Sunday, 27 April 2014

အေမရိကန္ ပိသုကာ ဖခင္ၾကီးမ်ား- “Founding Fathers”( ေခတ္ ၀န္ ကုိထမ္း၊ ေခတ္လမ္းကုိ ဦးေဆာင္လမ္းၿပ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ၿဖတ္ေလ်ာက္ခဲ့ၾကသည့္ “Founding Fathers”   ၿမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီ ပိသုကာ ဖခင္ၾကီးမ်ား  ၿဖစ္ၾကေသာ အဘ ဦးတင္ဦး၊ အဘ ဦး၀င္းတင္၊ အဘ ဦးေသာက  ႏွင့္ အၿခားေသာ အသိအမွတ္ၿပဳသင့္သည့္  ဒီမုိကေရစီ ပိသုကာ ဖခင္ၾကီး  တုိ႔ အား  ဤေဆာင္းပါးၿဖင့္ ဂုဏ္ၿပဳပါသည္။)

                *********************************************************************

Karen O’ Connor ႏွင့္ Larry J. Sabato ေရးသားပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ “American Government: Continuity and Change” စာအုပ္  “The Constitution” ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌ ေဖာ္ၿပထားေသာ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကတဲ့ “ Founding Fathers”  ပိသုကာ ဖခင္ၾကီးမ်ား သမုိင္း အေၾကာင္း ပါ။ အေမရိကန္သမုိင္း ႏွင့္ ေၿပာင္းလဲမႈၿဖစ္စဥ္မ်ား ကုိ ေလ့လာလုိၾကသူမ်ား အတြက္ ဖတ္ရွဳ႔ သင့္သည့္ စာအုပ္ေကာင္း တခုၿဖစ္တယ္ လုိ႔ ေၿပာပါရေစ။

စာမ်က္ႏွာ ၈၄၀ ရွိၿပီး၊ အေမရိကန္ အစုိးရ ၿဖစ္ေပၚလာပုံ ႏွင့္ အေမရိကန္ သမုိင္းအေၾကာင္း ကုိ ဒီစာအုပ္မွာ  စုံစုံလင္လင္ ေဖာ္ၿပထားသည္။ အေမရိကန္ တကၠသုိလ္မ်ား တြင္ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္၌ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းစာအုပ္ အၿဖစ္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေနဆဲၿဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၂၀ နီးပါး က အေမရိကန္ ႏုိင္ငံအေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံၿခားေရးမူ၀ါဒမ်ား အေၾကာင္း သိခ်င္လုိ႔ သင္ၾကား  ဖတ္ရွဳ႔  ခဲ့တဲ့ စာအုပ္ပါ။ က်ေနာ္ ရဲ႕ အႏွစ္သက္ဆုံး စာအုပ္စာရင္းထဲ မွာ ထိပ္ဆုံးက ပါေနဆဲပါပဲ။

စာအုပ္ထဲမွ စိတ္၀င္စားဖြယ္ အေမရိကန္ ပိသုကာ ဖခင္ၾကီးမ်ား “Founding Fathers”   သမုိင္း အေၾကာင္းတေစ့တေစာင္းကုိ ဘာသာၿပန္ဆုိထားၿခင္း သာၿဖစ္သည္။ အနာဂတ္ၿမန္မာၿပည္ အတြက္ တုိင္းၿပည္အက်ိဳး၊ လူထု အက်ိဳး ကုိ ၾကည့္သည့္ အေၿမာ္အၿမင္ၾကီးမားသည့္ ပိသုကာဖခင္ၾကီးမ်ား  “Founding Fathers”  အား  အသိအမွတ္ၿပဳ ဂုဏ္ၿပဳၾကရန္  ရည္ရြယ္ပါသည္။

Confederation ႏွင့္ Original States-

ေသာမတ္စ္ဂ်က္ဖာဆင္ (Thomas Jefferson)   မူၾကမ္းေရးသားထားသည့္  အေမရိကန္ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္း ( Declaration of Independence) ကုိ ၁၇၇၆ ခုႏွစ္ မွာ တရား၀င္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး၊  ၿဗိတိန္ အစုိးရ ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္ မွ အခ်ဳပ္အခ်ာ ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာခဲ့သည့္ မူလကနဦး  ၿပည္နယ္မ်ား (Original States) အၿဖစ္ ေခၚတြင္ခဲ့သည့္ ၿပည္နယ္  ၁၃ ၿပည္နယ္ မွ အစုိးရ ကုိယ္စလွယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၁၇၇၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း တြင္ Articles of Confederation ကုိ အစၿပဳဖန္တီးေရးဆြဲခဲ့ကာ၊ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ  ဗဟုိအစုိးရ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိ  ကုိ စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။

ယင္း အစုိးရ ပုံစံ ကုိ Confederation လုိ႔ ေခၚဆုိခဲ့ၾကသည္။ Articles of Confederation  ကုိ ၁၇၇၆ ခုႏွစ္ တြင္ ၿပည္နယ္ အစုိးရ မ်ား မွ ပူးေပါင္း ေရးဆြဲခဲ့ေသာ္လည္း ၁၇၈၁ ခုႏွစ္ ထိတုိင္ ၿပည္နယ္အားလုံး ၏ အတည္ၿပဳခ်က္ မရယူႏုိင္ခဲ့ေပ။

အေမရိကန္ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္း ကုိ ေၾကညာခဲ့ သည့္ မူလကနဦးၿပည္နယ္ (Original States) ၁၃ ၿပည္နယ္မ်ား မွာ  New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island  ႏွင့္ Providence Plantations လုိ႔ ေခၚဆုိခဲ့သည့္ Connecticut, New Jersey, New York, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, ႏွင့္ Georgia ၿပည္နယ္မ်ားၿဖစ္ၾကသည္။

Constitutional Convention-

၁၇၈၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၁ မွာ ႏုိင္ငံ အတြင္းၿဖစ္ေပၚ လာေနသည့္ စီးပြားေရး၀ရုန္းသုန္းကားၿဖစ္ေပၚေနမႈ၊ ၿပည္နယ္ ႏွင့္ ဗဟုိ အစုိးရ အၾကား ႏုိင္ငံေရး အယူအဆ ႏွင့္ အၿမင္ကြဲၿပားမႈမ်ား ကုိ အေၿဖရွာရန္ လႊတ္ေတာ္ က ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့တယ္။ လႊတ္ေတာ္ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ အရ  ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ အေမရိကန္ ဖက္ဒရယ္ ၿပည္ေထာင္စု ဆုိင္ရာ မႈ၀ါဒေတြ၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္ေတြ ပါ၀င္သည့္  Articles of Confederation ကုိ ၿပန္လည္သုံးသပ္ေလ့လာရန္ ဖြဲ႔စည္းပုံ ဆုိင္ရာ ညီလာခံ ( Constitutional Convention) ကုိ Philadelphia ဖေလာ္ေဒးဗီးယား ၿမိဳ႔ မွာ က်င္းပဖုိ႔ သေဘာတူဆုံးၿဖတ္ခဲ့ၾကသည္။  ဤညီလာခံ ကုိ Rhode Island မွတပါး  ၿပည္နယ္အားလုံး ကုိယ္စလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ညီလာ ခံၿဖစ္ေၿမာက္ဖုိ႔ ၿပည္နယ္ အသီးသီး က ေစလႊတ္လုိက္ သည့္ တသီးပုဂၢလ ကုိယ္စလွယ္ ၂၉ ေယာက္ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔ မွာ စတင္ကနဦး ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကသည္။ ယင္း ေဆြးေႏြးမႈ ကုိ ဦးေဆာင္ တာ၀န္ယူခဲ့သူ မွာ ပထမဦးဆုံး အေမရိကန္သမၼတ ၿဖစ္လာမည့္ ေဂ်ာ့၀ါရွင္တန္ ၿဖစ္သည္။

 ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ကုိ လွ်ဳိ႔၀ွက္မႈ ၿဖစ္ေစဖုိ႔ ေဂ်ာ့၀ါရွင္တန္ က ယခုလုိ ကုိယ္စလွယ္မ်ား ကုိ သတိေပးခဲ့သည္။

“Nothing spoken or written can be revealed to anyone- not even your family- until we have adjourned permanently. Gossip or misunderstanding can easily ruin all the hard work we shall have to do this summer”

သူ၏ သတိေပးမႈ အေပၚ အေမရိကန္ ဖြဲ႔စည္းပုံ ေလ့လာသူ သမုိင္း သုေတသီပညာရွင္မ်ား က အခုလုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခဲ့ၾကသည္။

“So concerned about leaks were those in attendance that the delegates agreed to accompany Benjamin Franklin to all of his meals. They feared that the normally gregarious gentleman might get carried away with the mood or by liquor and inadvertently let news of the proceedings slip from his tongue.”

ကနဦး ေဆြးေႏြးမႈ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ အရ  Articles of Confederation ကုိ ၿပန္လည္သုံးသပ္ေလ့လာဖုိ႔ ဖြဲ႔စည္းပုံ ဆုိင္ရာ ညီလာခံ ( Constitutional Convention) ကုိ  တက္ေရာက္သည့္ ကုိယ္စလွယ္ အားလုံး  အရက္ေသစာ ေသာက္စားမႈမၿပဳဖုိ႔၊  ေဆြးေႏြးမႈ မၿပီးမခ်င္း မိသားစု ႏွင့္ မေတြဖုိ႔ ၊ ႏွင့္ Benjamine Franklin စီမံသည့္ အစားအစာ ကုိ သာ စားသုံးဖုိ႔ ဂတိၿပဳခဲ့ၾကသည္။ ေဂ်ာ့၀ါရွင္တန္  ၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ သည္  ေဆြးေႏြးမႈ အတြင္း သတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာမ်ား မေပါက္ၾကားေစရန္ပင္ ၿဖစ္သည္။                            

အေမရိကန္ ဖြဲ႔စည္းပုံ ပိသုကာဖခင္ ၾကီးမ်ား - Framers  ေခၚ  “ Founding Fathers”-


Articles of Confederation ကုိ ၿပန္လည္သုံးသပ္ေလ့လာသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ ဆုိင္ရာ ညီလာခံ (Constitutional Convention) ကုိ တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးဖုိ႔   ၿပည္နယ္ဥပေဒၿပဳ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စလွယ္ မ်ား  မွ ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ႏုိင္သည့္ ကုိယ္စလွယ္  ၇၄ ေယာက္ အနက္ ၅၅ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ တက္ေရာက္သည့္ ကုိယ္စလွယ္ မ်ား အားလုံး သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားၿဖစ္ၾကၿပီး၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ ကုိ စတင္ ေရးဆြဲခဲ့ၾကပါေတာ့သည္။ ေနာင္တြင္ သူတုိ႔ အားလုံး ကုိ “ Founding Fathers” မ်ားဟု အေမရိကန္ၿပည္သူမ်ား က ဂုဏ္ၿပဳ ေခၚဆုိခဲ့ၾကသည္။

တက္ေရာက္သည့္ ကုိယ္စလွယ္ အမ်ားစု (Founding Fathers) ၏ အသက္အရြယ္ သည္ ၂၀ ေက်ာ္၊  ၃၀ ေက်ာ္ မွ်သာၿဖစ္ၿပီး၊ Benjamine Franklin တဦးသာ အသက္ ၈၁ ႏွစ္ ၿဖစ္သည္။ သူတုိ႔အားလုံး ပညာေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊  သံတမန္ေရး၊ ဥပေဒဆုိင္ရာ ႏွင့္ စီးပြားေရး နယ္ပယ္အသီးသီးတုိ႔တြင္ အေတြ႔အၾကံဳရွိသူမ်ား ၿဖစ္ၾကသည္။ ကုိယ္စလွယ္  ၈ ဦးသည္ အေမရိကန္လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္း ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သူမ်ားၿဖစ္ၾကသည္။  ၃၉ ဦး သည္ Continental Congress တက္ေရာက္ဖူးသည့္ အေတြ႔အၾကဳံရွိသူမ်ားၿဖစ္ၿပီး၊ ၇ ဦးသည္ ၿပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္းမ်ားၿဖစ္ၾကသည္။ ၃ပုံ တပုံ သည္ တကၠသုိလ္ မွ ဘြဲ႔ရလူငယ္မ်ားၿဖစ္ၿပီး၊ ၃၄ ဦး သည္ တရားေရးနယ္ပယ္ မွ ဥပေဒ အက်ိဳးေဆာင္ ေ႔ရွေနမ်ား၊ တရားသူၾကီးမ်ား ၿဖစ္ၾကသည္။

“ Give me liberty or give me death!” ေရးသားခဲ့ သည့္ Patrick Henery သည္ ၿပည္နယ္မ်ား၏ အခြင့္ အာဏာ ေလ်ာ့က်မည္ကုိ စုိးရိမ္သၿဖင့္   Articles of Confederation ကုိ ၿပန္လည္သုံးသပ္ေလ့လာသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ ဆုိင္ရာ ညီလာခံ (Constitutional Convention)  တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးမႈ ကုိ မတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ အၿပင္၊ အေမရိကန္လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္း  ( Declaration of Independence) ကုိ ေရးသားခဲ့ သည့္ ဂြ်န္အက္ဒန္ ( John Adams) ႏွင့္ ေသာမတ္စ္ဂ်က္ဖာဆင္ (Thomas Jefferson)  တုိ႔လည္း ဥေရာပ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သံအမတ္မ်ား အၿဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသၿဖင့္ တက္ေရာက္ႏုိင္ၿခင္းမရွိခဲ့ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ေနာင္တြင္ ဂြ်န္အက္ဒန္ ( John Adams) ႏွင့္ ေသာမတ္စ္ဂ်ာဖာဆင္ (Thomas Jefferson)  တုိ႔သည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏  ဒုတိယ ႏွင့္ တတိယ သမၼတ မ်ား အၿဖစ္ လူထု က ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသူမ်ားၿဖစ္လာၾကသည္။


Great Compromise-


ဖြဲ႔စည္းပုံ ညီလာခံ ( Constitutional Convention)  မွာ ဖြဲ႔စည္းပုံ မွာ ထည့္သြင္းထားသည့္ အခ်က္မ်ား အေပၚ သေဘာမတူမႈမ်ား၊ အေပးအယူ ညွိႏွဳိင္း သေဘာတူမႈမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။ အေရးၾကီးသည့္ အေပးအယူ ညွိႏွဳိင္း ေဆြးေႏြး သေဘာတူမႈမ်ား တြင္ -
  • ၁) ေနထုိင္သူ လူဦးေရ ၄၀, ၀၀၀  မွာ ကုိယ္စလွယ္ တဦး ၿဖင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္(House of Representatives) ကုိယ္စလွယ္ ၅၆ ဦး သတ္မွတ္ရန္၊
  • ၂) ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ ကုိ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ မွာသာ ဆုံးၿဖတ္သည့္ အခြင့္အာဏာ၊
  • ၃) အထက္လႊတ္ေတာ္ ( Senate) တြင္ ၿပည္နယ္တုိင္း တူညီသည့္မဲေပးခြင့္ ႏွင့္ တူညီေသာ ကုိယ္စလွယ္ အေရအတြက္ ထားရွိမႈ၊
  • ၄) သမၼတ ေရြးခ်ယ္မႈ ႏွင့္ ဖယ္ရွားမႈ အခြင့္အာဏာ မ်ားၿဖစ္သည္။

Shays’s Rebellion ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈ အေပၚ  အတု ယူ ကာ သမၼတ ၏ အခြင့္အဏာ အေပၚ  ထိမ္းခ်ဳပ္ ခ်ိန္ခြင္လ်ာညွိရန္ အေမရိကန္ ဖြဲ႔စည္းပုံ ပိသုကာ “Founding Fathers”  မ်ား အားလုံးက အေၿမာ္အၿမင္ၾကီးစြာ စဥ္းစား ကာ ဆုံးၿဖတ္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။  သမၼတ ေရြးခ်ယ္မႈ ႏွင့္ ဖယ္ရွားမႈ အခြင့္အာဏာ  အေပၚ ကုိလည္း ေလးေလးနက္နက္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားခဲ့ၾကသည္။ လူဦးေရမ်ားသည့္ ၿပည္နယ္မ်ား မွ  ကုိယ္စလွယ္မ်ား သည္ လူဦးေရနည္းသည့္ ၿပည္နယ္မ်ား အေပၚ သမၼတ ႏွင့္ ဒု သမၼတ ေရြးခ်ယ္မႈ တြင္ အားသာမႈမရွိေစရန္၊ သမၼတ ႏွင့္ ဒု သမၼတ ကုိ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စလွယ္မ်ား မွ ေရြးခ်ယ္မႈမလုပ္ပဲ၊ လူထု က သာ  Electoral College  ပုံစံၿဖင့္ တုိက္ရုိက္ေရြးခ်ယ္ရန္ အေပးအယူ ညွိႏွဳိင္း သေဘာတူမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ တရားေရး၊ ေအာက္လႊတ္ ႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ မွဆင့္ သမၼတ အေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆး၊အေရးယူၿပီး၊ ဖယ္ရွား ႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာမ်ား ကုိလည္း ထည့္သြင္းရန္ အေပးအယူ ညွိႏွဳိင္း သေဘာတူမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။သမၼတ ကုိ အထက္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စလွယ္ စုစုေပါင္း၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ၏ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ၿဖင့္ ဖယ္ရွားခြင့္ရွိရန္  ညွိႏွဳိင္း သေဘာတူမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။  ၿဗိတိန္ အစုိးရ ကဲ့သုိ႔ သက္ဦးပုိင္ပေဒသရာဇ္ အာဏာရွင္ စနစ္မ်ိဳး ထပ္မံ မေပၚေပါက္ရန္ သမၼတ သက္တမ္း ကုိ ၂ ၾကိမ္၊ တၾကိမ္ ၇ ႏွစ္ မွ ၄ ႏွစ္ သုိ႔ သာ ထားရွိရန္ အေပးအယူ ညွိႏွဳိင္း သေဘာတူမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

American Constitution ( အေမရိကန္ဖြဲ႔စည္းပုံ)-


အေမရိကန္ ဖြဲ႔စည္းပုံ ကုိ ၁၇၈၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ မွာ Pennsylvania ၿပည္နယ္၊ Philadelphia မွာ က်င္းပခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ ညီလာခံ ( Constitutional Convention)  မွာ အတည္ၿပဳ ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး၊ ယင္းဖြဲ႔စည္းပုံ သည္ ၁၇၈၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၄ ရက္ေန႔ မွာ စတင္ သက္ေရာက္က်င့္သုံးခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ အတြင္း ၿပင္ဆင္ၿဖည့္စြက္မႈ ၂၇ ၾကိမ္ရွိခဲ့သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ ပါ၀င္ေရးသားခဲ့သည့္ Benjamin Franklin ရဲ႕ စကားတခြန္း က မွတ္သားေလာက္ပါသည္။

“I consent, Sir , to this Constitution because I expect no better, and because I am not sure that it is not the best.”

အေမရိကန္ ဖြဲ႔စည္းပုံ ပိသုကာ “ Founding Fathers”  မ်ား  အနာဂတ္ တုိင္းၿပည္ ႏွင့္ ၿပည္သူ႔ အက်ိဳး အေၿမာ္အၿမင္ၾကီးၾကီးၿဖင့္ ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည့္ အေမရိကန္ဖြဲ႕စည္းပုံ သည္  ႏွစ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ ၾကာရွည္ခဲ့ၿပီး၊ တခ်ိဳ႔ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စံနမႈနာ အၿဖစ္ က်င့္သုံးလာခဲ့ၿပီးၿဖစ္သည္။

Ref:
1997 Edition, “American Government: Continuity and Change.”
Karen O’ Connor; Professor of Political Science, American University
Larry J. Sabato; Robert Kent Gooch Professor of Government and Foreign Affairs, University of Virginia

ၿမတ္စုိး
၄.၂၀.၂၀၁၄

No comments :