သိလာ ေစဦးေတာ့ ယံုကေလးဘက္က ျပန္လည္အေရးယူနိုင္သည့္ အေနအထားမရွိသျဖင့္ 
မတရားမႈမ်ား ဆက္လက္ဖံုးလႊမ္း ေနပါမည္။

လူထုအား ယံုကေလးဘ၀ မွ ဆင္ၾကီးဘ၀ သို႕လွည့္ေျပာင္းနိုင္ေစရန္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံမွ မည္သို႕ တည္ေဆာက္ မည္နည္း။ 
လူထုရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳရံုသာမက ယင္းတို႕အား ဥပေဒပါအခြင့္အေရး (Legal Rights) မ်ားအျဖစ္
က်င့္သံုးနိုင္ေစရန္ တိုင္းျပည္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ မ်ား တြင္  ျပဌာန္းေပးရပါမည္။ လက္ပံေတာင္း
အေရးတြင္အစျပဳလွ်က္ လယ္သမားမ်ား ရသင့္ရထိုက္ေသာ လယ္လုပ္သူ လယ္ပိုုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးကို ပထမဆံုး အေနျဖင့္ ေ
ဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္မရွင္က အသိအမွတ္ ျပဳရံုသာမက ဥပေဒပါ အခြင့္အေရးျဖစ္လာေအာင္ 
ဦးေဆာင္တိုက္ပြဲ၀င္ေပးလိမ့္မည္ဟု ေျမွာ္လင့္သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ လယ္ပိုုင္ခြင့္” အခြင့္အေရးသည္ အသစ္အဆန္းမဟုတ္ပါ။ ျမန္မာနိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရျပီးခ်ိန္ ကထဲက
 က်င့္သံုးခဲ့ေသာ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ သို႕ရာတြင္  လယ္ပိုုင္ခြင့္” အခြင့္အေရးကို အကန္႕ အသတ္ မဲ႕ က်င့္သံုးလာ
 ေသာအခါ ေျမရွင္စနစ္ ထြန္းကားလာခဲ့သည္။ မိမိတို႕ ပိုင္ေသာ လယ္ေျမပဏာမမွာ ရြာျပင္ ထြက္ လိုက္လွ်င္ 
လက္ညွိဳး ထိုးမလြဲ ဟူ၍ ေျမရွင္မ်ားက တင္စားသံုးနဳန္းခဲ့သည္ အထိ ပင္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ လယ္သမား 
အေျမာက္ အမ်ား မွာ လယ္မဲ့ယာမဲ့မ်ား၊ လယ္သူရင္းငွားမ်ား ဘ၀သို႕က်ဆင္းသြားခဲ့ရသည္။

ဤသည္ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ ၁၉၅၃ ခုနွစ္ လယ္ယာေျမ နိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရး အက္ဥပေဒကို ျပဌာန္းျပီး အစိုးရက
 ေျမရွင္မ်ားထံမွ လယ္ေျမမ်ားကို ျပန္သိမ္း၍ လယ္သမားမ်ားအားေ၀ျခမ္းေရးလုပ္ေပးခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍
 လယ္ ေျမမ်ားအား မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ တဦး တေယာက္မွ် အကန္႕အသတ္မဲ႔ တရား၀င္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မရွိေတာ့ပါ။
 သို႕ရာတြင္ လယ္လုပ္သည့္ လယ္သမားမ်ားက လယ္ေျမ ကို ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္ခြင့္အား ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္းမဟုတ္။
 ၁၉၅၃ ခုနွစ္ လယ္ယာေျမနိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရး အက္ဥပေဒ ေအာက္မွာပင္ လယ္သမားမ်ားသည္ အနည္းဆံုး
တတံုးထြန္အထိ ပိုင္ ဆိုင္ခြင့္ရခဲ့သည္။

ယခုမူ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရက ၂၀၁၂ ခုနွစ္ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႕တြင္ ၁၉၅၃ ခုနွစ္ လယ္ယာေျမ
 နိုင္ငံ ပိုင္ျပဳလုပ္ေရး အက္ဥပေဒ ကို ဖ်က္သိမ္းျပီး လယ္ယာေျမ ဥပေဒသစ္ကို ျပဌာန္း လိုက္ျပီ ျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒအရ
 တဘက္တြင္ လယ္လုပ္သည့္ လယ္သမားမ်ားသည္ လယ္ယာေျမအေပၚ ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ လံုး၀ဆံုးရွံဳးသြား ခဲ့ျပီ
 ျဖစ္သည္။ အျခားတဘက္တြင္ ယင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ (င)(၃) အရလယ္ကို ကိုယ္တိုင္မလုပ္ဘဲ အရင္း အနွီးစိုက္ထုတ္
 စီမံသည့္ ေငြရွင္မ်ားသည္ လယ္သမားစာရင္း၀င္ ျဖစ္သြားသည္။ ထို႕အျပင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လယ္ယာေျမစီမံ ခန္႕ ခြဲမႈ 
အဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္ကို ခ်ည္းကပ္လွ်က္ ပုဒ္မ ၃၀ အရ ေျမယာမ်ားအား အျခားနည္း အသံုးခ်သည္ဟု ဆိုကာ လယ္သမား မ်ား၏
 ေျမယာမ်ားကို သိမ္းယူ လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ေျမရွင္ၾကီးစနစ္ ျပန္လည္ထြန္းကားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

လယ္လုပ္သူ လယ္လုပ္ပိုုင္ခြင့္ရျခင္း”  နွင့္ လယ္ပိုုင္ခြင့္ရျခင္း”  နွစ္ခုသည္ လံုး၀ပင္မတူညီပါ။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ လယ္ယာ ေျမ
ဥပေဒအရ လယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေရာင္္း၊ ေပါင္၊ဖလွယ္၊ ေပး၊ ငွားလုပ္ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ယင္းသို႕လုပ္ရာအစိုးရ က
 ခန္႕အပ္ တာ၀န္ ေပးထားေသာ လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲမႈ အဖြဲ႕အဆင့္္ဆင့္၏ ၾကီးၾကပ္မႈမွာ အဓိက ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာနိုင္ငံ၌ တည္ဆဲဥပေဒျဖစ္ေသာ ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းေရး ဥပေဒအရ ေရာင္းခ်ျခင္း” (Sale) ဟူသည္မွာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ကို
 လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း”  ျဖစ္သည္။ လယ္သမားတြင္ လယ္လုပ္သူ လယ္ပိုုင္ခြင့္” ရွိပါက မိမိ ကိုယ္တိုင္ လယ္မလုပ္နိုင္ ေတာ့
 ေသာ္လည္း မိမိသေဘာအေလွ်ာက္ သူရင္းငွား ေခၚယူခိုင္းေစျပီး လယ္ဆက္လုပ္နိုင္ သည္။ မည္သည့္ စီမံခန္႕ခြဲ ေရး အဖြဲ႕၏ 
ခြင့္ျပဳခ်က္၊ အသိအမွတ္ျပဳမႈရယူစရာမလိုဘဲ အေမြဆက္ခံခြင့္ ေပးနိုင္သည္။ လယ္မွာ မိမိ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ပစၥည္းျဖစ္သျဖင့္ 
မိမိေရာင္းျခင္မွ ေရာင္းမည္၊ မေရာင္းဘဲလဲ ေနျခင္ေနမည္။ ၾကိဳက္ေစ်းရ လွ်င္ ေရာင္းမည္။ ၾကိဳက္ေစ်း မရလွ်င္ မေရာင္းဘဲေနမည္။ 
မည္သူမွ် ဖိအားေပး၍မရ။ ေရာင္းရာတြင္လည္း မိမိပစၥည္း ကို မိမိေရာင္း ျခင္းသာ ျဖစ္သျဖင့္ မည္သည့္ စီမံခန္႕ခြဲေရး
 အဖြဲ႕၏ ၾကီးၾကပ္မႈမွ မလို။

နိုင္ငံေတာ္သည္ ေျမယာအားလံုး၏ ပိုင္ရွင္ျဖစ္သျဖင့္ အစိုးရက နိုင္ငံေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳကာ တျပည္လံုးရွိ ေျမယာ မ်ားအေပၚ
 စိတ္ၾကိဳက္စီမံခန္႕ခြဲေနျခင္းမွာ တရား၀င္သည္ဟု လက္ခံလွ်င္ ညွိနိုင္း ေျဖရွင္းရာ အစိုးရအာဏာပိုင္ မ်ား ျဖစ္ေစ၊ ၄င္းတို႕က
 လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခ်ေပးထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေစ အထက္စီးတြင္ ေရာက္ေနပါမည္။ လယ္သမား မ်ားက ဒူးတုတ္ေနၾကရမည့္
 ဘ၀ျဖစ္သည္။ လက္ပံ ေတာင္းေတာင္ လယ္သမားမ်ားမွာ သံုးနွစ္စာ သီးနွံအတြက္ တကလွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္းေက်ာ္ ခန္႕မွ်သာ
 ရရွိေၾကာင္း သိရသည္။ လယ္သမား မ်ားမွာ ၄င္းတို႕ေပးသမွ်မျဖစ္ေလာက္ ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးကေလးကို ေခါင္းငံု႕ကာ လက္ခံရယူ၍
 ေျမမွ ထြက္ခြာေပးၾကရရံုသာ ရွိမည္။ ေကာ္မရွင္၏ အလုပ္မွာ လည္း လယ္သမားမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ နည္းေန ပါသည္၊
 တစံုတရာတိုးေပးပါဟု၀ိုင္း၀န္း ေမတၱာရပ္ခံေပးျခင္းမွ တပါး အျခား တတ္နိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

သို႕ျဖစ္၍ “ လယ္လုပ္သူ လယ္ပိုင္ခြင့္  ဟူသည္မွာ လယ္သမားတိုင္း အတြက္ အေရးၾကီးလာသည္။ ယင္းကို အသိ အမွတ္ျပဳလွ်င္ပင္
 လက္ပံေတာင္းေတာင္ လယ္သမားမ်ား၌ ညွိနိုင္းနိုင္စြမ္းရည္ မ်ားစြာတက္ လာပါမည္။ လယ္သမား ထုအေနျဖင့္ ယံုကေလးဘ၀မွ
 ဆင္ၾကီးဘ၀ သို႕ ေျပာင္းလဲနိုင္ေစရန္ လမ္းေၾကာင္းပြင့္သြားပါမည္။

ဤသည္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ေကာ္မရွင္ကိုယ္တိုင္က စနစ္တက် ျပန္လည္ ေလ႕လာျပီး    
“ လယ္လုပ္သူ လယ္ပိုင္ခြင့္  ဟူသည့္ လယ္သမားအခြင့္အေရး အေျခခံေပၚတြင္ ရပ္တည္၍ လက္ပံေတာင္းေတာင္
 အေရးကို ခ်ည္းကပ္လိမ့္မည္ဟု ေျမွာ္လင့္သည္။ သို႕ျဖစ္ပါက လက္ပံေတာင္းေတာင္လယ္သမားမ်ားသာမက
 တျပည္ လံုးရွိ လယ္သမားမ်ားပါ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရသြားနိုင္ပါသည္။

အစိုး၇က သံဃာေတာ္မ်ားအား အင္အားသံုးျဖိဳခြဲခဲ့ရာတြင္ တျပည္လံုး လူထု၏ မေၾကနပ္မႈမွာ ေတာမီးပမာ ခ်က္ျခင္း 
ပ်ံ႕နွံ႕သြားခဲ့သည္။ ေျမယာစီမံခန္႕ခြဲမႈ အေပၚ အေျချပဳ၍ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ျပသနာမွာ တေျဖးေျဖး
 ၾကီးထြားလာခဲ့သည္။ သံဃာေတာ္နွင့္ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္လာသည္အထိ က်ယ္ျပန္႕လာေသာအခါ
 လက္ပံေတာင္းေတာင္ လယ္သမားထုအေနျဖင့္ တိုက္ပြဲ၏အက်ိဳးကို မခံစားရေသးေသာ္လည္း အလားတူ အျခားေဒသ
 တခုတြင္မူ ေျမယာနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ေဒသခံလယ္သမားမ်ား စတင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္၇လာျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

Max Myanmar ကုမၸဏီက ယခင္က ေငြေဆာင္ျမိဳ႕နယ္ခြဲ အမွတ္(ရပ္ကြက္ရွိ လယ္နွင့္ ေတာင္ေျမက တရာေက်ာ္ 
အတြက္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၇၂၈၅ ကို ဒီဇဘၤာလ (ရက္ေန႕က ေဒသခံပိုင္ရွင္ ၁၃ ဦးအား ဂရုဏာေၾကးအျဖစ္ ေပးအပ္ ခဲ့ျခင္းပင္။ 
ယင္းမွာ ေတာင္သူ ၁၃ ဦးပိုင္ဆိုင္သည့္ လယ္ေျမ နွင့္ ေတာင္ေျမ (ဥယ်ာဥ္ေျမ၁၀၆ က အတြက္ လယ္ ကလွ်င္
က်ပ္ ၂၅ သိန္းနဳန္း၊ ေတာင္ေျမ က လွ်င္ က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ နဳန္းနွင့္ ေပးအပ္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ Eleven Media Group က
ဒီဇဘၤာလ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ ေဖၚျပခဲ့ သည္။

အပိုင္း (၃) ကို ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)

No comments :