Monday, 22 April 2013

ေဒါက္တာဘေမာ္အေၾကာင္း

၁၉၂၄ ခုႏွစ္တြင္ ေဒါက္တာဘေမာ္သည္ ေဘာဒိုးတကၠသိုလ္မွ ပါရဂူဘြဲ ့(Ph.D)
ရရွိခဲ့သည္။ ဤသို ့ၿဖင့္ ၿပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ ပါရဂူဘြဲ ့ရရွိၿပီးေနာက္ ၁၉၂၄ ခုႏွစ္
ေႏြရာသီတြင္ ၿမန္မာႏိုင္ငံသို ့ၿပန္လာခဲ့သည္။ ၿမန္မာႏိုင္ငံသို ့ၿပန္လာခ်ိန္တြင္
“ဗုဒၶသာသနာၿပဳက်မ္း” ၿပဳစုရာမွ ဗုဒၶဘာသာကို သက္၀င္ယံုႀကည္လာခဲ့သည္။
ထို ့ေနာက္ ၁၉၂၆ ဧၿပီ ၅ ရက္တြင္ ဗမာအမ်ိဳးသမီး ေဒၚခင္မမႏွင့္ အိမ္ေထာင္ၿပဳ
ခဲ့ၿပီး ၀တ္လံုေတာ္အၿဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနရာမွ ၁၉၃၀ ၿပည့္ႏွစ္ ၿဖစ္ပြားခဲ့သည့္
ေတာင္သူလယ္သမားအေရးေတာ္ပံုႀကီး ႀကံဳႀကိဳက္ခဲ့ရာ အေရးေတာ္ပံုအတြင္း
ေတာင္သူလယ္သမားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဆရာစံအဖမ္းခံရေသာေႀကာင့္
ဆရာစံဘက္မွာ ၀တ္လံုအၿဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရာမွ ႏိုင္ငံေရးေလာက၌ ထင္ရွားလာ
ခဲ့သည္။

၀တ္လံုေဒါက္တာဘဟန္၊ ၀တ္လံုေဒါက္တာဘေမာ္၊ ၀တ္လံုေက်ာ္ၿမင့္၊ ၀တ္လံု
ေက်ာ္ရင္၊ အမိန္ ့ေတာ္ရ ရမ္းၿဗဲဦးေမာင္ေမာင္၊ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳ၊ အယ္ဒီတာႏွင့္
စာေရးဆရာဦးဘခိုင္တို ့ပါ၀င္ေသာ မခြဲခြာေရး (တြဲေရး)အသင္းတစ္ခုကို
ဖြဲ ့စည္း၍ ၿမန္မာၿပည္ကို အိႏၵိယၿပည္မွ မခြဲခြာသင့္ေႀကာင္း ေဟာေၿပာႀကသည္။
ထိုအဖြဲ ့ကို “ေမာ္၊ၿမင့္၊ၿဗဲ ပါတီ” ဟုေခၚႀကသည္။ ၁၉၃၂ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ရက္ေန ့
တြင္ တြဲေရးေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာဘေမာ္၊ ေဒါက္တာဘဟန္နွင့္
ခြဲေရးေခါင္းေဆာင္ ဦးဘေဘ၊ ဦးဘစီတို ့ ယွဥ္ၿပိဳင္ေဟာေၿပာေသာ ခြဲေရးတြဲေရး
ေဟာေၿပာခ်က္မ်ားမွာ နွစ္ဖက္စလံုးပင္ ယုတၱိ သာဓက အကိုးအကားမ်ား
ပါ၀င္ႀကသၿဖင့္ အလြန္ပင္ထင္ရွားေသာ ေဟာေၿပာပြဲတစ္ခုၿဖစ္သည္။

ေဒါက္တာဘေမာ္သည္ ပညာေရး၀န္ႀကီးအၿဖစ္ ထမ္းရြက္ေနခ်ိန္အတြင္း
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဒုတိယေက်ာင္းသားသပိတ္ေပးေပါက္လာခဲ့သည္။
သပိတ္ေပးေပါက္ရၿခင္းအေႀကာင္းအရင္းမွာ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ ့ဥကၠဌ
ကိုႏုသည္ အမ်ိဳးသားေန ့တြင္ တကၠသိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္ပံုမေကာင္းေႀကာင္း
ေဟာေၿပာသၿဖင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး မစၥတာဒီက်စေလာ့စ္ (D.J Sloss)က
ကိုႏုအား ေက်ာင္းမွထုတ္လိုက္သည့္အေႀကာင္းၿဖစ္သည္။ ထို ့ၿပင္ ကိုေအာင္ဆန္း
အယ္ဒီတာအၿဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အိုးေ၀မဂၢဇင္း အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁
(၁၉၃၆ ဇန္န၀ါရီ)ထုတ္တြင္ အဂၤလိပ္က႑ပိုင္း၌ ပါ၀င္ေသာ Yamamin
(ယမမင္း)၏ The Hell Hound At Large (ငရဲေခြးႀကီး လြတ္ေၿပးေနသည္)
အယ္ဒီတာထံေပးစာေႀကာင့္ ၇န္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကိး စေကာ့စ္က
ေပးစာေရးသူအမည္ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ အယ္ဒီတာ ကိုေအာင္ဆန္းအား
ေတာင္းဆိုလိုက္ရာ ကိုေအာင္ဆန္းက အယ္ဒီတာက်င့္၀တ္၀တၱရားအရ
ကေလာင္ရွင္အမည္ကို ဖြင့္ဟထုတ္ေၿပာရန္ ၿငင္းပယ္လိုက္သၿဖင့္
ကိုေအာင္ဆန္းအား ေက်ာင္းမွထုတ္ပစ္ရန္ တကၠသိုလ္အာဏာပိုင္မ်ားက
ႀကံရြယ္ေနေႀကာင္း သတင္းထြက္ေပးလာသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားညီညြတ္စြာ
သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားသပိတ္ေႀကာင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီး
ေဒါက္တာဘေမာ္ အခက္အခဲႏွင့္ႀကံဳေတြ ့ကာ တကၠသိုလ္သပိတ္ကိစၥကို စံုစမ္းရန္
ဆာၿမဘူးေကာ္မတီ (Sir Mya Bu Comittee)ကို ဖြဲ ့စည္း၍ စံုစမ္းေစသည္။
ထို ့ၿပင္ ယင္းေကာ္မတီကို တကၠသိုလ္ဥပေဒကို ၿပင္ဆင္ရန္လည္း တာ၀န္ေပး
ထားသည္။ ပညာေရး၀န္ႀကိးေဒါက္တာဘေမာ္သည္ သပိတ္ေက်ာင္းသား
ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ ့ဆံု၍ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်နပ္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရသည္။ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာထြက္ၿပီးေနာက္
မႀကာမီမွာပင္ “ဘာဆာ” (Bursor)ေခၚ တကၠသိုလ္ေငြထိန္း ဦးထင္အေပၚ
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စြပ္စြဲခ်က္ကို စံုစမ္း၍ အလုပ္မွထုတ္ပစ္လိုက္သည္။
ထို ့ေနာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားနွင့္ ေဒါက္တာဘေမာ္တို ့ သေဘာတူညီခ်က္
ရရွိၿပီးေနာက္ ၀န္ႀကီး၏ ကတိၿဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားေက်ာင္းၿပန္တက္ကာ
သပိတ္ေမွာက္ၿခင္း ၿပီးဆံုးသြားသည္။

၁၉၃၆ ခုနွစ္ ဧၿပီလတြင္က်င္းပေသာ အႀကိမ္ ၂၀ ေၿမာက္ မဂၤလြန္းဂ်ီစီဘီေအ၏
ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံတြင္ ေဒါက္တာဘေမာ္သည္ ၉၁ ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္အေရြးခံရန္ ဆံုးၿဖတ္ခဲ့ၿပီး ဆင္းရဲသားမ်ားအက်ိဳး
ၿဖစ္ထြန္းေစေသာ “ဆင္းရဲသား၀ါဒ” ကို ကြန္ဖရန္ ့အစည္းအေ၀းသို ့တင္၍
ညီလာခံက ေဆြးေႏြးအတည္ၿပဳခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္ ၉၁ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသစ္
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ထိုႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ကို ၀ါဒတစ္ရပ္အေနအားၿဖင့္
ေဒါက္တာဘေမာ္၏ ဆင္းရဲသားအဖြဲ ့က ႏိုင္ငံတြင္ အထပ္ထပ္ေႀကညာ၍
မဲဆြယ္စည္းရံုးခဲ့သည္။ အတိုက္အခံပါတီ၀င္မ်ားကလည္း ေဒါက္တာဘေမာ္သည္
ငါးေထာင္က်ပ္စားပညာေရး၀န္ႀကီးကို လက္ခံယူ၍ ဆင္းရဲသား၀ါဒအေႀကာင္းကို
ေဟာေၿပာေနၿခင္းမွာ ေရွ ့ေနာက္မညီညြတ္၊ ေဒါက္တာဘေမာ္၏ ဆင္းရဲသား၀ါဒ
သည္ မၿဖစ္ႏိုင္ေႀကာင္း ေ၀ဖန္ခဲ့ႀကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး၍ အမတ္အင္အား
၁၆ ေယာက္သာရေသာအခါ ဘုရင္ခံက ေဒါက္တာဘေမာ္အား ပညာေရး၀န္ႀကီး
ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေစၿပီး ပညာေရး၀န္ႀကီးေနရာတြင္ ၀တ္လံုဦးသိမ္းေမာင္ကို
ခန္ ့အပ္ခဲ့သည္။

ေဒါက္တာဘေမာ္နန္းရင္း၀န္အၿဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရေသာအခ်ိန
၁၉၃၈ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၈ ရက္တြင္ ေခ်ာက္ေရနံေၿမမွစတင္၍ အလုပ္သမား
သပိတ္ စတင္ၿဖစ္ပြားသည္။ ေရနံခ်က္စက္ရံုမွ သပိတ္ေမွာက္ၿဖစ္ပြားေနစဥ္
အတြင္း ဗုဒၶဘာသာ မြတ္စလင္အဓိကရုဏ္းႀကီးသည္ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၆
ရက္ေန ့ ညေနပိုင္းကစ၍ ရန္ကုန္မွစတင္ၿဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ေဒါက္တာဘေမာ္၏ ဆင္းရဲသားပါတီ၊ တို ့ဗမာအစည္းအရံုးႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား
အဖြဲ ့ပူးေပါင္း၍ စစ္အတြင္း အင္အားစုႀကီးတစ္ရပ္ဖြဲ ့စည္းရန္ ဆံုးၿဖတ္ႀကသည္။
ထိုအဖြဲ ့ႀကီး၏အမည္ကို သတ္မွတ္ရန္ေရြးခ်ယ္ႀကေသာအခါ ေဒါက္တာဘေမာ္က
ေရွးၿမန္မာရာဇ၀င္တြင္ အထင္အရွားရွိခဲ့သည့္ ထြက္ရပ္ေပါက္ဘိုးဘိုးေအာင္၏
ထူးၿခားေသာအစြမ္းသတၱိအေပၚ အေၿခခံ၍ “ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္း” ဟု အမည္ေခၚရန္
အႀကံၿပဳခဲ့သည္။ ထို ့ေနာက္ ေဒါက္တာဘေမာ္၏ေနအိမ္တြင္ က်င္းပေသာ
အစည္းအေ၀းတြင္ “ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္း” ကို စတင္ဖြဲ ့စည္းခဲ့သည္။
ေဒါက္တာဘေမာ္မွ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ၿဖစ္ၿပီး သခင္ေအာင္ဆန္းမွာ အတြင္းေရးမွဴး
ၿဖစ္၏။ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္ႀကီးအေနၿဖင့္ ၁၉၄၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလသို ့
ေရာက္ေသာ္ လူထုေထာက္ခံမႈ တခဲနက္ ရရွိခဲ့ရံုမ်ွမက ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္ႀကီးတြင္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာပါတီအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈလည္း ပိုမို
ခိုင္မာလာသည္။ ၁၉၄၀ ႏွစ္လယ္ေလာက္ေရာက္ေသာအခါ သခင္ေအာင္ဆန္း
သည္ ၿမန္မာၿပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္၊ ႏိုင္ငံၿခားအကူအညီရေရးအတြက္
ၿပည္ပနိုင္ငံသို ့သြားေရာက္ရန္ကိစၥကို ေဒါက္တာဘေမာ္ထံ လာေရာက္ေဆြးေႏြး
ခဲ့သည္။ ထို ့ေနာက္ ေဒါက္တာဆူဇူကီး၏ ဆက္သြယ္ေပးမႈေႀကာင့္ ဂ်ပန္သံရံုးမွ
ဒုတိယေကာင္စစ္၀န္ မစၥတာဖူကိုင္းႏွင့္ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္မ်ား
ၿဖစ္ႀကေသာ ေဒါက္တာဘေမာ္၊ သခင္ေအာင္ဆန္း၊ ဦးသိန္းေမာင္တို ့သည္
ေဒါက္တာဘေမာ္၏ေနအိမ္၌ သခင္ေအာင္ဆန္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို ့ထြက္ခြာရန္
အစီအစဥ္မ်ားကို ညွိႏိႈင္းခဲ့ႀကသည္။

၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ႀသဂုတ္လ ၁ ရက္ နံနက္ ၈း ၃၀ နာရီ၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ အစိုးရအိမ္ေတာ္
တြင္ ၿမန္မ့လြတ္လပ္ေရးေန ့သဘင္အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပသည္။ နံနက္
၉ နာရီတြင္ ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစီမံမႈအဖြဲ ့၀င္ ဗႏၶဳလဦးစိန္က
ေရႊပုရပိုက္ကို ဖြင့္လွစ္၍ ၿမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးေႀကညာစာတမ္းကို ဖတ္ႀကားၿပီး
ၿမန္မာႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစည္းမ်ဥ္းဥပေဒအတည္ၿပဳၿခင္းၿဖစ္ေႀကာင္း ေႀကညာသည္။
ထို ့ေနာက္ ေဒါက္တာဘေမာ္အား ႏိုင္ငံေတာ္အဓိပတိအၿဖစ္ တင္ေၿမွာက္ၿပီး
“အရွင္မင္းႀကီး” ဟူေသာ ေ၀ါဟာရသစ္တစ္ခုကို အာဏာရွင္ဘုရင္ဆန္ဆန္
သံုးစြဲရန္နွင့္ ေဒါက္တာဘေမာ္၏ဇနီးကိုလည္း “ႀကင္ယာေတာ္” ဟူေသာ
အသံုးအႏႈန္း ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲႀကရန္ကိုလည္း ဆံုးၿဖတ္ခဲ့သည္။ ထို ့ေနာက္
ဗႏၶဳလဦးစိန္ကဘဲ ၿမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးေႀကညာစာတမ္းႀကီးကို ဖတ္ႀကားေလ၏။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ ည ၇ နာရီတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အဖြဲ ့သည္
သရက္ခရိုင္ ပုဏၰားကၽြန္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ၿပည္သူ ့လြတ္လပ္ေရး
တပ္မေတာ္ဌာနမွ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္လိုက္ၿပီၿဖစ္ေႀကာင္း ေႀကညာကာ
ဖတပလ မွ ဦးစီး၍ ၿမန္မာနိုင္ငံတ၀န္းလံုးရွိ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို ့အား ဆင္ႏႊဲ
လိုက္ႀကေလသည္။ ၁၉၄၅ ခု ဧၿပီ ၂၂ တြင္ ဂ်ပန္တပ္မ်ား၏ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္
ကီမူရာက ၄င္း၏စစ္ဦးစီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တာနာကာအား ရန္ကုန္မွ
အတင္းဆုတ္ခြာခိုင္းသည္။ ယင္းေန ့မွာပင္ ဂ်ပန္စစ္ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မွ
ေဒါက္တာဘေမာ္ဦးေဆာင္ေသာ ၀န္ႀကီးမ်ားအား ဧၿပီ ၂၃ ည ၁၈ နာရီတြင္
ေမာ္လၿမိဳင္သို ့လိုက္ပါရန္ အမိန္ ့ထုတ္ခဲ့သည္။ ထို ့ေနာက္ ၁၉၄၅ ခု ဧၿပီ ၂၃
ည ၉း ၃၀ နာရီတြင္ ရန္ကုန္မွဆုတ္ခြာေသာ ဂ်ပန္စစ္တပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္အတ
ေဒါက္တာဘေမာ္နွင့္ မိသားစု၀င္မ်ား၊ ေဒါက္တာဘဟန္၊ ဦးလွေဖ၊
သခင္လြန္းေဘာ္၊ သခင္ႏု၊ ဗႏၶဳလဦးစိန္တို ့သည္ လိုက္ပါသြားခဲ့ႀကသည္။

ေဒါက္တာဘေမာ္သည္ ဂ်ပန္တို ့လက္နက္ခ်ၿပီးေနာက္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ႀသဂုတ္လ
၁၆ ရက္ေန ့တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးခိုလံႈခြင့္ေတာင္းရန္ ယိုးဒယား ၿမန္မာ
ရထားလမ္းခရီးၿဖင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေခတၱ
ခိုေအာင္းေနခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉၄၅ ဒီဇင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ တိုက်ိဳရွိ
ၿဗိတိသ်ွစစ္တပ္မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဖီးဂ်ီးစ္ ထံတြင္ လက္နက္ခ် အဖမ္းခံခဲ့သည္။
၁၉၄၅ ဒီဇင္ဘာလကုန္ခန္ ့တြင္ ေဒါက္တာဘေမာ္အား အေမရိကန္
ေထာက္လွန္းေရးအဖြဲ ့က ဆူဂါမိုအက်ဥ္းေထာင္သို ့ လႊဲေၿပာင္းေပးခဲ့သည္။
ဆူဂါမိုအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ၁၉၄၆ ဇူလိုင္လကုန္အထိ ႀကာၿမင့္ခဲ့ၿပီး ၿဗိတိသ်ွ
အစိုးရ၏ စစ္အတြင္းအပစ္မ်ားမွ ခြင့္လႊတ္ေႀကာင္းအမိန္ ့ထြက္လာၿပီးေနာက္
ၿမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့သို ့ ၁၉၄၆ ႀသဂုတ္လ ၁ ရက္တြင္ ေရာက္ရွိလာရာ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခါင္းေဆာင္ေသာ ဖက္ဆစ္ဆန္ ့က်င္ေရး ၿပည္သူ ့
လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ (ဖဆပလ)တြင္ ပါ၀င္ရန္ စည္းရံုးခဲ့ေသာ္လည္း
လက္မခံဘဲ မဟာဗမာပါတီကုိ ၿပန္လည္ထူေထာင္ကာ ၿဗိတိသ်ွကိုဆန္ ့က်င္သည့္
အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ေဒါက္တာဘေမာ္သည္
၁၉၄၇ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ၿဗိတိသ်ွနန္းရင္း၀န္
အက္တလီတို ့ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ “ေအာင္ဆန္း - အက္တလီစာခ်ဳပ္” ကို
ဆန္ ့က်င္ခဲ့သည္။

ေဒါက္တာဘေမာ္သည္ ၁၉၄၇ မတ္လ ၉ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ေနသူရိန္ရံုႀကီး၌
မဟာဗမာအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ ႀကီးမွဴးေသာ ဗမာ့လက္ငင္း လြတ္လပ္ေရး အစည္းအေ၀း
တြင္ သဘာပတိေဆာင္ရြက္ကာ ေအာင္ဆန္းအက္တလီစာခ်ဳပ္နွင့္ ပက္သက္ၿပီး..

“အဂၤလိပ္က ဗမာေတာင္းသမ်ွကို ေပးရမယ့္အေၿခအေန၊ ဗမာက အဂၤလိပ္ဆီက
ေတာင္းသမ်ွ ရရမယ့္အေၿခအေနမွာ ေရာက္ခဲ့ေနတယ္။ သူတို ့ဟာ လက္ကိုင္မမီ
ေၿခကုတ္မရ ၿဖစ္ေနႀကတာ ကမာၻကေတာင္သိတယ္။ တကမာၻလံုးမွာ
သူတို ့ဟာ မီးေတြပတ္ပတ္လည္၀ိုင္းေနတယ္။ စစ္ၿပီးကတည္းက အဂၤလိပ္ေတြဟာ
အာရွတိုင္းၿပည္ေတြကေန အထုတ္ထမ္းၿပီး ေၿပးရေတာ့မယ့္ဘ၀ ေရာက္ေနပါတယ္။
ဒါကိုလည္း အာရွတိုင္းၿပည္ေတြက သိႀကတယ္။ သိတဲ့အတိုင္း လံုး၀အေလ်ွာ့
မေပးဘဲ အေရးဆိုႀကတယ္။ အိႏၵိယ၊ အီဂ်စ္၊ ပါလက္စတိုင္းတို ့ဆိုရင္ အဂၤလိပ္က
ေစ်းဆစ္တာေတာင္ တစ္ေရြးသားမွ မခံႀကဘူး။ ဦးေအာင္ဆန္းတို ့တစ္ဦးတည္း
ကသာ အဂၤလိပ္ကေပးသမ်ွကို တင္းတိမ္ၿပီး သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးခဲ့ႀကတယ္။
ဦးေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္လည္း ၀န္ခံထားတယ္။ ဗမာတၿပည္လံုးလည္း သိေနႀကတဲ့
ကိစၥဘဲ။ ဘာလဲဆိုေတာ့ ဒီစာခ်ဳပ္ဟာ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ ဗမာၿပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒနဲ ့
၁၉၄၅ ခု ဗမာၿပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ၊ အဲဒီႏွစ္ခုေပၚမွာ အေၿခတည္တယ္။
ရွင္းရွင္းဆိုရင္ အဂ္လိပ္အစိုးရက လံုး၀တာ၀န္ခံရတဲ့ အဂၤလိပ္ဘုရင္ခံအာဏာရွင္
ၿဖစ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘဲ။ ဦးေအာင္ဆန္းလက္မွတ္မထိုးခင္ကအတိုင္းဆိုရင္
ဒီဘုရင္ခံအာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟာ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးတာနဲ ့တၿပိဳင္နက္
ရုပ္သိမ္းရမယ္။ အခု အဂၤလိပ္ေအာင္ဆန္းစာခ်ဳပ္ေႀကာင့္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး
မရမခ်င္း တည္ေနမယ္တဲ့။ ဒါဟာ စာခ်ဳပ္ထဲကအတိုင္းဘဲ။ ဒီစာခ်ဳပ္ကို
ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားရင္ ပုလိပ္အဖြဲ ့ဥကၠဌ ဦး၀င္းေမာင္ရဲ ့စကားအတိုင္း
“၀ါးေလခါးေလ“ ဘဲ။

ဦးေအာင္ဆန္းဟာ ဘိလပ္သြားၿပီး ဘာသြားေတာင္းတာလဲ။ သူတို ့ ဖဆပလ
အဖြဲ ့ကေရာ၊ ဖဆပလ သတင္းစာေတြကေရာ ခုမွ သူတို ့ေတာင္းတဲ့
အခ်က္ေတြကိုေမ့ေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ေနႀကေပမယ့္ ဗမာေတြေရာ၊
ကမာၻကေရာ မေမ့ဘူးေနာ္။ ဘာေတြေတာင္းခဲ့သလဲ။ (၁) ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးကို
တစ္နွစ္အတြင္း ကန္ ့သတ္ေပးဖို ့ (၂) တိုင္းၿပဳၿပည္ၿပဳလႊတ္ေတာ္ကိ
ဗမာသာၿဖစ္ၿပီး အာဏာပိုင္ၿဖစ္ဖို ့ (၃) အာဏာပိုင္အစိုးရ တစ္လအတြင္းၿဖစ္ဖို ့
အဲဒီသံုးခ်က္ဘဲ။ သြားခါနီးတုန္းက ဘိလပ္သြားမယ္၊ ဒါေတြေတာင္းမယ္၊
မရရင္ခ်မယ္၊ ခ်ရင္လည္းနိုင္မယ္။ အသင့္ၿပင္ထားႀက၊ ဘာၿဖစ္မယ္မသိဘူး။
သပိတ္ေမွာက္ထားႏွင့္ႀကဆိုၿပီး ဗမာတစ္မ်ိဳးလံုးကို လိုက္ၿပီးခိုင္းသြားတယ္
မဟုတ္လား။ ဟိုေရာက္ေတာ့ေကာ ဗမာ့ဆႏၵ (၃)ခ်က္ကို ေတာင္းသတဲ့လား။
က်ဳပ္ကိုမေမးနဲ ့။ ဦးေအာင္ဆန္းကိုေမး။ ရခဲ့သလား၊ က်ဳပ္ကိုမေမးနဲ ့။
စာခ်ဳပ္ကိုႀကည့္ႀက။ ေတာင္းမေတာင္းသိခ်င္ရင္ သူတို ့နဲ ့တူတူပါသြားတဲ့
သခင္ဗစိန္တို ့သိတယ္။ မရခဲ့ဘူးဆိုတာကေတာ့ စာခ်ဳပ္ကိုႀကည့္လို ့သိရတယ္။
အဲဒီလို ဗမာလိုလားခ်က္မရတဲ့စာခ်ဳပ္ကို သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးခဲ့ရံုမကေသး။
ဦးေအာင္ဆန္းဟာ ဗမာေတြကို အတင္းလက္ခံခိုင္းေနတယ္။ ...” ဟူ၍
ေၿပာႀကားသြားသည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန ့ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၃၇ မိနစ္အခ်ိန္တြင္
အတြင္း၀န္မ်ားရံုး (ေနာင္၀န္ႀကီးမ်ားရံုး)၌ အစည္းအေ၀းၿပဳလုပ္ေနစဥ္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ားကို ဂဠဳန္ဦးေစာ၏ ေစခိုင္းခ်က္အရ
ေနာက္လိုက္လူသတ္သမားတို ့က လုပ္ႀကံသတ္ၿဖတ္ခဲ့မႈေႀကာင့္
ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား က်ဆံုးခဲ့ရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္ ေခါင္းေဆာင္
ႀကီးမ်ား က်ဆံုးၿပီးေနာက္ ၁၉၄၇ ႀသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန ့တြင္ ဘုရင္ခံ၏
အမႈေဆာင္ေကာင္စီ (ႀကားၿဖတ္ယာယီအစိုးရ)က အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ားကိ
ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ေဒါက္တာဘေမာ္၊ သခင္ဗစိန္နွင့္ ဗိုလ္ရန္နိုင္တို ့လည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။
အစိုးရက ၁၉၄၈ ခု ေမလ ၈ ရက္ေန ့တြင္ ဂဠဳန္ဦးေစာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈ
တရားခံမ်ားအား ႀကိဳးေပးၿပီးေနာက္ ၂ လ အႀကာ ဇူလိုင္တြင္ ေဒါက္တာဘေမာ္
အား ေထာင္မွ ၿပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

(ပူးတြဲပံုပါ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလထုတ္ စာအုပ္မွ ေရးသားေဖာ္ၿပထားခ်က္အခ်ိဳ ့အား
ေကာက္ႏုတ္ထားၿခင္းၿဖစ္ပါသည္)

No comments :