Saturday, 10 January 2015

လွံတစ္ေခ်ာင္းျဖင္႔ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ ကယ္ခဲ႔သူ ( ဂိုုရွယ္ေလး )

လွံတစ္ေခ်ာင္းျဖင္႔ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ ကယ္ခဲ႔သူရာဇ၀င္သမုိင္းမ်ားအား ေလ႕လာပါေသာ္ မိမိတို႔၏ ျမန္မာမင္းလက္ထက္မ်ားတြင္ အျခားတပါး တိုင္းျပည္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ လူပါး၀သည္ ထိုးစစ္မ်ား နယ္ခ်ဲ႕မွဳမ်ား အထင္းရွား ရိွသကဲ႔သို႔ မိမိတို႔ တိုင္းျပည္သည္လည္း အျခားတိုင္းတစ္ပါးမွ စစ္ေရး နယ္ခ်ဲ၍ ၀င္ေရာက္သိမ္းပိုက္ရန္ ၾကံစည္မွဳႏွင္႔ သိမ္းပိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ေသာ သမိုင္း အထင္ရွားရိွခဲ႔၏။ သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔ ဘံုလံုတလွည္႔ငါးပ်ံတစ္လွည္႔ျဖင္႔ စီးဆင္းခဲ႔ေသာ ျမန္မာ႔ရာဇ၀င္ သမိုင္းျဖစ္ထဲတြင္ တစ္ပါးနယ္ခ်ဲ႔မွဳအား မိမိတစ္ကိုယ္စာ မၾကည္႔ပဲ မိမိ၏ အမိေျမေပၚမွ အရာရာအားလံုး သတၱ၀ါမ်ားအားလံုးႏွင္႔ အဆိုပါ ဘူမိ ႏွင္႔ တြဲဖက္ေနေသာ ဘာသာေရး ႏိုင္ငံေရး လူမ်ိဳးေရး စေသာ အနာဂတ္တစ္ခုလံုးအား ျခံဳငံုၾကည္႔၍ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ က်ြန္စနစ္ေဘာင္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရိွသြားႏိုင္သည္႔ အေရးအား မိမိ အစြမ္းျဖင္႔ကယ္မရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ေသာ သူရဲေကာင္းၾကီး တစ္ပါး အထင္ရွားရိွခဲ႔သည္။

တေကာင္းအား သိမ္းမိထားျပီး ဘုရင္အျဖစ္ နန္းစည္းဇိမ္ခံစာေနေသာ တရုတ္ျပည္မၾကီး၏ ျပည္႔ရွင္႔ ဆြန္မင္းဘုရင္ၾကီး၏ တူေတာ္သူမွ စစ္ေရးျဖင္႔ တိုင္းႏိုင္ငံထမ္မံခ်ဲထြင္ရန္ ၾကံဆခဲ႔သည္။

၄င္းတြင္ အလြန္ၾကီးမားျပီး သန္မာေသာ လူသားစစ္ဘီလူးၾကီး ဂါမဏိ(ကာမဏိ) ဆိုေသာ သူရဲေကာင္းၾကီး ရိွေနျပီး အဆိုပါ သူရဲေကာင္း၏ အစြမ္းျဖင္႔ ေနာက္ထပ္ တိုင္းႏိုင္ငံအက်ယ္၀န္းအား မွန္းဆကာ ရတာနာပူရ အင္း၀သို႔ထိတိုင္ ဆင္း၍ စစ္ေရးျဖင္႔ သိမ္းပိုက္ရန္ၾကံဆကာ အင္း၀သို႔ စစ္သည္ငါးေသာင္း ျခံရံလ်က္ ခ်ီတက္လာခဲ႔သည္။

အင္း၀ဘုရင္ မင္းေခါင္မွာ အဆိုပါ သတင္းအား ရသည္႔ႏွင္႔ပင္ ျမိဳ႔ရိုးမ်ား ပို၍ ခိုင္ခံေအာင္ စစ္ေဆးစီမံျပီး အျပင္သို႔ မထြက္ပဲ ျမိဳ႔တြင္းမွပင္ ခံစစ္ျဖင္႔ တိုက္ခိုက္ရန္ ၾကံဆေတာ္မူလ်က္ ျမိဳ႔အား ျပင္ဆင္ ေစာင္႔ၾကပ္ေနခဲ႔၏။

ထင္ထားသည္႔အတိုင္း အခ်ိန္ကာလတစ္ခုတြင္ အဆိုပါ တေကာင္းသို႔ နယ္ခ်ဲ႕ထားေသာ တရုတ္ စင္႔မင္း ေခၚ (စိန္႕မင္း)ႏွင္႔ စစ္သည္တပ္ဖြဲ႕မ်ား အင္း၀နားသို႔ ေရာင္လာခဲ႔ၾကေလ၏။ အင္း၀ေျမသို႔ ေရာက္လာေသာ ၄င္း၏ တပ္မ်ား ခရီးတေလ်ာက္ ေခ်ခ်င္ႏွင္႔ လမ္းေဖါက္ခဲ႔ၾကရျပီး ရာသီဥတုအပါ၀င္ ကာလအခ်ိန္အရ အေတာ္ပင္ ခရီးပမ္းေနခဲ႔ၾကသည္။ သို႔ေၾကင္႔ အဆိုပါ တရုတ္နယ္ခ်ဲ႔ဘုရင္မွ ရာဇာသံ ေပးပို႔၍ အေၾကာင္းႏွစ္မ်ိဳး အား တစ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ရန္ သံတမန္စာဆင္႔လာေလ၏။ ၄င္း၏ စာပါအခ်က္(၂)ခ်က္တြင္…
.(၁) လက္ရိွ အင္း၀ဘုရင္ႏွင္႔ျပည္သူျပည္သားအားလံုးတို႔သည္ ပ်ဴေခတ္မွ ေမြးထုတ္ေပးလိုက္ေသာ တရုတ္အႏြယ္ဖြားျဖစ္ခဲ႔သူ ပုဂံျပည္႔ရွင္မင္း အေနာ္ရထာေခၚ (အနာရွန္)၏ ေက်းက်ြန္မ်ားျဖစ္၍ ငါ႔အား နန္းျမိဳ႔မွ ထြက္ကာ လာေရာက္ဦးခိုက္ရန္ျဖစ္သည္။

(၂) သို႔မဟုတ္ပါက အင္း၀က်ြန္စားခံဘုရင္ဆိုသူမွ သူရဲေကာင္းတစ္ဦး ထုတ္ႏုတ္၍ ငါ၏ စစ္သူရဲေကာင္းႏွင္႔ စီးခ်င္းထိုးကာ အဆိုပါစီးခ်င္း ရွဳံးလ်င္ ငါ႔အား အင္း၀ကို အသာတၾကည္ အပ္ႏွင္းေပးရမည္ျဖစ္ျပီး ငါ၏ သူ၇ဲေကာင္းမွ စီးခ်င္းထိုးခုတ္မွဳတြင္ ရွဳံးလ်င္ ငါေနထိုင္ေတာ္မူေသာ ေနရာတေကာင္းသို႔ လွည္႔ျပန္မည္ျဖစ္ျပီး အင္း၀ဘုရင္၏ အုပ္စိုးမွဳနယ္အသီးသီးမွ လူတစ္ေယာက္ အိမ္တစ္လံုး တရိစာၦန္တစ္ေကာင္မွ မေသေစရပါဟု ေဖၚျပပါရိွခဲ႔သည္။

အင္း၀ဘုရင္ မင္းေခါင္မွ တရုတ္ဘုရင္၏ သံစာအား ရသည္ႏွင္႔ ေနမထိ ထိုင္မထိ စိတ္မေအး ျဖစ္ရျပီး ေဗဒင္နကၡတ ပု ဏၰား မ်ားအျပင္ ရဟန္းသံဃာမ်ားအပါ၀င္ မူးမတ္မ်ားျဖင္႔ အေရးေပၚတိုင္ပင္ေတာ္မူျပီး..အင္း၀ ျမိဳ႔ရိုး အျပင္ဘက္တြင္ ေစာင္႕ဆိုင္းတပ္ခ်ထားေသာ တရုတ္ဘုရင္ထံသို႔ ညင္သာသြာ အေၾကာင္းျပထားသည္႔ သံစာျပန္၍ ပို႔ခဲ႔ေလသည္။

သံစာ၏ အဆိုတြင္ ….အေ၀းမွ ခရီးွရွည္ခ်ီလာေသာ ဘုရင္မင္းျမတ္ႏွင္႔ အျခံရံတပ္မ်ား ခရီးပမ္းေန၍ (၇)ရက္မ်ွ သက္ေတာင္သက္သာ အနားယူေစခ်င္ျပီး (ရ) ရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔တြင္ ဘုရင္မင္းေပးပို႔ေသာ သံစာအခ်က္ႏွစ္ခုမွ နံပါတ္(၂) အခ်က္အား ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္းႏွင္႔ ဘုရင္မင္းျမတ္သည္လည္း မိမိ၏ သံစာအတိုင္း ကတိတည္ၾကည္မွဳ ျပဳပါရန္ အေၾကာင္းျပန္၏။

ထိုေနာက္ အင္း၀ ဘုရင္မင္းေခါင္မွ အေရးေပၚသူရဲေကာင္း ရွာရေတာ႔သည္။ အင္း၀ ေနျပည္ေတာ္အတြင္း အေထာက္သားမ်ား၏ ေပးပို႔လာေသာ သတင္းမ်ားအရ တရုတ္ဘုရင္၏ စစ္သူရဲေကာင္း ဂါမဏိ၏ အစြမ္းႏွင္႔ အေနထားတို႔မွ မိုးၾကိဳးသြားၾကီးအား ထန္းလ်က္နွင္႔ ကာရံတိုက္ခိုက္ရမည္႔ အေခ်ေနမ်ိဳးယူဆေနၾက၍ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မ်ွ ယခင္က ေထာင္ေထာင္ ေထာင္ေထာင္ျဖင္႔ လက္စြမ္းျပေနၾကေသာ ပါးကြက္သားမ်ား စစ္သူရဲမ်ား ေခါင္းမ၀ံ႕ရဲၾကေတာ႔ေပ။

ထိုအခ်ိန္တြင္ စစ္ရွဳံးလ်င္ အဘယ္အရပ္သို႔ ေျပးရပါ႕ဆိုေသာ စကားမ်ားျဖင္႔ အင္း၀ေနျပည္ထဲတြင္းရိွ အက်ဥ္းေထာင္အား ေစာင္႔ၾကပ္ေနၾကေသာ ေထာင္ေစာင္႔မ်ား တတြတ္တြတ္ျဖင္႔ ေျပာဆိုေနသံအား အက်ဥ္းက်ေနေသာ သူရဲေကာင္း သမိန္ဗရမ္း ၾကားေလသည္။ ၄င္းတို႔၏ ေျပာဆိုမွဳမ်ားထဲတြင္ စီးခ်င္းထိုး၀႔ံ၍ ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္သူအား ေရႊနန္းရွင္ ဧကရာဇ္မင္းေခါင္မွ မဟာဥကရာဇာဆိုေသာ နန္းစီးဇိမ္ တစ္၀က္ေပးမည္ဆိုေသာ မက္လံုးမ်ားလည္း ပါ၀င္၍ အဆိပ္လူးထားေသာ ဒိန္ခဲအား မ်ိဳခ်ရမည္႔ အေရးကဲ႔သို႔ ေျပာဆိုေနၾက၏။

ထိုစကားသံမ်ားေၾကာင္႔ အက်ဥ္းသားျဖစ္သူ သူရဲေကာင္း သမိန္ဗရမ္း၏ ဦးေခါင္းထဲတြင္ အေမ်ွာ္ျမင္ၾကီးေသာ အရာ ေျပး၀င္လာေလသည္။
(၁)“အင္း၀ အျပင္ဘက္တြင္ ေစာင္႔ဆိုင္းေန၍ မာန္ၾကြကာ ဟန္ေရးျပေနေသာ တရုတ္စစ္အင္အားမွာ အေတာ္ပင္ၾကီးမား၍ မည္သို႔မ်ွ တစ္ဦးခ်င္း ဓား ကို ဓားျခင္း လွံကို လွံျခင္း ခံ၍ တိုက္ႏိုင္မည္မဟုတ္…

(၂) အင္း၀ က်လ်င္ ငါ၏ အမိေျမ သာသနာထြန္းကားရာ စည္ပင္ရာ ပဲခူးသို႔ခ်ီတက္ရန္ လမ္းစ မုခ္၀လည္း ျဖစ္လာေလမည္

(၃) တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ မျဖစ္တဲ႔အဆံုး စီးခ်င္းထိုး႐န္ဆံုးျဖတ္၍ မိုက္မိုက္မဲမဲ တိုက္ခိုက္ကာ မိမိတို႔ဘက္မွ က်ဆံုးျပီး အရွဳံးျဖစ္ခဲ႔ပါေခ်က ယခု တရုတ္ဘုရင္ႏွင္႔ ၄င္း၏ စစ္တပ္မွာ အင္း၀ကိုရေစျပီး မ်ားမၾကာခင္ ငါ၏ေမြးရာ ေနျပည္ေတာ္ ဟံသာ၀တီသို႔ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ ၍ ယခုကဲ႔သို႔ပင္ ထပ္မံ သိမ္းပိုက္ မည္ေခ်မွာ ေျမၾကီး လက္ခတ္ မလြဲႏိုင္ေခ်

(၄) အင္း၀ က်ဆံုးလ်င္ ဟံသာ၀တီ က်ဆံုးေလမည္။။ အင္း၀ႏွင္႔ ဟံသာ၀တီက်ဆံုးလ်င္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမွဳမ်ားလဲ က်ဆံုးေလမည္
…အဆိုပါက်ဆံုးမွဳမ်ားျဖစ္လ်င္ လူမ်ိဳးပါက်ဆံုးေပ်ာက္ကြယ္ ကိစၥတံုးေလေတာ႔မည္ဟု ေတြး၍ ၾကိဳျမင္ခဲ႔ေလ၏။

ေနာက္ဆံုးတြင္ သတ္မွတ္ရက္အခ်ိန္ေရာက္ရန္ (၃) ရက္သာလိုေသာ ေန႕တြင္ ငါကိုယ္တိုင္ ၀င္တိုက္၍ စီးခ်င္းယွင္မွ ျဖစ္ႏိုင္ေတာ႔မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ကာ …”တရုတ္ဘုရင္ သူရဲေကာင္း ဂါမဏီက အဘယ္ေၾကာင္႔ ေၾကာက္ရမည္နည္း။

သူသည္ ေကာင္းကင္သို႔ ပ်ံၾကြတက္ႏိုင္ေသာ နတ္မင္းၾကီးလည္း မဟုတ္၍ငါ႔အဖို႔ေၾကာက္စရာမလို ၊ ဤ ဘူမိေျမေပၚတြင္ သူႏွင္႔ငါ ၀မ္းတစ္ထြာ အတူတူပဲမို႔ သူသည္ ငါ႔လိုပင္ လူသားျဖစ္၍ သူ႔အားေၾကာက္စရာအရွင္းမရိွ၊ သူ႕ကို ငါ ႏိုင္ေအာင္ တိုက္၀ံ႔ လွန္၀ံ႔တယ္” ဟု ဆိုေသာစကားျဖင္႔ အေစာင္႔မ်ားအား ဘုရင္မင္းေခါင္ထံ သံေတာ္ ဆင္႔ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲေလသည္။

တရုတ္မွ ျမန္မာသို႔ အဆိုပါ က်ဴးေက်ာ္စစ္အား အတိုခ်ံဳးျပရေသာ္ သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္၏ အရည္ခ်င္းမ်ားျဖစ္ေသာ ႏွလံုးရည္ပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ သမိန္ဗရမ္း၏ တိုင္းျပည္ႏွင္႔ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ ယဥ္ေက်းမွဳ စေသာ တန္ဘိုးထားစိတ္ျဖင္႔ ကာကြယ္လိုေသာ အသိတရားသည္၄င္း သူရဲေကာင္း သမိန္ဗရမ္း၏ ေမြးရာပါ အထံုပါရမီအရ လက္ဖ်ံရိုး တစ္ေခ်ာင္းသာပါေသာ ခႏၶာၾကံအင္ကိုပိုင္ဆိုင္ျပီး စစ္ပြဲအလီလီ ႏြဲလာဖူးေသာ စစ္ေရးဆိုင္ရာ တိုက္ခိုက္မွဳ စြမ္းရည္အရေသာ္၄င္း ရိုသားေျဖာင္႔မတ္ တည္ၾကည္ေသာ ၄င္း၏ စိတ္သေဘာထားမွာ နန္းစီးဇိမ္တ၀က္ လက္ေဆာင္ရာထူး ရမည္ဆိုသည္ထက္ မိမိတို႔ သူရဲေကာင္းတို႔ လုပ္ရမည္ျဖစ္ေသာ ၀တၱရားႏွင္႔ သူရဲေကာင္းတို႔၏ ဂုဏ္အား ျပည္႔ျပည္႔၀၀ ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းဆိုေသာ ေကာင္းျမတ္သည္႔ လကၡဏာႏွင္႔ စိတ္သေဘာထားမ်ားေၾကာင္႔ တစ္ဖက္မွ ရန္မူလာေသာ တရုတ္ဘုရင္၏ သူရဲေကာင္း စစ္ဘီလူး ဂါမဏိ၏ ခႏၶာရင္အံုမွ ေနာက္ေက်ာသို႔ သမိန္ဗရမ္း၏ လွံျဖင္႔ တံစို႔ထိုးခဲ႔ေစျပီး အဆိုပါ စစ္ဘီလူးၾကီး၏ ဦးေခါင္းအား ေျမသို႔မက်ခင္မွပင္ တိကနဲ႔ျဖတ္ေတာက္ကာ ေျမမနင္းသားအျဖစ္ ဘုရင္မင္းေခါင္အား ဆက္သဦးတင္၍ အဆံုးစီရင္ခဲ႔ေၾကာင္းပါ…………….

ယခုတြင္ ျမန္မာသူရဲေကာင္းမ်ား ၾကက္စားရာ ျမင္စိုင္း စစ္ကိုင္း အင္း၀ စေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ၀မ္ေပါင္တရုတ္အား သူခိုးဓားရိုးကမ္းေပးေသာ ဦးပိုင္မွ ေခၚသြုင္းလာသည္ကို ေဒသခံမ်ားမွ က်ြဲႏြားလူသူ မ်ားျဖင္႔ အံတုတင္းခံ ရင္ဆိုင္ေနသည္မွာ (၃)ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္သို႔ပင္ ေရာက္ရိွေနျပီး အဆိုပါအေရးအား ေျဖရွင္းရန္အတြက္ သူရဲေကာင္းတို႔ ၾကက္စားရာ နယ္ေျမမွာ တရုတ္၀မ္ေပါင္ ေၾကးနီျခံစည္းရိုး၏ အုပ္ဖိနပ္ေအာက္ မေရာက္ေစရန္ အလို႔ငွာ သမိန္ဗရမ္းကဲ႔သို႔ သူရဲေကာင္းမ်ား လိုအပ္ေနၾကာင္းပါ ခင္ဗ်ာ…..

ကိုးကား
(၁) ဆရာ ေဒါက္တာ ႏိုင္ပန္းလွ၏ သမိန္ဗရမ္း အတြဲ(၁) (၂)
(၂) တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံ ပိကင္း ႏိုင္ငံေရးတကၠသိုလ္ အာရွေရးရာဌာနမွ ရွင္ခ်င္း ေရးသားေသာ (ပရင္တင္းခိရွ အနာက်န္း) ဆိုသည္႔ တရုတ္ျပည္သား အေနာ္ရထာ စေသာ စားတမ္းမ်ား ကို ကိုးကားပါသည္။

စာဖတ္သူမ်ား ေတာင္းဆိုပါလ်င္ သမိန္ဗရမ္းႏွင္႔ ဂါမဏိတို႔၏ စီးခ်င္း ထိုးသတ္ပြဲ အေသးစိတ္ကို ဆက္လက္ တင္ျပေပးရန္ အသင္႔ရိွပါသည္။

ေက်းဇူးအထူးတင္ပါသည္ ….ႏွစ္သက္လ်င္ သမိုင္းအမွန္မို႔ လြတ္လပ္စြာရွယ္ယူႏိုင္ပါသည္
ဂိုလ္ရွယ္ေလး

ေနျပည္ေတာ္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္အားလံုး ဖတ္ႏိုင္ရန္ တင္ျပေပးျခင္းပါ
အထူးဖတ္သင္႔သူမွာ(တပ္ခ်ဳပ္) မင္းေအာင္လိွဳင္ႏွင္႔ (ျပန္) ၀န္ၾကီး ရဲထြဋ္ ျဖစ္ပါသည္

No comments :