Saturday, 30 March 2013

မီးခဲျပာဖံုုး လက္ပေတာင္း

၃၀-၃-၂၀၁၃
လက္ပန္ေတာင္းေတာင္ေဒသအေျခအေန

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္ကုမၸဏီလီမီတက္သည္၊လက္ပန္ေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းအတြက္လယ္ယာေျမဧက(၇၈၆၇)
ေက်ာ္လယ္သမားမ်ားထံမွသိမ္းပုိက္ထားျပီး၊ဆည္တည္းရြာ၊ဇီးေတာရြာ၊ဝက္
ေမွးရြာ၊ကံေတာရြာတုိ႔ကုိပုဒ္မ(၁၄၄)ထုတ္ျပန္ထားျပီးေရြ႕ေျပာင္းဖ်က္သိမ္းအမိန္႔
ထုတ္ျပန္ထားပါသည္၊၊စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဘက္မွမည္သည့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ရွိေစကာမွဳ၊ျပည္သူ႔လူထုအက်ဳိးတြက္သမာသမတ္က်ေသာေစာင့္ၾကည္ေလ့လာ
သည့္အဖြဲ႔မ်ားမရွိျခင္းနွင့္ေကာ္မရွင္၏အစီရင္ခံကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
ဖြဲ႔စည္းသည့္လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္(၁၅)ဦးပါအဖြဲ႔သည္အာဏာပုိင္မ်ားကုမၸ
ဏီဘက္မွလူမ်ားသာပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ေဒသတြင္းျပည္သူမ်ားအတြက္
အားကုိးရာမဲ့စိတ္မခ်မ္းေျမ႕စရာျဖစ္ေနပါသည္၊ယခုအခ်ိန္သည္လယ္သမား
မ်ားအတြက္ေျမပဲနွင့္ၾကက္သြန္ေဖာ္ခ်ိန္ျဖစ္ေနျပီးသၾကၤန္မုိးနီးကာလျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္လယ္ယာေျမမ်ားကုိထိထိမိမိအသုံးခ်ရန္လုိအပ္ေနပါသည္၊ကုမၸဏီ
ဘက္မွေလွ်ာ္မယူထားေသာေျမမ်ားကုိပုဒ္မ(၁၄၄)ထုတ္ထားျခင္းနွင့္စီမံကိန္းအေဆာက္အဦးမ်ား၊ဝန္းျခံမ်ားမတရားခတ္ထားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ေဒသခံမ်ားအ
လြန္နစ္နာလွ်က္ရွိပါသည္၊ထုိေႁကာင့္ယေန႔ေန႔လည္(၃)နာရီတြင္ဖ်က္သိမ္းရန္အမိန္႕ထုတ္ခံထားရသည့္
ဇီးေတာရြာမွမိမိလယ္ယာေျမမိမိကာကြယ္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳကုိ၊စီမံကိန္းေၾကာင့္နစ္နာေနေသာအျခားေသာေက်းရြာ(၁၀)ရြာမွကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေသာအင္အား(၃၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ျဖင့္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါသည္၊အစီအစဥ္မ်ားအရပထမဦးစြာျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္ကုမၸဏီလီမီတက္၏ေၾကးနီစီမံကိန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္မိမိတုိ႔၏ရြာမ်ားေျမယာမ်ားကုိလုံးဝလြဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ေရာင္းခ်ျခင္း၊ေလွ်ာ္ေၾကးယူျခင္းမ်ားျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းစာသား
ပါဆုိင္းဘုတ္ကုိအခမ္းအနားျဖင့္စုိက္ထူခဲ့ၾကျပီးေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွတစ္ဦးျခင္းစီလယ္ယာေျမကာကြယ္ေရးကတိျပဳလက္မွတ္မ်ားထုိးခဲ့ၾကပါသည္၊ေျမယာေလွ်ာ္ေၾကးထက္မိမိေျမတြင္မိမိျငိမ္းခ်မ္းစြာလုပ္ကုိင္စားေသာက္ခြင့္ရရန္သာအလုိရွိေၾကာင္းကုိေပၚလြင္ေစရန္သေဘာထားစာရြက္မ်ားကုိေဝဌခဲ့ၾကျပီးလယ္သမားမ်ား
သည္ရြာတြင္းရွိေနအိမ္မ်ားတြင္လည္းမိမိေျမကုိဦးပုိင္ကုမၸဏီ၏ေၾကးနီစီမံကိန္းအတြက္ေရာင္းခ်မည္မဟုတ္ေၾကာင္းသေဘာထားေၾကျငာခ်က္မ်ားကုိျမင္သာေသာေနရာမ်ား၌ကပ္၍ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးညေန(၄)နာရီတြင္လွဳပ္ရွားမွဳပထမရက္ျပီးစီးသြားပါသည္၊၊၊ညေန(၄း၃၀)တြင္လယ္ယာေျမကာကြယ္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳဒုတိယရက္ျပီီးခဲ့ပါသည္၊အာဏာပုိင္မ်ား၊သတင္းေပးမ်ားအေနျဖင့္မနက္(၁၀)ခန္႔မွစတင္၍ရြာဝင္လမ္းထိပ္မ်ားတြင္ေစာင့္ၾကည့္မွဳမ်ားရွိခဲ့ျပီးျပႆနာတစုံတရာမျဖစ္ပြားခဲ့ပါ၊ေနာက္ရက္မ်ားတြင္လည္းလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္မိမိလယ္ယာေျမမိမိကာကြယ္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္၊၊
၃၀-၃-၂၀၁၃
လက္ပန္ေတာင္းေတာင္ေဒသျပည့္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ
၃၀-၃-၂၀၁၃
           လက္ပန္ေတာင္းေတာင္ေဒသအေျခအေန

      ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္ကုမၸဏီလီမီတက္သည္၊လက္ပန္ေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းအတြက္လယ္ယာေျမဧက(၇၈၆၇)
ေက်ာ္လယ္သမားမ်ားထံမွသိမ္းပုိက္ထားျပီး၊ဆည္တည္းရြာ၊ဇီးေတာရြာ၊ဝက္
ေမွးရြာ၊ကံေတာရြာတုိ႔ကုိပုဒ္မ(၁၄၄)ထုတ္ျပန္ထားျပီးေရြ႕ေျပာင္းဖ်က္သိမ္းအမိန္႔
ထုတ္ျပန္ထားပါသည္၊၊စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဘက္မွမည္သည့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ရွိေစကာမွဳ၊ျပည္သူ႔လူထုအက်ဳိးတြက္သမာသမတ္က်ေသာေစာင့္ၾကည္ေလ့လာ
သည့္အဖြဲ႔မ်ားမရွိျခင္းနွင့္ေကာ္မရွင္၏အစီရင္ခံကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
ဖြဲ႔စည္းသည့္လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္(၁၅)ဦးပါအဖြဲ႔သည္အာဏာပုိင္မ်ားကုမၸ
ဏီဘက္မွလူမ်ားသာပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ေဒသတြင္းျပည္သူမ်ားအတြက္
အားကုိးရာမဲ့စိတ္မခ်မ္းေျမ႕စရာျဖစ္ေနပါသည္၊ယခုအခ်ိန္သည္လယ္သမား
မ်ားအတြက္ေျမပဲနွင့္ၾကက္သြန္ေဖာ္ခ်ိန္ျဖစ္ေနျပီးသၾကၤန္မုိးနီးကာလျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္လယ္ယာေျမမ်ားကုိထိထိမိမိအသုံးခ်ရန္လုိအပ္ေနပါသည္၊ကုမၸဏီ
ဘက္မွေလွ်ာ္မယူထားေသာေျမမ်ားကုိပုဒ္မ(၁၄၄)ထုတ္ထားျခင္းနွင့္စီမံကိန္းအေဆာက္အဦးမ်ား၊ဝန္းျခံမ်ားမတရားခတ္ထားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ေဒသခံမ်ားအ
လြန္နစ္နာလွ်က္ရွိပါသည္၊ထုိေႁကာင့္ယေန႔ေန႔လည္(၃)နာရီတြင္ဖ်က္သိမ္းရန္အမိန္႕ထုတ္ခံထားရသည့္
ဇီးေတာရြာမွမိမိလယ္ယာေျမမိမိကာကြယ္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳကုိ၊စီမံကိန္းေၾကာင့္နစ္နာေနေသာအျခားေသာေက်းရြာ(၁၀)ရြာမွကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေသာအင္အား(၃၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ျဖင့္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါသည္၊အစီအစဥ္မ်ားအရပထမဦးစြာျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္ကုမၸဏီလီမီတက္၏ေၾကးနီစီမံကိန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္မိမိတုိ႔၏ရြာမ်ားေျမယာမ်ားကုိလုံးဝလြဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ေရာင္းခ်ျခင္း၊ေလွ်ာ္ေၾကးယူျခင္းမ်ားျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းစာသား
ပါဆုိင္းဘုတ္ကုိအခမ္းအနားျဖင့္စုိက္ထူခဲ့ၾကျပီးေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွတစ္ဦးျခင္းစီလယ္ယာေျမကာကြယ္ေရးကတိျပဳလက္မွတ္မ်ားထုိးခဲ့ၾကပါသည္၊ေျမယာေလွ်ာ္ေၾကးထက္မိမိေျမတြင္မိမိျငိမ္းခ်မ္းစြာလုပ္ကုိင္စားေသာက္ခြင့္ရရန္သာအလုိရွိေၾကာင္းကုိေပၚလြင္ေစရန္သေဘာထားစာရြက္မ်ားကုိေဝဌခဲ့ၾကျပီးလယ္သမားမ်ား
သည္ရြာတြင္းရွိေနအိမ္မ်ားတြင္လည္းမိမိေျမကုိဦးပုိင္ကုမၸဏီ၏ေၾကးနီစီမံကိန္းအတြက္ေရာင္းခ်မည္မဟုတ္ေၾကာင္းသေဘာထားေၾကျငာခ်က္မ်ားကုိျမင္သာေသာေနရာမ်ား၌ကပ္၍ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးညေန(၄)နာရီတြင္လွဳပ္ရွားမွဳပထမရက္ျပီးစီးသြားပါသည္၊၊၊ညေန(၄း၃၀)တြင္လယ္ယာေျမကာကြယ္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳဒုတိယရက္ျပီီးခဲ့ပါသည္၊အာဏာပုိင္မ်ား၊သတင္းေပးမ်ားအေနျဖင့္မနက္(၁၀)ခန္႔မွစတင္၍ရြာဝင္လမ္းထိပ္မ်ားတြင္ေစာင့္ၾကည့္မွဳမ်ားရွိခဲ့ျပီးျပႆနာတစုံတရာမျဖစ္ပြားခဲ့ပါ၊ေနာက္ရက္မ်ားတြင္လည္းလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္မိမိလယ္ယာေျမမိမိကာကြယ္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္၊၊
၃၀-၃-၂၀၁၃
လက္ပန္ေတာင္းေတာင္ေဒသျပည့္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ

No comments :